http://my-poznaniacy.org

Porozumienie Spo´┐Żeczne
Porozumienie

 Porozumienie spo´┐Żeczne MY POZNANIACY

 Porozumienie spo´┐Żeczne MY POZNANIACY jest otwart´┐Ż form´┐Ż skupiaj´┐Żc´┐Ż mieszka´┐Żców Poznania  o ró´┐Żnych pogl´┐Żdach, których ´┐Ż´┐Żczy ch´┐Ż´┐Ż wspierania drugiego filara wspó´┐Żczesnej demokracji – DEMOKRACJI OBYWATELSKIEJ. Dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż spo´┐Żeczna cz´┐Żonków Porozumienia doprowadzi´┐Ża do powo´┐Żania Stowarzyszenia MY Poznaniacy, które maj´┐Żc osobowo´┐Ż´┐Ż prawn´┐Ż pozwala na bardziej efektywne dzia´┐Żanie w interesie spo´┐Żeczno´┐Ż´┐Żi lokalnych oraz ogó´┐Żu mieszka´┐Żców Poznania.


Porozumienie Spo´┐Żeczne MY-POZNANIACY

Grupa Inicjatywna

 


 Porozumienie Spo´┐Żeczne MY-POZNANIACY

Grupa inicjatywna (alfabetycznie)
Jerzy Babiak, ´┐Żazarz, stow. SiTKom 
Olaf Basi´┐Żski, Umultowo, Stow. Mi´┐Żo´┐Żników Umultowa 
Agata Bia´┐Żachowska, os. Bajkowe, red. naczelna www.bionotatki.com 
Andrzej Bia´┐Żas, Edwardowo, przew. zarz´┐Żdu osiedla Edwardowo 
Dr Andreas Billert, ´┐Żazarz, Uniwersytet Viadrina 
Dr Micha´┐Ż Beim, Je´┐Życe
Wojciech Bratkowski, Strzeszyn, RO Strzeszyn, Stow. Ekol. „Zielony Strzeszyn”
Ma´┐Żgorzata ´┐Żwiertnia, Strzeszyn, v-ce przew. zarz. osiedla Strzeszyn 
Anna Ekner, Grunwald, grupa „Zielony_Pozna´┐Ż” 
Grzegorz Go´┐Ż´┐Żbniak, Nowe Miasto, adm. listy mejlowej „Zielony_Pozna´┐Ż” 
Stanis´┐Żaw Gorzela´┐Żczyk, Je´┐Życe, przew. RO Je´┐Życe 
Pawe´┐Ż Grabarkiewicz, os. ´┐Żawica, RO ´┐Żawica 
Jacek Hryniewiecki, Edwardowo, v-ce przew. zarz´┐Żdu osiedla Edwardowo 
Anna Kolbuszewska, Marlewo, Stow. „Ekologiczne Marlewo” 
Zbigniew Konewka, Os. Bajkowe, stow. SiTKom 
Lechos´┐Żaw Lerczak, Rataje, pozarz´┐Żdowe organizacje obywtalskie
Grzegorz Ma´┐Żecki, przew. Stow. „Ekologiczne Marlewo”
Arleta Matuszewska, Strzeszyn, przew. RO Strzeszyn 
Ryszard Molicki, Strzeszyn, Stow. „Zielony Strzeszyn” 
Henryka Palacz, Marlewo, v-ce przew. RO Staro´┐Ż´┐Żka-Minikowo-Marlewo
Jerzy Pawlaczyk, prez. zarz. Stow. „Zielone Podolany”
Les´┐Żaw Rachwa´┐Ż, Rataje, v-ce przew. RO ´┐Żegrze
Stanis´┐Żaw Schupke, Antoninek i Kobylepole, Stow. „Dolina Cybiny” 
Stanis´┐Żaw Sikora, Grunwald, Zieloni 2004 
Aleksandra So´┐Żtysiak-Witkowska, Je´┐Życe, Zieloni2004 
Ewa Staniewska, Antoninek i Kobylepole, przew. Stow. „Dolina Cybiny” 
Ewa Sta´┐Żska, Grunwald, grupa „Zielony Pozna´┐Ż”
Adam Urba´┐Żski, Morasko, RO Morasko 
Stefan Wojciechowski, architekt
Maciej Wudarski, Smochowice, Stow. „Silva” 
Tomasz ´┐Ż´┐Żobicki, Antoninek, Stow. „Dolina Cybiny”Reprezentowane podmioty zbiorowe:

