http://my-poznaniacy.org

AKTUALNO�CI
Nie/cykliczny nie/satyryczny, nie/obiektywny nie/tygodnik*
Redaktor: Krzysztof Ulas ([email protected])   
31.08.2009.
Wydarzenia tego tygodnia mog� sprawi�, �e wybuchnie to i owo. Fot. Krzysztof Ulas
Dzia�o si� w tym tygodniu, oj dzia�o. Zreszt� dzia� si� b�dzie si� jeszcze niejedno. Ogólnie nerwów i z�o�ci by�o co nie miara, cho� niektórzy uznaj�, �e warto by�o sobie ci�nienie podnie��.
Czytaj ca�o��
 
Plan miejscowy dla Parku Rataje - prze�om? (o czym nie ma w gazetach...)
Redaktor: Lech Mergler   
27.08.2009.
W skrócie przypomnienie: prezydent Poznania kaza� nagle, bez uprzedzenia zatrzyma� prace nad gotowym projektem planu miejscowego dla III cz�ci parku Rataje – jego uchwalenie oznacza�oby, �e w miejscu pod park bezapelacyjnie nic innego ju� nie mialoby prawa powsta�. Zatrzyma� jakoby dlatego �e kasa miejska nie jest w stanie wybuli� na to a� stu baniek, w tym ok. 80 mln na odszkodowania dla inwestora, do ktorego nalezy teren. Odszkodowania za to, �e nie b�dzie móg� zbudowa� tam osiedla, które zamierza�.
Czytaj ca�o��
 
Samochody: nasza "nowa tradycja"
Redaktor: Kacper Pob�ocki   
26.08.2009.

W ci�gu ostatnich 5 lat Polska sta�a si� z�omowiskiem Europy
W jednym z udzielonych ostatnio wywiadów, prezydent Grobelny stwierdzi�, �e w Polsce “nie ma tradycji rowerowych” s� natomiast tradycje samochodowe. Dane przytoczone przez Andrzeja Kublika (Gazeta Wyborcza 25 sierpnia 2009, ca�o�� tekstu poni�ej) stanowczo temu przecz�. Samochód przesta� by� w Polsce towarem luksusowym dopiero w przeci�gu ostatnich pi�ciu lat. Od momentu naszego wej�cia do Unii,  liczba samochodów w Polsce wzros�a niemal dwukrotnie. O ile Zachód stopniowo przesiada si� na ekologiczne hybrydy, tak Polacy je�d�� dzi� autami, które w „starej” Unii uznawane s� za wraki. A� dwie trzecie polskich samochodów ma ponad 10 lat. Efekty tego wida�, a raczej czu�, w coraz bardziej zanieczyszczonych spalinami miastach. W tym �wietle, kuriozalna jest teza prezydenta Grobelnego, który utrzymuje, �e "je�li zamkniemy �ródmie�cie dla ruchu ko�owego, to ono umrze." Powolna agonia �ródmie�cia zdaje si� by� nieunikiona w przypadku gdy obecny trend rozwoju motoryzacji w Polsce zostanie utrzymany. Zanim udusimy si� spalinami, mo�e warto rozwa�y� alternatywne rozwi�zania komunikacyjne, takie jak transport publiczny czy rowerowy. Rowery s� od dziesi�cioleci powszechnym �rodkiem transportu w Polsce – wbrew temu, co twierdzi prezydent Grobelny. Stary Marych je�dzi� przecie� rowerem, a nie dwudziestoletnim audi. Podobnie, tradycje masowej komunikcji zbiorowej s� w Polsce o wiele bogatsze ni� nowa tradycja zakorkowanych samochodami osobowymi miast. Najwy�szy czas, aby te tradycje rozpozna� i przystosowa� nasze miasta do zrównowa�onej - oraz o wiele bardziej estetycznej - komunikacji. 

