http://my-poznaniacy.org

Europejska Stolica...Kotleta?
Redaktor: Stowarzyszenie Inner Art   
13.02.2010.
Kolejna wa´┐Żna instytucja kulturalna zniknie z mapy Poznania? Po kinie Malta, kinie Amarant i G´┐Żo´┐Żnej Samotno´┐Żci kolejny wa´┐Żny punkt kulturalny na mapie miasta ma przesta´┐Ż istnie´┐Ż. Zgodnie z decyzj´┐Ż dyrektora ZKZL z dnia 04.02.2023 Stowarzyszenie Kontekst Sztuki, które prowadzi´┐Żo galeri´┐Ż Inner Spaces ma opu´┐Żci´┐Ż budynek przy ul. Jackowskiego 5/7 do ko´┐Żca lutego. Jest to fina´┐Żem ci´┐Żgn´┐Żcych si´┐Ż ponad 2 lata negocjacji z ZKZL odno´┐Żnie przed´┐Żu´┐Żenia umowy u´┐Życzenia.

O historii Inner Spaces

W budynku przy ul. Jackowskiego 5/7 dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż artystyczna i kulturowa jest prowadzona nieprzerwanie od 1992 roku, kiedy to nasi poprzednicy otworzyli tam fundacj´┐Ż CSWC (Centrum Sztuki Wspó´┐Żczesnej Spotkanie i Tworzenie). W 1999 roku zosta´┐Ża podpisana umowa z firm´┐Ż Inner Spaces reprezentowan´┐Ż przez Pana Tomasza Wendlanda na 10 lat czyli do 31.07.2023 roku. W trakcie tego czasu firma przekaza´┐Ża budynek Stowarzyszeniu Kontekst Sztuki, którego prezesem jest równie´┐Ż Pan Tomasz Wendland.

 Od 1999 do 2005 roku w budynek zainwestowane zosta´┐Żo ok. 400 000 tysi´┐Żcy z´┐Żotych. Co roku odbywa´┐Żo si´┐Ż ok. 20 imprez lub wydarze´┐Ż, których stowarzyszenie by´┐Żo wspó´┐Żorganizatorem w Polsce lub za granic´┐Ż. Od 1999 co roku organizowany by´┐Ż Mi´┐Żdzynarodowy Festiwal Inner Spaces, którego kontynuacj´┐Ż jest Mediations Biennale - najwi´┐Żksza impreza sztuki wspó´┐Żczesnej w Europie ´┐Żrodkowej. Biennale to sta´┐Żo si´┐Ż jednym z argumentów miasta by uzyska´┐Ż zgod´┐Ż na realizacj´┐Ż konferencji ASEM (Asia Europe Meeting, na które przyjecha´┐Ż ma 43 ministrów obu kontynentów). Jest wi´┐Żc rzecz´┐Ż oczywist´┐Ż, ´┐Że udost´┐Żpnienie budynku przy ul. Jackowskiego 5/7 na dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż artystyczn´┐Ż przynosi miastu, a przede wszystkim ´┐Żrodowisku artystycznemu Poznania wielki po´┐Żytek. Nale´┐Ży te´┐Ż doda´┐Ż, ´┐Że wszelkie remonty stowarzyszenie realizowa´┐Żo z w´┐Żasnych ´┐Żrodków, prowadz´┐Żc dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż non profit. Ponadto w kontek´┐Żcie stara´┐Ż miasta Poznania o tytu´┐Ż Europejskiej Stolicy Kultury 2016, oraz stworzenia muzeum MONA - Muzeum Sztuki Najnowszej Inner Spaces nasza placówka znajduje jeszcze wi´┐Żksze uzasadnienie. Musimy mie´┐Ż na uwadze równie´┐Ż fakt, ´┐Że Pozna´┐Ż jest pe´┐Żen nowych inicjatyw, m´┐Żodych teatrów, grup artystycznych i stowarzysze´┐Ż, których dzia´┐Żanie utrudnione jest przez brak w´┐Żasnej przestrzeni.