1. Ratajskie Porozumienie Rad Osiedli: 

2. Rada i zarz´┐Żd os. Zielone Rataje 

3. Rada i zarz´┐Żd os. Rataje Po´┐Żudniowe 

4. Rada i zarz´┐Żd os. Chartowo 

5. Rada i zarz´┐Żd os. Rataje nad Wart´┐Ż 

6. Rada i zarz´┐Żd os. ´┐Żegrze 

7. Rada Osiedla Krzy´┐Żowniki-Smochowice 

8. Rada Osiedla Strzeszyn 

9. Rada Osiedla Morasko 

10. Rada Osiedla Je´┐Życe 

12. Stow. Ekologiczne „Zielony Strzeszyn” 

13. Stow. „Ekologiczne Marlewo” 

14. Stow. Kszta´┐Żtowania i Ochrony Krajobrazu „Silva” 

15. Stow. Mi´┐Żo´┐Żników Umultowa 

16. Stow. na Rzecz Podwy´┐Ższania jako´┐Żci ´┐Życia w Mie´┐Żcie Poznaniu „Dolina Cybiny” 

17. Stow. „Zielone Podolany” 

11. Zarz´┐Żd Osiedla Edwardowo 

18. Zielony_Pozna´┐Ż – nieformalna grupa na rzecz ochrony terenów zieleni w Poznaniu 

19. Zieloni 2004, Ko´┐Żo Pozna´┐Żskie 

20. Biuro Demokracji Uczestnicz´┐Żcej (doradztwo i informacja) 

21. Stow. „Lepszy ´┐Żwiat” (doradztwo i informacja)


 Apel mieszka´┐Żców Poznania do Radnych 

w sprawie proponowanych zmian 

Studium Uwarunkowa´┐Ż i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania


 Aktualnie proponowane zapisy Studium wywo´┐Ża´┐Ży bezprecedensow´┐Ż lawin´┐Ż krytyki ze strony tak fachowców, jak i polityków oraz samych mieszka´┐Żców. 

Prowadzona krytyka, zarówno na ´┐Żamach pozna´┐Żskich gazet, na posiedzeniach Rady Miasta, jak i na osiedlach, pozwala dzisiaj lepiej ni´┐Ż dot´┐Żd zrozumie´┐Ż deficyty, sprzeczno´┐Żci i zagro´┐Żenia p´┐Żyn´┐Żce z zamierzonego uchwalenia zmian w Studium. 

Prace planistyczne nie by´┐Ży prowadzony w sposób na tyle uspo´┐Żeczniony, aby obywatele Poznania mogli dostrzec koncepcje i kierunki rozwoju naszego miasta, ale równie´┐Ż dostrzec konkretne skutki spo´┐Żeczne poszczególnych postanowie´┐Ż Studium. 

SARP protestowa´┐Ż ju´┐Ż w lipcu 2006 roku pismem do Prezydenta Miasta p. Ryszarda Grobelnego, a wcze´┐Żniej w lutym tego roku w pi´┐Żmie do MPU, ´┐Że proponowane zmiany Studium dotycz´┐Żce nowej zabudowy mieszkaniowej i kierunków rozwoju transportu wywo´┐Żaj´┐Ż gwa´┐Żtowne i dramatyczne skutki dla struktury naszego miasta i zagro´┐Żenie dla terenów zielonych. 

Brak szerokiej dyskusji autorów zmian Studium i w´┐Żadz miasta z wymienionymi wy´┐Żej wypowiedziami ´┐Żrodowisk fachowych w olbrzymim stopniu podwa´┐Ża zaufanie do tego dokumentu. 

Wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż kontrowersji i zastrze´┐Że´┐Ż podnoszonych wobec zapisów zmian Studium wskazuje, ´┐Że zmiany te s´┐Ż sprzeczne z zasadami zrównowa´┐Żonego rozwoju i ´┐Żadu przestrzennego, które stanowi´┐Ż podstaw´┐Ż i cel planowania przestrzennego wg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Rozumiej´┐Żc konieczno´┐Ż´┐Ż zaspakajania potrzeb cywilizacyjnych, My mieszka´┐Żcy, popieramy polityk´┐Ż zrównowa´┐Żonego rozwoju Poznania. 

