http://my-poznaniacy.org

Statut
Statut
18.07.2008.
STATUT 
STOWARZYSZENIA MY-POZNANIACY

 
ROZDZIAŁ l
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1.Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie MY-POZNANIACY" i nazywane jest dalej Stowarzyszeniem.
2.Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu, przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach. (Dz.U. z 1989 roku, Nr 20, póz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, póz. 873 z późn. zm.) oraz posiada osobowość prawną.
3.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§2
1.Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
3.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.
§3
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
 
 
ROZDZIAŁ II 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§5

Celami działania Stowarzyszenia są:
1.Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej.
2.Rozpoznawanie problemów lokalnych społeczności i różnych środowisk oraz współpraca z władzami miasta w ich rozwiązywaniu.
3.Ochrona godnych warunków życia mieszkańców oraz działania na rzecz ich poprawy.
4.Budowanie powiązań pomiędzy różnymi grupami mieszkańców w celu poznawania problemów w różnych rejonach Poznania.
5.Uczestnictwo w formułowaniu strategii rozwoju miasta i aglomeracji.
6.Pomoc przy tworzeniu koncepcji rozwiązywania lokalnych i środowiskowych problemów.
7.Wypracowanie praktyki konsultacji społecznych dotyczących długofalowych działań inwestycyjnych dotyczących społeczności lokalnych i ogólnomiejskich.
8.Kształtowanie obywatelskich kompetencji społeczności lokalnych i środowisk społecznych w dziedzinach związanych z funkcjonowaniem Poznania.
9.Dbanie o aktualny i rzetelny przekaz informacji o wszelkich działaniach instytucjonalnych mających wpływ na warunki życia społeczności lokalnych i środowisk społecznych w Poznaniu.
10.Budowanie poparcia społecznego dla działań nakierowanych na ważne potrzeby ogółu mieszkańców.
11.Wspieranie zrównoważonej gospodarki naturalnymi zasobami dla zachowania korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia mieszkańców oraz na równowagę przyrodniczą, 
12. Ochrona fragmentów rodzimej przyrody, w szczególności terenów zieleni stanowiących zasoby dostępne wszystkim mieszkańcom.
§6
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a. Prowadzenie działalności organizacyjnej, naukowo-technicznej i oświatowej, w szczególności inspirowanie i popieranie badań i projektów sprzyjających postępowi ochrony środowiska i przyrody.
b. Współdziałanie z organami władzy publicznej oraz innymi organizacjami obywatelskimi i ekologicznymi.
c. Opracowywanie na rzecz i w imieniu społeczności lokalnych opinii i ekspertyz w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia.
d. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej w tym współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i przyrody oraz budowanie świadomości obywatelskiej.
e. Prowadzenie akcji propagandowej dotyczącej problematyki ochrony środowiska i przyrody.
f. Współpracę i wzajemną pomoc, wymianę doświadczeń wszystkich członków Stowarzyszenia.
g. Współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o tym samym
lub podobnym profilu.
h. Podejmowanie działań propagujących cele statutowe Stowarzyszenia.
i. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 
j. Prowadzenie działalności dobroczynnej poprzez organizowanie pomocy, zbiórek i gromadzenie funduszy w celu popierania ochrony środowiska i przyrody oraz wspierania inicjatyw społeczności lokalnych.
2.Działalność określona w ust. l powyżej jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności
lub członków Stowarzyszenia i jest działalnością pożytku publicznego.

3.Działalność określona w ust. l powyżej jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia. Podejmowane przez Stowarzyszenie działania nie mogą wykraczać poza zakres wskazany w ust. l powyżej i powinny mieścić się całkowicie w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 ust. l oraz w przepisach wydanych na podstawie art 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.).

4.Działalność statutowa Stowarzyszenia może przyjmować zarówno formę działalności nieodpłatnej, jak i odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 873 z późn.zm.).
5.Cały osiągany dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową określoną w ust.l powyżej.
§7
Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.
 
