http://my-poznaniacy.org

Zesp� rowerowy obradowa�...
12.08.2009.

fot. Ryszard Rakower

Sprawozdanie z posiedzenia Rowerowego Zespo�u Konsultacyjnego, które odby�o si� 5 sierpnia 2009 roku.

 

 

 

 

 

Jak w ka�d� pierwsz� �rod� miesi�ca, o sta�ej godzinie 16.00, w siedzibie Zarz�du Dróg Miejskich przy ul. Wilczak, 21 lipca 2009 odby�o si� kolejne, czwarte posiedzenie Rowerowego Zespo�u Konsultacyjnego. Trwa�o ono rekordowo d�ugo, do godziny 21szej i zgromadzi�o rekordowo ma�o uczestników: ��cznie czterech przedstawicieli tylko Sekcji Rowerzystów Miejskich i Stowarzyszenia My-Poznaniacy, z kilkunastu organizacji spo�ecznych, które do tej pory pojawi�y si� na posiedzeniach. Po stronie gospodarzy by�o wyj�tkowo wi�cej uczestników. By� mo�e ta absencja to lato i sezon urlopowy, a mo�e - wyra�ny objaw rozczarowania bardzo w�sk� i samo-ograniczaj�c� formu��, ku jakiej konsekwentnie Zespó� z woli w�adz zmierza...

Na pocz�tku pojawi�a si� potrzeba uzupe�nienia protoko�u (patrz nast�pny plik) o uwagi SRM, poniewa� istotne aspekty zebrania poprzedniego, 1 lipca, nie znalaz�y odzwierciedlenia w protokole.


Kolejn� kontrowersj� wywo�a� zaproponowany porz�dek posiedzenia (patrz kolejny plik). A w�a�ciwie narzucony, co samo w sobie jest problemem. Kierownictwo ZDM uwa�a, �e korzystaj�c z uwag i zaanga�owania organizacji spo�ecznych, mo�e dyktowa� regu�y gry, w tym tryb organizowania pracy Zespo�u. My uwa�amy, �e powinny by� one by� ustalone wspólnie, w jaki� partnerski sposób. Problem zosta� po raz kolejny nazwany i trwa dalej.

Merytorycznym powodem kontrowersji wokó� proponowanego porz�dku by�a sprawa niezako�czonego opiniowania projektu dróg rowerowych planowanych do wykonania w ci�gu ulic Przybyszewskiego-�eromskiego przy okazji przygotowywanego tam remontu. Nad tym projektem dyskusja trwa�a ju� przez trzy spotkania, bez konkluzji, czyli wydania ostatecznej opinii przez Zespó�. Powodem by�a bardzo krytyczna ocena projektu. Sekcja Rowerzystów Miejskich z�o�y�a ok. 25 uwag do tego projektu (patrz protokó� z posiedzenia w dniu 1lipca). Uczestnicy po stronie spo�ecznej domagali si� formalnego zamkni�cia tematu, w formie oceny projektu. A ponadto uzupe�nienia porz�dku obrad o zamkni�cie kwestii przejazdu z ul. Podgórnej na Stary Rynek, tematyk�nowych kontrapasów w mie�cie i kwestie innych wniosków. Uda�o si� to drog� kompromisów uwzgl�dni�.

Kwestia wjazdu na Stary Rynek zosta�a rozstrzygni�ta - przez ul. Wroc�awsk�.

Nast�pny temat, który zaj�� niemal ca�y pozosta�y czas, to odczytywanie ok. 25 uwag zg�oszonych do projektu drogi rowerowej w ci�gu ulic Przybyszewskiego-�eromskiego, do realizacji przy okazji remontu oraz przedstawianie odpowiedzi na nie ZDMu, wraz z uzasadnieniami. Uwagi s� w protokole z 1. lipca, odpowiedzi b�d� w nastepnym. Generalia s� takie oto, mówi�c w skrócie: obecni przedstawiciele organizacji spo�ecznych konsekwentnie twierdz�, �e wybudowanie drogi rowerowej, z której korzystanie b�dzie obowi�zkowe, wzd�u� torowiska tramwajowego, pogorszy warunki jazdy rowerem na tym odcinku ulic. Bo taka droga jest trudno dost�pna z zewn�trz, a jej przejazdy przez skrzy�owania bardzo skomplikowane, miejscami jest niebezpieczna (blisko�� tramwajów), wi�c ma�o kto zechce z niej skorzysta�. B�dzie zniech�ca� do roweru, bo jazda chodnikami, obecnie dopuszczalna (gdy� na Przybyszewskiego jest podniesiona dopuszczalna pr�dko�� pojazdów), stanie si� wykroczeniem. Czyli obowi�zkowa �cie�ka rowerowa, niewygodna i niedost�pna, albo zakazana jazda po chodniku, pod gro�b� mandatu. Je�d�enie rowerem po ulicy na tym odcinku na zasadach ogólnych ze wzgl�du na wielkie nat�enie ruchu samochodowego jest niebezpieczne i utrudnia przejazd aut.


By�o szereg uwag bardziej szczegó�owych, te które nie dotyczy�y dzia�a� wykonalnych w ramach remontu, zosta�y przeniesione do odr�bnego rozpatrzenia. Przy niektórych innych (np. nielegalne parkowanie samochodów na chodniku przed zak�adem pracy chronionej, zatrudniaj�cym niewidomych przy ul. �eromskiego albo odrzucenie przywrócenia �cie�ki rowerowej w ul. D�browskiego od Przybyszewskiego do Szpitalnejpo stronie po�udniowej), stanowisk nie da�o si� uzgodni�. Powinien by� na to protokó� rozbie�no�ci.

Ostatecznie, cho� rzecz wymaga potwierdzenia ze strony ZDM, pojawi�a si� mo�liwo��, �e obok dost�pnej dla rowerów drogi wzd�u� torowiska tramwajowego, rowery b�d� mog�y przemieszcza� si� inaczej. Takie rozwi�zanie oznacza�oby pewne poprawienie warunków jazdy rowerem po ulicy Przybyszewskiego.

Ponadto uznali�my, �e nie mamy wi�kszych uwag do projektu dróg rowerowych w ciagu ul. Dymka.

Do zg�oszonych wcze�niej przez SRM propozycji nowych kontrapasów dosz�a ul. Reglowa oraz pomys� przed�u�enia scie�ki rowerowej, jako drogi pieszo-rowerowej, w ul. Dmowskiego, do Hetma�skiej. B�d� dalsze nasze propozycje..

W ci�gu dwóch tygodni mamy przed�o�y� uwagi do projektu dróg rowerowych w przed�u�eniu ul. Hetma�skiej od ronda �egrze do III ramy i odcinka III ramy od przed�u�enia ul. Hetma�skiej do ul. Krzywoustego wraz z w�z�em „Krzywoustego”. ZDM z kolei obieca� protokó� w ci�gu dwóch tygodni.

 

Lech Mergler
My-Poznaniacy

 

 

 

 

Polecamy równie�:

 

Zaproszenie na posiedzenie.

Protokó� z poprzedniego spotkania (1 lipca 2009).

 

 
nast�pny artyku� »

Menu witryny

Kalendarium wydarze�

« < Wrzesie� 2009 > »
N P W C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodz�ce wydarzenia

Brak wydarze