Dlatego budzi nasz g´┐Ż´┐Żboki niepokój nie konsultowane z nami planowanie przypadkowej zabudowy mieszkaniowej, budowa III Ramy w za wysokiej kategorii, czy przebieg trasy IV Ramy przez teren zurbanizowany Moraska, Radojewa i Umultowa. 

Nie s´┐Żu´┐Ży to interesowi i dobru publicznemu, a wp´┐Żynie negatywnie na interesy ekonomiczne mieszka´┐Żców peryferyjnych terenów Poznania. Likwidacja istniej´┐Żcych obszarów przyrodniczych, stanowi´┐Żcych otulin´┐Ż istniej´┐Żcych obszarów mieszkalnych na rzecz nowej zmasowanej zabudowy, jak i wprowadzenie na tereny peryferyjne o funkcjach mieszkalnych i przyrodniczych struktur o wyj´┐Żtkowym nat´┐Żeniu ruchu, doprowadzi do degradacji walorów tych terenów a tym samym do spadku ich warto´┐Żci ekonomicznej. 

Nie jest i nie mo´┐Że by´┐Ż celem gminy dzia´┐Żanie skierowane na niszczenie istniej´┐Żcych warto´┐Żci ekonomicznych obywateli miasta. 

Nie mo´┐Że te´┐Ż by´┐Ż celem planowania przestrzennego pozbawienie mieszka´┐Żców miasta znacznych kompleksów istniej´┐Żcych jeszcze obszarów przyrodniczych 
i po´┐Żwi´┐Żcenia ich interesowi spekulacji gruntami. 

W takiej sytuacji wzywamy Radnych do: 

nie uchwalania zmian Studium w przed´┐Żo´┐Żonej formie, gdy´┐Ż: 
nie budz´┐Ż one zaufania od strony merytorycznej 
nie zosta´┐Ży nale´┐Życie uzgodnione spo´┐Żecznie 
s´┐Ż sprzeczne z ustawowymi za´┐Żo´┐Żeniami planowania przestrzennego - zasad´┐Ż zrównowa´┐Żonego rozwoju i ´┐Żadu przestrzennego
zagra´┐Żaj´┐Ż istotnym interesom warunków ´┐Życia, mieszkania i interesom ekonomicznym mieszka´┐Żców oraz warto´┐Żciom ekologicznym.

  

Wzywamy Radnych Miasta Poznania do: 

Wszcz´┐Żcia nowego – szeroko uspo´┐Żecznionego i opartego o niezale´┐Żne oceny eksperckie – procesu planistycznego dla nowego Studium, zgodnego z zasadami zrównowa´┐Żonego i ekologicznego rozwoju miasta, a tak´┐Że takiego Studium, którego postanowienia szanuj´┐Ż interesy mieszka´┐Żców, warto´┐Ż´┐Ż ekonomiczn´┐Ż i walory lokalizacyjne ich w´┐Żasno´┐Żci – Studium, które s´┐Żu´┐Ży mieszka´┐Żcom Poznania.,


 APEL OBYWATELSKI 
DO OSOBISTO´┐ŻCI ´┐ŻYCIA POLITYCZNEGO
w sprawie zmiany Studium Uwarunkowa´┐Ż i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania

 


 Zwracamy si´┐Ż z pro´┐Żb´┐Ż o Pa´┐Żstwa poparcie dla spo´┐Żecznego postulatu nieuchwalania w zaproponowanej przez administracj´┐Ż formie zmian Studium Uwarunkowa´┐Ż i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania – z powodów merytorycznych i spo´┐Żeczno-proceduralnych.  
   
