http://my-poznaniacy.org

Reforma samorz�d�w
Reforma finans�w Jednostek Pomocniczych Poznania.
17.08.2009.
W�adza z regu�y nie lubi dzieli� si� kompetencjami a tym bardziej nie lubi traci� kontroli nad dysponowaniem cz�ci� bud�etu.
Czytaj ca�o��
 
Reforma jednostek pomocniczych - sztuk� kompromisu
18.07.2009.

Samorz�dno�� lokalna nie powinna kojarzy� si� ludziom z polityk�. Mieszka�cy powinni si� wspiera� w celach podnoszenia jako�ci �ycia na osiedlu. Samorz�dno�� lokalna powinna s�u�y� nie politykom lecz lokalnej spo�eczno�ci. Samorz�d lokalny winien sprawowa� rol� s�u�ebn� wzgl�dem spo�eczno�ci lokalnej i powinien by� wzmacniany dodatkowymi kompetencjami, jak równie� mie� mo�liwo�� dysponowania wi�kszymi zasobami finansowymi na rozwój i utrzymanie struktury osiedla.

Czytaj ca�o��
 
Postulaty rady osiedla Je�yce
27.05.2009.
Rada Osiedla Je�yce odpowiadaj�c na skierowane pytania w zakresie samorz�du zg�asza nast�puj�ce postulaty:
Czytaj ca�o��
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 15

Menu witryny

Kalendarium wydarze�

« < Wrzesie� 2009 > »
N P W C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Naszym okiem


Poznanskie podworka

Nadchodz�ce wydarzenia

Brak wydarze