W listopadzie 2007 roku galeria zosta´┐Ża zamkni´┐Żta. Zastrze´┐Żenia ZKZL budzi´┐Ż stan techniczny obiektu: stan pod´┐Żogi w holu wej´┐Żciowym, brak wentylacji w bunkrze oraz stan dachu. Co ciekawe, przez wszystkie poprzednie lata dzia´┐Żalno´┐Żci nikt nie mia´┐Ż ´┐Żadnych zastrze´┐Że´┐Ż. Skutkiem zamkni´┐Żcia galerii by´┐Ż te´┐Ż zakaz ZKZL zabraniaj´┐Żcy prowadzenia w budynku dzia´┐Żalno´┐Żci publicznej, do czasu przeprowadzenia niezb´┐Żdnych remontów. Od tego czasu trwaj´┐Ż nieustanne negocjacje z miastem w sprawie przed´┐Żu´┐Żenia umowy ze Stowarzyszeniem Kontekst Sztuki. Brak decyzji w tej sprawie spowodowa´┐Ż wstrzymanie si´┐Ż z remontami. Wiekowy budynek podupada´┐Ż, a urz´┐Żdnicy wci´┐Ż´┐Ż nie potrafili podj´┐Ż´┐Ż decyzji.

W marcu 2009 do galerii do´┐Ż´┐Żczy´┐Ża grupa m´┐Żodych ludzi. Pochodzili z ró´┐Żnych ´┐Żrodowisk, wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż stanowili studenci. Celem reaktywacji galerii powo´┐Żane zosta´┐Żo do ´┐Życia Stowarzyszenie Inner Art, które mia´┐Żo kontynuowa´┐Ż dzie´┐Żo Stowarzyszenia Kontekt Sztuki i ´┐Żci´┐Żle z nim wspó´┐Żpracuje. Inner Art to trzecie pokolenie dzia´┐Żaj´┐Żce w Inner Spaces, m´┐Żodzi ludzie, którzy chc´┐Ż stworzy´┐Ż w tym miejscu now´┐Ż jako´┐Ż´┐Ż. Pomimo niejasnej sytuacji budynku m´┐Żodzi ludzie postanowili zainwestowa´┐Ż swój czas i pieni´┐Żdze, aby doprowadzi´┐Ż do odrodzenia dzia´┐Żalno´┐Żci Inner Spaces. Pragn´┐Żli kontynuowa´┐Ż tradycj´┐Ż i histori´┐Ż budynku przy ulicy Jackowskiego 5/7. Nie mog´┐Żc patrze´┐Ż na to jak budynek niszczeje rozpocz´┐Żli niezb´┐Żdne remonty przeznaczaj´┐Żc na to w´┐Żasne ´┐Żrodki i si´┐Ży. Skuto i wylano od nowa cz´┐Ż´┐Ż pod´┐Żog´┐Ż w holu wej´┐Żciowym, wymieniono, przegni´┐Że z powodu dziurawego dachu p´┐Żyty p´┐Żyt gipsowe, przeprowadzono cz´┐Żciowe odgrzybianie ´┐Żcian, pomalowano wn´┐Żtrza oraz wymieniono cz´┐Ż´┐Ż dachu która grozi´┐Ża zawaleniem. Jednym zdaniem wykonano prawie wszystkie prace niezb´┐Żdne do ponownego zaakceptowania budynku do u´┐Żytku. Tymczasem nadszed´┐Ż lipiec 2009 i ZKZL wypowiedzia´┐Ż umow´┐Ż najmu.

adszed´┐Ż okres oczekiwania na dalsze decyzje urz´┐Żdników. Do czasu podpisania nowej umowy z ZKZL wstrzymano si´┐Ż z zako´┐Żczeniem remontu. Mija´┐Ż miesi´┐Żc za miesi´┐Żcem, a my w stanie wstrzymania czekali´┐Żmy kiedy w ko´┐Żcu b´┐Żdziemy mogli dzia´┐Ża´┐Ż. Tymczasem proces decyzyjny by´┐Ż wci´┐Ż´┐Ż odwlekany przez miejskich urz´┐Żdników. W ko´┐Żcu dyrektor ZKZL Jan Pucek wezwa´┐Ż nas w pi´┐Żmie z 23 listopada 2009 do z´┐Żo´┐Żenia oferty najmu informuj´┐Żc, i´┐Ż Zarz´┐Żd dokona wyboru oferty najmu spo´┐Żród ofert osób zainteresowanych najmem. W praktyce oznacza´┐Żo to konkurs mi´┐Żdzy Stowarzyszeniem, a dzia´┐Żaj´┐Żc´┐Ż w tym samym budynku restauracj´┐Ż Ab Ovo.

Czym jest restauracja Ab Ovo?