Czytaj ca�o��
 
Sezon na Efy b�dzie g�o�ny
Redaktor: Andrzej St�sik   
20.08.2009.

Nawet ma�e dziecko wie co wypada, a co nie
Wszyscy wiemy, �e najpowa�niejszym problemem aglomeracji pozna�skiej jest funkcjonowanie wojskowej bazy lotniczej Pozna�-Krzesiny. Wiemy, �e my�liwce F-16 generuj� ponadnormatywny ha�as nad ca�� aglomeracj�, ale nie wiemy jak dok�adnie on si� rozk�ada, jak oddzia�uje na dan� dzielnic� miasta czy dan� miejscowo�� pod Poznaniem.

Czytaj ca�o��
 
Know how by� pomnikiem historii?
Redaktor: Kacper Pob�ocki   
18.08.2009.

Kiedy ponad pó� roku temu Prezydent Rzeczypospolitej podpisa� rozporz�dzenie uznaj�ce znaczn� cz�� starego Poznania za Pomnik Historii, wydawa�o si�, �e rewitalizacja pozna�skiej Starówki nabierze wreszcie tempa i realistycznego wymiaru. Tymczasem wszystko jest po staremu - pisze Adam Suwart w "Przewodniku Katolickim".

Czytaj ca�o��
 
Reforma finans�w Jednostek Pomocniczych Poznania.
Redaktor: Stanis�aw Schupke   
17.08.2009.
W�adza z regu�y nie lubi dzieli� si� kompetencjami a tym bardziej nie lubi traci� kontroli nad dysponowaniem cz�ci� bud�etu.
Czytaj ca�o��
 
Odej�cie Macieja Zawiei
Redaktor: Lech Mergler   
16.08.2009.

Maciej Zawieja (drugi od prawej) podczas spotkania z mieszka�cami G�rczyna
W pi�tek, 14 sierpnia br., pozna�ski radny Platformy Obywatelskiej Maciej Zawieja zosta� pochowany na cmentarzu górczy�skim. Spocz�� w grobie, do którego tydzie� wcze�niej z�o�ono cia�a jego tragicznie zmar�ej �ony i pó�rocznego syna. Samochód Zawiejów zderzy� si� czo�owo z autobusem podczas podró�y na wakacje w okolicach Koszalina. �ona i syn zgin�li na miejscu, Maciej umar� w szpitalu w zesz�y poniedzia�ek po dwóch operacjach. Mia� 29 lat. Trudno o co� straszniejszego...

Czytaj ca�o��
 
Zesp� rowerowy obradowa�...
Redaktor: Lech Mergler   
12.08.2009.

fot. Ryszard Rakower

Sprawozdanie z posiedzenia Rowerowego Zespo�u Konsultacyjnego, które odby�o si� 5 sierpnia 2009 roku.

Czytaj ca�o��
 
Dla kogo pracuje prezydent?
Redaktor: Lech Mergler   
12.08.2009.

fot. Krzysztof Ulas

To pytanie by�o my�l� przewodni� konferencji prasowej zorganizowanej przez Ratajskie Porozumienie Rad Osiedli i Stowarzyszenie MY-POZNANIACY 6 sierpnia 2009. w zwi�zku z ujawnieniem faktu, �e prezydent Poznania wstrzyma� opracowanie planu miejscowego dla Parku Rataje. Oznacza to drog� do zabudowy terenu pod park przez zabiegaj�cego o to dewelopera, wbrew woli mieszka�ców Rataj i wbrew wcze�niejszym zobowi�zaniom prezydenta.

Czytaj ca�o��
 
Zobacz te�…
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 35

Menu witryny

Kalendarium wydarze�

« < Wrzesie� 2009 > »
N P W C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Kto jest online

Odwiedza nas 4 go�ci

Logowanie


Nie pami�tasz has�a?
Konto? Zarejestruj si�!

Naszym okiem


Marsz Klimat Teraz

Nadchodz�ce wydarzenia

Brak wydarze