I. Projekt zmian Studium nie wnosi nowych rozwi´┐Żza´┐Ż urbanistycznych opartych na idei zrównowa´┐Żonego rozwoju. Wr´┐Żcz przeciwnie – stanowi zaprzeczenie idei prof. W´┐Żadys´┐Żawa Czarneckiego, który chcia´┐Ż uczyni´┐Ż z Poznania miasto zwarte, ale nie pozbawione zhierarchizowanego systemu obszarów zielonych. Gdy w wielu miastach Europy Zachodniej koncepcje przestrzenne miast, zbli´┐Żone do tej autorstwa prof. Czarneckiego, staj´┐Ż si´┐Ż celem nadrz´┐Żdnym rozwoju, Pozna´┐Ż chce pod´┐Ż´┐Ża´┐Ż drog´┐Ż miast ameryka´┐Żskich – rozlewaj´┐Żcych si´┐Ż na przedmie´┐Żcia, pozbawionych zwartych i ogólnodost´┐Żpnych terenów zielonych oraz w pe´┐Żni uzale´┐Żnionych od samochodu. Mamy uzasadnione obawy, ´┐Że intencj´┐Ż tych zmian nie jest szeroko rozumiany interes publiczny, ale przede wszystkim zabezpieczenie planów w´┐Żskich, partykularnych grup interesu. Interesy te cz´┐Żsto stoj´┐Ż w kolizji z interesem publicznym, oraz zasad´┐Ż zrównowa´┐Żonego rozwoju miasta. Nasze obawy potwierdza szereg postanowie´┐Ż Studium i dotychczasowa polityka przestrzenna. Szczególne niepokój wzbudzaj´┐Ż takie inwestycje, jak deweloperskie osiedla mieszkaniowe, centra handlowe itp., które maj´┐Ż by´┐Ż zlokalizowane na terenach, nie maj´┐Żcych podlega´┐Ż zabudowie wed´┐Żug dotychczas obowi´┐Żzuj´┐Żcego Studium – w miejscach przeznaczonych pod parki, na ogródkach dzia´┐Żkowych, na pozna´┐Żskich klinach zieleni, w pasie zieleni okr´┐Żnej, w dolinach rzecznych, ´┐Ż´┐Żkach, ´┐Ż´┐Żgach, czy miejskich lasach. Wybranymi przyk´┐Żadami niech b´┐Żd´┐Ż Bielniki, D´┐Żbina, Stadion Szyca, Politechnika nad Cybin´┐Ż, termy i hotele nad Malt´┐Ż, centrum handlowe przy Krauthofera, So´┐Żacz i wiele innych. W naszym przekonaniu z tego w´┐Ża´┐Żnie powodu, ´┐Że na pierwszym planie znalaz´┐Ż si´┐Ż prywatny interes grupowy kosztem dobra publicznego – nie mia´┐Ża miejsca rzeczywista i szeroka spo´┐Żeczna partycypacja w procesie przygotowania Studium. Uczestnictwo spo´┐Żeczne ograniczono wy´┐Ż´┐Żcznie do formalnego respektowania prawa: wy´┐Żo´┐Żenia planów i spe´┐Żnienia innych wymogów formalno-prawnych. W rezultacie nie zosta´┐Ży zabezpieczone realne interesy mieszka´┐Żców i w´┐Ża´┐Żcicieli nieruchomo´┐Żci – domów, mieszka´┐Ż, dzia´┐Żek. Udzia´┐Ż spo´┐Żeczno´┐Żci Poznania w pracy nad Studium nie obejmowa´┐Ż jego przygotowania – by´┐Ż mo´┐Żliwy dopiero po wy´┐Żo´┐Żeniu go do publicznego wgl´┐Żdu. Ponadto administracja usi´┐Żowa´┐Ża wywiera´┐Ż presj´┐Ż na radnych oraz autorów krytycznych uwag, w celu przy´┐Żpieszenia bezkrytycznego uchwalenia Studium bez poprawek. Wielkim b´┐Ż´┐Żdem by´┐Ż równie´┐Ż brak publicznej prezentacji, cho´┐Żby w internecie, ekspertyz, opracowa´┐Ż itp. wykonanych na potrzeby Studium. Spowodowa´┐Żo to wzrost nieufno´┐Żci mieszka´┐Żców do w´┐Żadz, a z drugiej strony ´┐Żonglerk´┐Ż wyrywkowymi danymi.  
   
II. Zaproponowane zmiany Studium, ich za´┐Żo´┐Żenia i wcze´┐Żniej ju´┐Ż dyskutowane projekty III Ramy komunikacyjnej, spotka´┐Ży si´┐Ż z krytyk´┐Ż ekspertów, w tym równie´┐Ż powo´┐Żanych przez administracj´┐Ż. W szczególno´┐Żci prof. dr. hab. Zygmunta Ziobrowskiego z Krakowa, niemieckich specjalistów w zakresie planowania transportu z Hannoveru oraz w pisemnej opinii pozna´┐Żskiego SARPu. Podobne obawy znalaz´┐Ży si´┐Ż równie´┐Ż w licznych indywidualnych wypowiedziach ekspertów na ´┐Żamach prasy lub podczas posiedze´┐Ż komisji Rady Miasta. Celem rozwi´┐Żza´┐Ż zawartych w Studium, jak to obrazowo opisywali jego autorzy, jest umo´┐Żliwienie przejechania samochodem pomi´┐Żdzy dwoma dowolnymi punktami w Poznaniu w ci´┐Żgu maksimum 20 minut. To oznacza, ´┐Że rozwój transportu publicznego zostaje sprowadzony do roli socjalnej. W konsekwencji inwestycje w sie´┐Ż tramwajow´┐Ż maj´┐Ż by´┐Ż nieproporcjonalnie ma´┐Że w stosunku do inwestycji na rzecz ruchu samochodowego.  
  