Restauracja ta, zosta´┐Ża sprowadzona przez Pana Tomasza Wendlanda do galerii, gdy´┐Ż mia´┐Ża by´┐Ż miejscem spotka´┐Ż artystów. Finalnie jednak odci´┐Ża si´┐Ż od dzia´┐Żalno´┐Żci Inner Spaces i przesta´┐Ża p´┐Żaci´┐Ż czynsz. Od tej pory nielegalnie zajmowa´┐Ża cz´┐Ż´┐Ż budynku i prowadzi´┐Ża zarobkow´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż gospodarcz´┐Ż nie maj´┐Żc ´┐Żadnych praw do lokalu. W´┐Ża´┐Żciciele restauracji nie podj´┐Żli ´┐Żadnych dzia´┐Ża´┐Ż w celu ratowania budynku. Ponadto zablokowali jedn´┐Ż z klatek schodowych prowadz´┐Żcych do pomieszcze´┐Ż piwnicznych, urz´┐Żdzaj´┐Żc sobie z niej ´┐Żmietnik. Przez ca´┐Ży okres, kiedy galeria mia´┐Ża zakaz prowadzenia jakiejkolwiek dzia´┐Żalno´┐Żci, restauracja organizowa´┐Ża imprezy i prowadzi´┐Ża normaln´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż. Przy tym wszystkim nie zap´┐Żaci´┐Ża przez ten czas ani z´┐Żotówki za zajmowane przestrzenie. Wszystko to za cichym przyzwoleniem ZKZL. Ma´┐Żo tego wszystkiego! Pomieszczenia kuchenne restauracji zamieszkuje niezameldowana bezdomna osoba, pan Andrzej wraz z psem rasy owczarek niemiecki.

W ostatnim czasie w restauracji odby´┐Ża si´┐Ż inspekcja stra´┐Ży po´┐Żarnej, która wykaza´┐Ża powa´┐Żne nieprawid´┐Żowo´┐Żci w jej funkcjonowaniu. Bardzo interesuj´┐Żcy jest te´┐Ż fakt inspekcji SANEPIDu, która stwierdzi, ´┐Że udokumentowane nieprawid´┐Żowo´┐Żci nie istniej´┐Ż. Co´┐Ż z t´┐Ż inspekcj´┐Ż SANEPIDu musi by´┐Ż nie tak...

Co przyniós´┐Ż rok 2010?

Dnia 22 stycznia 2010 spotkali´┐Żmy si´┐Ż z komisj´┐Ż ds. Ustalania Stawek Czynszowych w ZKZL. Jak nas poinformowano, celem komisji by´┐Żo ocenienie ofert i zarekomendowanie jednej z nich. Ostateczn´┐Ż decyzj´┐Ż mia´┐Ż podj´┐Ż´┐Ż dyrektor ZKZL.

W czasie spotkania zaprezentowali´┐Żmy nasz projekt dotycz´┐Żcy dalszej dzia´┐Żalno´┐Żci kulturalnej w budynku galerii oraz propozycje dotycz´┐Żce remontów, których chcemy si´┐Ż podj´┐Ż´┐Ż, by podnie´┐Ż´┐Ż warto´┐Ż´┐Ż budynku.

Oficjalna decyzja zosta´┐Ża przedstawiona w pi´┐Żmie z dnia 04.02.2010. Okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że decyzja komisji by´┐Ża negatywna dla galerii, co oznacza, ´┐Że zarekomendowa´┐Ża ona wynaj´┐Żcie ca´┐Żego budynku przy Jackowskiego 5/7 restauracji Ab Ovo. Powo´┐Żuj´┐Żc si´┐Ż na t´┐Ż opini´┐Ż dyrektor ZKZL odrzuci´┐Ż nasz´┐Ż ofert´┐Ż i zako´┐Żczy´┐Ż 18-letni´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż kulturaln´┐Ż w tym miejscu. Jednocze´┐Żnie, wbrew prawu, odmówiono nam wgl´┐Żdu do wygranej oferty. Nie podano równie´┐Ż uzasadnienia decyzji, ani sposobu, w jaki nale´┐Ży sk´┐Żada´┐Ż odwo´┐Żanie. Mamy te´┐Ż uzasadnione zastrze´┐Żenia co do sposobu w jaki konkurs zosta´┐Ż przeprowadzony. Uwa´┐Żamy, ´┐Że cz´┐Żonkowie komisji wybieraj´┐Żcej lepszy projekt, byli nie kompetentni. Sprawa galerii nie by´┐Ża im wcze´┐Żniej znana, oraz nie poczynili ´┐Żadnych kroków, celem poszerzenia swojej wiedzy.

Jakimi przes´┐Żankami kierowali si´┐Ż cz´┐Żonkowie komisji? Dlaczego odmawia si´┐Ż nam prawa wgl´┐Żdu do dokumentów? Co spowodowa´┐Żo zmian´┐Ż polityki miejskiej odno´┐Żnie przeznaczenia budynku przy ulicy Jackowskiego 5/7?