 
ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
-   Zwyczajnych – w tym członków-założycieli , o których mowa w § 9 pkt 2,
-   wspierających;
-   honorowych.
§9
1.Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który uznaje cele Stowarzyszenia i pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w ich urzeczywistnienie.
2.Członkiem – założycielem Stowarzyszenia zostają osoby obecne na pierwszym zgromadzeniu, które podjęły decyzję o powołaniu Stowarzyszenia.
3.Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnych rekomendacji, o których mowa w ust. 3 poniżej.
4.Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu jest złożenie pisemnych rekomendacji danej osoby przez co najmniej trzech członków-założycieli Stowarzyszenia. Jednej osobie rekomendacji można udzielić tylko jeden raz.
§10
Członek zwyczajny ma prawo do:
1.Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
2.Udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3.Zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia. 
4.Korzystania z pomocy i urządzeń i innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
5.Wglądu w dokumenty stowarzyszenia wraz z żądaniem wyjaśnień ze strony Zarządu i/lub Komisji Rewizyjnej.
§11
Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:
1.Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2.Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
§12
1.Uiszczanie składek członkowskich przez członków zwyczajnych jest obowiązkowe. 
2.Składkę opłaca się z góry, w terminie do trzeciego dnia miesiąca, za który uiszczana jest składka, na aktualny rachunek bankowy Stowarzyszenia. Za termin zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Stowarzyszenia kwotą składki. 
3.Zarząd Stowarzyszenia może ustalić maksymalną wysokość składki członkowskiej. 
4.Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka zwyczajnego z obowiązku wnoszenia składek członkowskich na jego pisemny wniosek. 
§13
1.Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub osoba fizyczna, która uznaje cele Stowarzyszenia i pragnie je wspierać przez deklarowanie określonych świadczeń oraz uiszczanie składek członkowskich.
2.Każdy członek wspierający nie będący osobą fizyczną obowiązany jest opłacać miesięczną składkę członkowską.
3.Składkę opłaca się z góry, w terminie do trzeciego dnia miesiąca, za który uiszczana jest składka, na aktualny rachunek bankowy Stowarzyszenia. Za termin zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Stowarzyszenia kwotą składki.
4.Wysokość składki określa Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia może również określić inne niż ustalone w statucie zasady uiszczania składek przez członków wspierających, w szczególności ustalić inny termin zapłaty lub zwolnić niektórych bądź wszystkich członków wspierających z obowiązku uiszczania składek.
5.Członkowie wspierający mogą korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia a ponadto składać wnioski w sprawach działalności Stowarzyszenia i brać udział w zebraniach z głosem doradczym.
6.Członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
7.Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
8.Do przyjmowania członków wspierających zastosowanie ma przepis §9 ust. 3 niniejszego statutu.
§ 14
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje i skreśla Zarząd Stowarzyszenia przy zachowaniu postanowień § 9 i § 16.
§15
1.Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu nadaje Walne Zgromadzenie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub celów, do których realizacji powołane zostało Stowarzyszenie.
2.Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego.
3.Członkowie honorowi nie będący obywatelami polskimi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
4.Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
5.Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
§16
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do zarządu Stowarzyszenia,
2. Śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
3. Niezapłacenia w terminie co najmniej trzech składek członkowskich, o których mowa w statucie, pomimo pisemnego wezwania.
4. Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

a)      działania na szkodę Stowarzyszenia,
b)      naruszenia w sposób rażący postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub
c)       skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo pospolite oraz na karę pozbawienia wolności lub na dodatkową pozbawienia praw publicznych.
§ 17
Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu, Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień
w sprawie postawionych zarzutów w terminie 30-sto dniowym od dnia przekazania członkowi
informacji o tych zarzutach.
 
 
ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a)Walne Zgromadzenie Członków,
b)Zarząd,
c)Komisja Rewizyjna.

 
2.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Kadencja pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej biegnie od pierwszego wyboru po zarejestrowaniu i trwa do czasu odbycia kolejnego Walnego Zgromadzenia.
3.Członkom wybranym do władz nie ogranicza się w razie ponownego wyboru ilości kadencji.
4.Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
5.Jeżeli w okresie kadencji władz zaprzestanie w niej działalności więcej niż 1/3 jego członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dobrać do swojego składu brakującą liczbę członków pod warunkiem, że zarząd i/lub KR przed kooptacją spełniają wymagania statutowe co do liczby członków.
6.Stowarzyszenie może powołać Radę Stowarzyszenia o charakterze doradczym, której kompetencje określi walne zgromadzenie.
 