III. Krytyka postanowie´┐Ż projektu zmiany Studium, jak i zarzuty spo´┐Żeczno´┐Żci lokalnych, koncentruje si´┐Ż równie´┐Ż na nast´┐Żpuj´┐Żcych powa´┐Żnych brakach i problemach:  
  
● Kryzys demograficzny – dramatyczny spadek liczby ludno´┐Żci miasta szacowany na 60-90 tys. mieszka´┐Żców w ci´┐Żgu 25 lat, spadek przyrostu naturalnego i negatywne saldo migracji. Liczba mieszka´┐Żców Centrum ju´┐Ż zmniejszy´┐Ża si´┐Ż o 20.000, w konsekwencji liczne mieszkania, a nawet ca´┐Że domy stoj´┐Ż puste. Inwestycje mieszkaniowe na peryferiach sprzyjaj´┐Ż pustoszeniu Centrum.  
  
● Kryzys funkcjonalno-przestrzenny, transportowy i spo´┐Żeczno-ekonomiczny obszaru ´┐Żródmiejskiego: Centrum, Je´┐Życ, Wildy i ´┐Żazarza – najwy´┐Ższe wska´┐Żniki bezrobocia, biedy, ludzi starych, przest´┐Żpczo´┐Żci, socjopatii i degradacji zabudowy (informuje o tym szczegó´┐Żowo „Miejski Program Rewitalizacji Miasta Poznania”).  
  
● Chaos systemu transportu i powa´┐Żne ograniczenie mobilno´┐Żci mieszka´┐Żców spowodowane nierealizowaniem uchwalonej w 1999 r. polityki transportowej, która przewiduje priorytet transportu publicznego. Odst´┐Żpienie od polityki zrównowa´┐Żonego rozwoju transportu wymusza nadmierne u´┐Żytkowanie samochodów na du´┐Ż´┐Ż skal´┐Ż, a w dalszej konsekwencji uzale´┐Żnienie od samochodu.  
  
● ´┐Żywio´┐Żowa i nieskoordynowana ekspansja komercyjnej aktywno´┐Żci inwestycyjno-budowlanej, atakuj´┐Żcej obszary cenne przyrodniczo, w tym historyczne kliny zieleni. Brak ogólnodost´┐Żpnych terenów zielonych sk´┐Żania natomiast do migracji poza Pozna´┐Ż, co z jednej strony pog´┐Ż´┐Żbia chaos komunikacyjny, a z drugiej obni´┐Ża warto´┐Ż´┐Ż nieruchomo´┐Żci le´┐Ż´┐Żcych w obr´┐Żbie miasta.  
  
● G´┐Ż´┐Żboki kryzys zaufania spo´┐Żecznego wobec administracji i polityki, ocenianych jako niezdolne do rozwi´┐Żzywania problemów miasta w porozumieniu i przy wspó´┐Żpracy ze spo´┐Żecze´┐Żstwem obywatelskim.  
  
IV. Nieuwzgl´┐Żdnienie tych realnych problemów w zmianach Studium wed´┐Żug dost´┐Żpnej nam wiedzy i opinii niezale´┐Żnych ekspertów spowoduje:  
  
● Zahamowanie i upadek ´┐Życia gospodarczego miasta w obszarze Centrum – zw´┐Żaszcza w zakresie handlu i us´┐Żug.  
  
● Blokad´┐Ż mobilno´┐Żci mieszka´┐Żców w wyniku nie realizowania zrównowa´┐Żonej polityki rozwoju transportu.  
  
● Zniszczenie i degradacj´┐Ż przestrzeni miejskiej, dóbr kultury i krajobrazu naturalnego, w tym terenów zieleni.  
  
