http://my-poznaniacy.org

�mier� na rowerze
02.04.2010.

W czwartek wczesnym wieczorem, 1 kwietnia, na Mo�cie Dworcowym kieruj�cy samochodem BMW �miertelnie potr�ci� rowerzystk�. Przyczyn� bezpo�redni� wypadku, wed�ug obecnie dost�pnych ustale�, by�a nadmierna pr�dko�� samochodu. Po�redni� – brak bezpiecznego pasa ruchu dla rowerów. W rezultacie m�oda kobieta nie mia�a �adnych szans w starciu z rozp�dzonym samochodem.

 

Wi�cej na ten temat mo�na znale�� w mediach(patrz linki poni�ej)na forach internetowych to tragiczne wydarzenie wywo�a�o ogromne wzburzenie(poni�ej). 

 

Przy obecnym stanie dróg i infrastruktury rowerowej w Poznaniu nast�pne wypadki niestety b�d�. Odpowiedzialno�� moralna za nie spada na w�adze miasta i osobi�cie prezydenta Ryszarda Grobelnego, który wielokrotnie publicznie kwestionowa� potrzeb� rozwijania sieci dróg rowerowych w Poznaniu, zw�aszcza w kierunku do i od centrum.

Kiedy do Pana dotrze, Panie Prezydencie, �e rowerzy�ci to najbardziej nara�eni na utrat� zdrowia i �ycia, najbardziej bezbronni u�ytkownicy dróg w zarz�dzanym przez Pana mie�cie? Ile jeszcze musi by� ofiar, �eby przesta� Pan ignorowa� rozwój ruchu rowerowego w Poznaniu?

 

W tym miejscu, gdzie w czwartek dosz�o do tragicznego wypadku, od ponad dziesi�ciu lat mog�a przebiega� bezpieczna �cie�ka rowerowa, i nic by si� nie sta�o.

 

Zamieszczamy (poni�ej) odmown� odpowied� na wniosek Sekcji Rowerzystów Miejskich w tej sprawie. Kto� podj�� tak� decyzj�, kto� j� podpisa�, podobnie jak szereg innych odmownych decyzji w sprawie budowy dróg rowerowych w Poznaniu. Tylko �e akurat w tym przypadku ten podpis oznacza� wyrok… Czy musza by� nast�pne?

Nie zapomnimy o tym wypadku i nie zostawimy tej sprawy, nie pozwolimy, �eby ta tragedia przesz�a bez �adnych konsekwencji…

 

��czymy si� w smutku z bliskimi tragicznie zmar�ej kole�anki z rowerowych pozna�skich dróg i bezdro�y.

 

 

Rowerzy�ci ze stow. My-Poznaniacy


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Zacz�camy do przeczytania artyku�ów prasowych:

Gazeta.pl "�miertelna ofiara potr�cenia na Mo�cie Dworcowym" (link)

G�os Wielkopolski "MOST DWORCOWY - Rowerzystka zgin�a. Kierowca BMW jecha� zbyt szybko"(link)

Epozna� "Rowerzystka zgin�a na Mo�cie Dworcowym" (link)

oraz Forum Gazeta.pl (link)

 

 

 

 

 

 

Komentarze
Dodaj nowy Szukaj
S�awek  - agresywna walka o scie�ki   |77.253.135.xxx |2023-04-03 09:30:15
Koncepcja Pana Lecha, �e demokracja jest ucywilizowaniem walki bardzo mi
odpowiada.
Chcia�bym by stowarzyszenia po��czy�y si�y i wykorzysta�y ka�d�
podstaw� prawn� do walki o drogi rowerowe:
-przekroczenia norm ha�asu - bo jest
dla mnie oczywiste, �e gdy norm� przekracza tramwaj to z ulicy znikaj� samochody
i wchodz� rowery
-w�skie przystanki (przy rynku �azarskim) - bo "nie by�o
uwarunkowa� lokalnych i nie mogli�my spe�ni� wymog�w prawa". PINB na razie
schowa� g�ow� w piasek

By�em pierwszy raz na spotkaniu w Gazeta Caffe z ZDM i
my�l�, �e one mo�e s� i dobre dla �wicze� oratorskich, lecz przestrze� trzeba
zmienia� bardziej sformalizowan� drog�.
S�awek  - kodeks karny i zaniechanie   |77.253.135.xxx |2023-04-03 09:38:14
a najlepiej by�oby udowodni� ZDM, �e zaniecha� jaki� czynno�ci sprowadzaj�c
niebezpiecze�stwo na uczestnik�w ruchu innych ni� auta, poprzez takie, a nie
inne "zarz�dzanie" drogami.

http://www.zielona-gora.po.gov.pl/inde
x.php?id=27&idk=9&idp=733
Slawek  - przedwojenna uchwala - czy ciagle dziala?   |87.205.26.xxx |2023-04-05 11:48:33
czytam sobie wspomnienia architekta miejskiego W.Czarneckiego "To by� te�
m�j Pozna�" i jestem tam mowa o pierwszych opracowaniach i o uchwale
magistratu podj�tej w zwi�zku z du�ym ruchem rowerowym obliguj�cej
"zak�adanie specjalnych �cie�ek dla rower�w przy przebudowach g��wnych
arterii wypadowych i obwodowych" - czy kto� orientuje si�, czy taka uchwa�a
ci�gle mo�e mie� moc prawn� i jak to zweryfikowa�?
rambo   |82.176.82.xxx |2023-04-05 12:42:59
nawet jesli nie ma, to warto o niej przypomniec!
prusak  - do S�awka   |80.55.80.xxx |2023-04-06 09:54:45
wspomniana przez Ciebie uchwa�a jest nadal obowi�zuj�ca je�eli:
1) nie zosta�a
uchylona przez inny akt prawny b�d�cy r�wnowa�nym lub wy�szym aktem w hierarchi
�r�de� prawa
2) nie uchwalono uchwa�y b�d�cej bardziej szczeg�ow� w tej
materii zgodnie z zasada "Lex speciali derogat legi generali"

A �eby
si� dowiedziec musisz sprawdzi� czy jakis akt prawny obecnie reguluje t�
meteri�, je�eli nie to obowi�zuje ten przedwojenny a je�eli tak to musisz
sprawdzi� czy nowszy akt mia� "moc prawna" aby uchylic poprzedni.
Napisz komentarz
Nick:
E-mail:
 
Tytu�:
UBBCode:
       
 
 
 
Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
« poprzedni artyku�   nast�pny artyku� »

Menu witryny

Kalendarium wydarze�

« < Lipiec 2010 > »
N P W C P S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Logowanie


Nie pami�tasz has�a?
Konto? Zarejestruj si�!

Spo�eczna strona o bazie F16 na Krzesinach

Kiedy chcesz dzia�a� na rzecz przyrody, a nie wiesz jak

Nadchodz�ce wydarzenia

Brak wydarze�
stat4u