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§19

1.Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
2.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.Podejmowanie uchwał w sprawach kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2.Uchwalanie budżetu.
3.Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4.Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
5.Wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
6.Podejmowanie uchwał o nadaniu i pozbawieniu godności członka honorowego na wniosek Zarządu.
7.Zatwierdzanie regulaminów.
8.Rozpatrywanie odwołań od postanowień i uchwał Zarządu.
9.Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§21
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zgromadzeniu chyba, że w szczególnych wypadkach Statut stanowi inaczej.
2.Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga większości kwalifikowanej głosów 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, w tym co najmniej połowy członków -założycieli. W drugim terminie wymogi te nie obowiązują.
3. W braku wymaganej liczby członków Zarząd może zwołać kolejne Walne Zgromadzenie w tym samym dniu, nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od terminu pierwszego Zgromadzenia.
§22
1.W Walnym Zgromadzeniu członków z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi posiadający obywatelstwo polskie.
2.W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym biorą udział członkowie honorowi, obywatele innych państw, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
§23
1. O terminie, miejscu, porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków pisemnie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na 14 dni przed terminem Zgromadzenia. Zawiadomienie może być w szczególności przesłane drogą elektroniczną na adres podany przez członka Stowarzyszenia.
 
§24
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz na 3 lata,
a sprawozdawcze jeden raz w roku.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 14-tu dni od dnia złożenia wniosku, w sposób przewidziany w § 23 Statutu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje na sprawami, dla których zostało zwołane.
 
 
ZARZĄD 
 
§ 25

Zarząd Stowarzyszenia działa na podstawie regulaminu opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
§26
1.Zarząd składa się z dwóch do siedmiu osób.
2.Przynajmniej jeden członek Zarządu jest wybierany spośród członków- założycieli.
3.W skład Zarządu wchodzą:
a)prezes,
b)wiceprezes,
a w wypadku większej ilości członków:
c) prezes
c) 2 wiceprezesów,
d) członkowie zarządu
 
4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5.Szczegóły pracy i zasady działania Zarządu określa jego regulamin.
6.Do składania oświadczeń woli i do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest:
a)w wypadku zarządu dwuosobowego – jednoosobowo Prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu
b) w wypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu lub wiceprezes działający wspólnie z przynajmniej jednym Członkiem Zarządu.
 
§27
Do zadań Zarządu należy:
1.Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
2.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3.Uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej preliminarza budżetowego i zatwierdzanie bilansów.
4.Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
5.Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku Stowarzyszenia i prowadzenia jego działalności finansowej.
6.Decydowanie o przystąpieniu do organizacji krajowych i zagranicznych.
7.Określenie zasad i kierunków współdziałania z władzami samorządowymi i administracyjnymi, innymi organizacjami i zakładami pracy.
8.Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
 
KOMISJA REWIZYJNA 
 
§28

1.Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem nadzoru odrębnym od Zarządu.
W zakresie wykonywania nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi.
2.Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.
3.Przynajmniej jeden z członków Komisji Rewizyjnej jest wybierany spośród członków – założycieli.
4.Członkami Komisji Rewizyjnej mogą zostać tylko osoby, które:
a. nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności gromadzenia i wydawania środków finansowych.
2.Przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz sprawozdań pokontrolnych.
3.Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli z żądaniem wyjaśnień.
4.Występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§30

 
 Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 
§31
1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn wpływów z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu lub posiadaniu Stowarzyszenia, dotacji, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.
2.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3.Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest:
a)w wypadku zarządu dwuosobowego - Prezes Zarządu, wiceprezes zarządu
b)w wypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu działający wspólnie z przynajmniej jednym Członkiem Zarządu.
§32
1.Środki finansowe Stowarzyszenia przechowywane będą na rachunku bankowym.
2.Za rok obrachunkowy i sprawozdawczy Stowarzyszenia przyjmuje się rok kalendarzowy.
§33
Zakazane jest:
1.udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2.przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3.wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Stowarzyszenia określonego w § 5 Statutu,
4.dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ VI 
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§33

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie
a)podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie,
b)wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o likwidacji stowarzyszenia
 
2.Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia.
3.Ostatni Zarząd jest komisją likwidacyjną.
 
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

Menu witryny

Kalendarium wydarze´┐Ż

« < Wrzesie´┐Ż 2009 > »
N P W ´┐Ż C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodz´┐Żce wydarzenia

pon wrz 14 @09:00 - 11:00
Miejska Komisja d/s Wybor´┐Żw Osiedlowych
pon wrz 14 @02:00 - 04:00
Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki
pon wrz 14 @04:00 - 06:00
Komisja Bud´┐Żetu i Finans´┐Żw oraz Rozwoju Gospodarczego