● Pogorszenie warunków ´┐Życia, mieszkania i pracy oraz walorów rekreacyjnych i lokalizacyjnych w mie´┐Żcie.  
  
● Ucieczk´┐Ż mieszka´┐Żców na peryferie miasta i poza miasto.  
  
● Segregacj´┐Ż spo´┐Żeczn´┐Ż i marginalizacj´┐Ż grup mniej j zamo´┐Żnych.  
  
● Eskalacj´┐Ż kolejnych konfliktów spo´┐Żecznych.  
  
● Przewag´┐Ż partykularnych interesów nad interesem publicznym.  
  
V. W odniesieniu do kierunków rozwoju miasta, zmiany Studium nie s´┐Ż spójne z ju´┐Ż uchwalonymi strategiami i politykami, w tym szczególnie z polityk´┐Ż transportow´┐Ż – nie przek´┐Żadaj´┐Ż priorytetu komunikacji publicznej na konkretne dzia´┐Żania w przestrzeni, np. inwestycyjne. Wed´┐Żug opinii prof. Ziobrowskiego najwa´┐Żniejszym problemem Studium jest brak definicji jasnych celów, priorytetów, okre´┐Żlenia hierarchii zada´┐Ż a przede wszystkim klarownej wizji kierunków rozwoju przestrzennego Poznania. Wszystkie te braki merytoryczne projektu zmian Studium oznaczaj´┐Ż sprzeczno´┐Ż´┐Ż z zasadami zrównowa´┐Żonego rozwoju, które s´┐Ż traktowane jak go´┐Żos´┐Żowna dekoracja, nie znajduj´┐Żca potwierdzenia w konkretnych zapisach. Studium winno by´┐Ż skierowane na realizacj´┐Ż dobra i interesu publicznego gminy, reprezentowa´┐Ż odpowiedni poziom merytoryczny, jak i posiada´┐Ż dla swych zapisów szeroki consensusu spo´┐Żeczny. Wymagania te s´┐Ż spe´┐Żnione w Studium tylko w niewielkim stopniu. W zwi´┐Żzku z powy´┐Ższymi faktami zwrócili´┐Żmy si´┐Ż ju´┐Ż z apelem do Radnych Miasta Poznania, podpisanym przez kilka tysi´┐Żcy mieszka´┐Żców, o odrzucenie przed´┐Żo´┐Żonych zmian w Studium oraz uruchomienie procedury przygotowywania nowych zmian, uwzgl´┐Żdniaj´┐Żcych wskazane problemy i zgodnych z szerokim interesem rozwoju miasta. Procedury zak´┐Żadaj´┐Żcej realn´┐Ż partycypacj´┐Ż mieszka´┐Żców od samego pocz´┐Żtku. Nie chcemy, by Pozna´┐Ż by´┐Ż polem realizacji partykularnych interesów w´┐Żskich grup, albo wyboru „mniejszego z´┐Ża”, wynikaj´┐Żcego cz´┐Żsto z formalistycznie interpretowanego prawa. Jeste´┐Żmy g´┐Ż´┐Żboko przekonani, ´┐Że obecnie uchwalane zmiany w Studium maj´┐Ż ogromne, wr´┐Żcz prze´┐Żomowe znaczenia dla rozwoju i przysz´┐Żo´┐Żci miasta Poznania. Nie sta´┐Ż nas, jego mieszka´┐Żców, na nieodwracalne b´┐Ż´┐Żdy, które dramatycznie odcisn´┐Ż si´┐Ż na ´┐Życiu co najmniej jednego pokolenia, naszych dzieci i wnuków. Prosimy wi´┐Żc o poparcie dla naszych stara´┐Ż we w´┐Ża´┐Żciwy dla Pa´┐Żstwa dzia´┐Żalno´┐Żci sposób.  
Porozumienie Spo´┐Żeczne MY-POZNANIACY  
Grupa inicjatywna  

 

Menu witryny

Kalendarium wydarze´┐Ż

« < Wrzesie´┐Ż 2009 > »
N P W ´┐Ż C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodz´┐Żce wydarzenia

pon wrz 14 @09:00 - 11:00
Miejska Komisja d/s Wybor´┐Żw Osiedlowych
pon wrz 14 @02:00 - 04:00
Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki
pon wrz 14 @04:00 - 06:00
Komisja Bud´┐Żetu i Finans´┐Żw oraz Rozwoju Gospodarczego