Wydaje si´┐Ż, ´┐Że konkurs niestety jednak nie dotyczy´┐Ż projektu wykorzystania przestrzeni galerii, a jedynie wzgl´┐Żdów finansowych, czyli która ze stron zaproponuje wy´┐Ższ´┐Ż stawk´┐Ż za wynajem. Tak oto kultura, tradycja, po´┐Żytek dla poznaniaków i zapa´┐Ż grupy m´┐Żodych ludzi przegra´┐Ż z finansowymi kalkulacjami urz´┐Żdników.

Nie dla kotletów, Tak dla kultury!

Apelujemy do W´┐Żadz Miasta Poznania, by jeszcze raz przemy´┐Żla´┐Ży decyzj´┐Ż dotycz´┐Żc´┐Ż przysz´┐Żo´┐Żci budynku przy ulicy Jackowskiego 5/7. Wierzymy, ´┐Że ostateczna decyzja b´┐Żdzie zgodna z ideami miasta oraz przyniesie po´┐Żytek wszystkim Poznaniakom. Pragniemy, by po tak d´┐Żugim okresie czekania, wreszcie da´┐Ż nam mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż stworzenia miejsca m´┐Żodej sztuki, miejsca gdzie m´┐Żodzi ludzie b´┐Żd´┐Ż mogli si´┐Ż spotyka´┐Ż i tworzy´┐Ż. Chcieliby´┐Żmy uwierzy´┐Ż, ´┐Że istniej´┐Ż warto´┐Żci wa´┐Żniejsze ni´┐Ż si´┐Ża pieni´┐Żdza.

Pawe´┐Ż Janowski

Adam Dziewia´┐Żtowski

Stowarzyszenie Inner Art

Komentarze
Dodaj nowy Szukaj
Kon, ktory mowi   |87.204.178.xxx |2023-02-14 08:31:09
Kultury sie chamstwu zachciewa. Miasto promuje kultura, ale tylko taka, ktora
jest pro, alternatyw i wolnego myslenia to sie u nas nie toleruje.
billert  - Polityka publiczna   |87.205.56.xxx |2023-02-14 09:19:17
Jak dot´┐Żd politycy Miasta Poznania nie rozumiej´┐Ż ani kapitalizmu, ani swego
publicznego pos´┐Żannictwa. Bez kapitalizmu nie ma gospodarki, bez ´┐Żwiadomo´┐Żci
publicznego pos´┐Żannictwa nie ma polityki miejskiej. W Biblii pisz´┐Ż: Oddaj
cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie. Tym czasem Miasto chce by´┐Ż kapitalist´┐Ż
i zdradza tym samym swe pos´┐Żanie. W´┐Żasno´┐Ż´┐Ż komunalna jest mi´┐Żdzy innymi po to,
aby realizowa´┐Ża istotne zadania publiczne, kt´┐Żrych rynek nie potrafi, nie mo´┐Że i
nie musi realizowa´┐Ż. Do tego celu s´┐Żu´┐Ż´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż nieruchomo´┐Żci komunalne, a nie
do robienia kasy. Inaczej trzeba powiedzie´┐Ż: To po co w og´┐Żle jest sektor
publiczny, je´┐Żeli chce by´┐Ż przedsi´┐Żbiorstwem a nie sektorem PUBLICZNYM? Po co
nam krawiec, kt´┐Żry chce by´┐Ż kowalem?
A.D.  - Dla chc´┐Żcych pom´┐Żc.   |85.221.153.xxx |2023-02-14 20:26:11
Galeria Inner Spaces jeszcze nie upad´┐Ża. Zbieramy podpisy pod petycj´┐Ż pod
adresem www.innerspaces.pl . Je´┐Żli nas popierasz, podpisz si´┐Ż. Wszelkie inna
pomoc i pomys´┐Ży jak ratowa´┐Ż Inner mile widziane.
Podpisany   |81.210.1.xxx |2023-02-16 08:06:13
Szkoda, ze nie wprowadziliscie weryfikacji maili. Byloby wiarygodniej.
Napisz komentarz
Nick:
E-mail:
 
Tytu´┐Ż:
UBBCode:
       
 
 
 
Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
« poprzedni artyku´┐Ż   nast´┐Żpny artyku´┐Ż »

Menu witryny

Kalendarium wydarze´┐Ż

« < Marzec 2010 > »
N P W ´┐Ż C P S
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Logowanie


Nie pami´┐Żtasz has´┐Ża?
Konto? Zarejestruj si´┐Ż!

Naszym okiem


Markety
stat4u