http://my-poznaniacy.org

Reforma finans´┐Żw Jednostek Pomocniczych Poznania.
17.08.2009.
W´┐Żadza z regu´┐Ży nie lubi dzieli´┐Ż si´┐Ż kompetencjami a tym bardziej nie lubi traci´┐Ż kontroli nad dysponowaniem cz´┐Żci´┐Ż bud´┐Żetu.

Jednym z celów przeprowadzenia reformy jednostek pomocniczych w Poznaniu jest zmiana ich finansowania, dostosowana do szerokich kompetencji rad osiedli. Dotychczas radni pozyskiwali pieni´┐Żdze poprzez tzw. pog´┐Żówne 10 z´┐Ż od mieszka´┐Żca osiedla oraz dodatkowo tzw. granty miejskie uzyskiwane w trybie konkursowym przeznaczone na zadania specjalne np. budowa boiska lub na zagospodarowanie placów gier i zabaw (ale to ju´┐Ż dla rad osiedli, które potrafi´┐Ż si´┐Ż wykaza´┐Ż sw´┐Ż pomys´┐Żowo´┐Żci´┐Ż w zdobywaniu dodatkowych ´┐Żrodków oraz dla tych, które z uporem d´┐Ż´┐Ż´┐Ż do podniesienia jako´┐Żci ´┐Życia w swoim otoczeniu).

 

Proponuje si´┐Ż rozszerzy´┐Ż kompetencje decyzyjne rad osiedli w zakresie:  remontów gimnazjów, szkó´┐Ż podstawowych itd., remontów i budowy dróg lokalnych i chodników, tworzenie i utrzymanie ziele´┐Żców wraz z ma´┐Ż´┐Ż  architektur´┐Ż, budowy,  modernizacji i  remontów osiedlowej oraz szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz organizacji lokalnych wydarze´┐Ż kulturalnych. Do tego z kolei potrzebna jest zmiana sposobu ich finansowania. Nowe zasady musz´┐Ż by´┐Ż dostosowane do zwi´┐Żkszonych kompetencji rad osiedli. Jednocze´┐Żnie system musi by´┐Ż czytelny i przejrzysty.

 

 Dora´┐Żna Komisja Rady Miasta Poznania ds. reformy jednostek pomocniczych proponuje aby pomocniczych odda´┐Ż do dyspozycji rad osiedli bud´┐Żet sk´┐Żadaj´┐Żcy si´┐Ż,  z dwóch zasadniczych cz´┐Żci, tzw. ´┐Żrodków wolnych, przeznaczonych na wspieranie lokalnych inicjatyw, oraz tzw. ´┐Żrodków celowych czyli ´┐Żrodków przeznaczonych na zadania powierzone.

W zakresie naliczenia ´┐Żrodków wolnych proponuje si´┐Ż oprze´┐Ż system finansowania na kilku filarach:

·        pog´┐Żównym.

·        dochodach z mienia komunalnego przekazanemu osiedlu na zasadach okre´┐Żlonych w Statucie Miasta.

·        ca´┐Żo´┐Żci dobrowolnych wp´┐Żat i darowizn

·        ´┐Żrodkach planowanych na realizacje zada´┐Ż, które z uzasadnionych powodów nie mog´┐Ży zosta´┐Ż zrealizowane w roku poprzednim

.W ´┐Żrodkach wolnych wzi´┐Żty pod uwag´┐Ż b´┐Żdzie równie´┐Ż czynnik powierzchniowo-ludno´┐Żciowy oraz pewien procent wp´┐Żywów do bud´┐Żetu miasta z tytu´┐Żu podatku od nieruchomo´┐Żci.

 

     Druga cz´┐Ż´┐Ż finansowania jednostek pomocniczych  to tzw. ´┐Żrodki celowe, przeznaczone na zadania powierzone. Rady osiedli mog´┐Żyby przeznacza´┐Ż je tylko na ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlone zadania, uchwalone przez Rad´┐Ż Miasta. Jednostki pomocnicze mia´┐Żyby wp´┐Żyw na kolejno´┐Ż´┐Ż realizacji projektów poprzez ustalanie listy rankingowej spo´┐Żród potrzeb osiedla i przypisanie im okre´┐Żlonej kwoty z funduszy przyznanych danemu osiedlu poprzez algorytm z ogólnej puli pieni´┐Żdzy zapisanej na dane zadanie w bud´┐Żecie miasta.

 

Zdaniem niektórych cz´┐Żonków Komisji na uwag´┐Ż zas´┐Żuguje dodatkowo „progresywne pog´┐Żówne”. Móg´┐Żby to by´┐Ż mechanizm zach´┐Żcaj´┐Żcy do dobrowolnej konsolidacji rad osiedli.  Rada Miasta Poznania, poprzez stworzenie tzw. progów progresji chcia´┐Żaby zach´┐Żci´┐Ż do ´┐Ż´┐Żczenia si´┐Ż osiedli w wi´┐Żksze struktury organizacyjne. Je´┐Żeli liczba mieszka´┐Żców, które ma pod sob´┐Ż dana rada, przekroczy pierwszy próg przewidziany dla danego typu funkcjonalnego obszaru, wówczas dla ca´┐Żej nadwy´┐Żki mieszka´┐Żców powy´┐Żej progu naliczane jest pog´┐Żówne w podwy´┐Ższonej wysoko´┐Żci. Podobnie dzia´┐Żoby si´┐Ż w przypadku przekroczenia progu drugiego i kolejnego.

 

       Wszystkie powy´┐Ższe pomys´┐Ży i propozycje finansowania  jednostek pomocniczych s´┐Ż szczegó´┐Żowo analizowane przez cz´┐Żonków Komisji oraz przedstawicieli rad osiedli bior´┐Żcych udzia´┐Ż w posiedzeniach, i my´┐Żl´┐Ż ´┐Że wypracowany projekt finansowania Jednostek pomocniczych w Poznaniu  b´┐Żdzie zgodny skrojony na Miar´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Żci bud´┐Żetowych naszego miasta.

 

Stanis´┐Żaw Schupke

 
nast´┐Żpny artyku´┐Ż »

Menu witryny

Kalendarium wydarze´┐Ż

« < Wrzesie´┐Ż 2009 > »
N P W ´┐Ż C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodz´┐Żce wydarzenia

Brak wydarze´┐Ż