http://my-poznaniacy.org

Sezon na Efy b�dzie g�o�ny
20.08.2009.

Nawet ma�e dziecko wie co wypada, a co nie
Wszyscy wiemy, �e najpowa�niejszym problemem aglomeracji pozna�skiej jest funkcjonowanie wojskowej bazy lotniczej Pozna�-Krzesiny. Wiemy, �e my�liwce F-16 generuj� ponadnormatywny ha�as nad ca�� aglomeracj�, ale nie wiemy jak dok�adnie on si� rozk�ada, jak oddzia�uje na dan� dzielnic� miasta czy dan� miejscowo�� pod Poznaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemowi temu mia�o zaradzi� rozporz�dzenie Wojewody Wielkopolskiego z dn. 13 maja 2008 r. nakazuj�ce Wojskowemu Zarz�dowi Infrastruktury w Poznaniu wprowadzenie sta�ego monitoringu ha�asu generowanego przez F-16. Od tej decyzji Wojewody wojsko odwo�a�o si� do Ministra �rodowiska. Rezultat? Do dnia dzisiejszego nic si� wi�cej nie wydarzy�o: samoloty jak lata�y tak lataj�, a Minister ju� ponad rok milczy. Nie wiemy, czy wreszcie przemówi, a je�li tak, to kiedy.

Dlatego postanowili�my wnie�� o uznanie Stowarzyszenia My-Poznaniacy za stron� w post�powaniu w sprawie decyzji o zaprowadzeniu sta�ego monitoringu ha�asu generowanego przez my�liwce F-16 operuj�ce z bazy Pozna�-Krzesiny. Jako strona post�powania b�dziemy mieli wp�yw na bieg wydarze�. Mamy nadziej�, �e wydarzenie te potocz� si� w po��danym kierunku, i my�liwce F-16 uwolni� nas od swojej toksycznej, codziennej obecno�ci. Taki jest plan docelowy – na razie, najwa�niejsza kwestia to wprowadzenie sta�ego monitoringu ha�asu.

 

Andrzej St�sik

 

Wniosek o dopuszczenie do udzia�u w monitoringu ha�asu F16

 

 

 
« poprzedni artyku�   nast�pny artyku� »

Menu witryny

Kalendarium wydarze�

« < Wrzesie� 2009 > »
N P W C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodz�ce wydarzenia

Brak wydarze