http://my-poznaniacy.org

AKTUALNO�CI
MPK nie decyduje, a ZTM robi swoje
Redaktor: Krzysztof Ulas ([email protected])   
31.07.2009.
Stare tramwaje s� fajne, stare idee komunikacji zbiorowej ju� niekoniecznie.
Skrót MPK rozszyfrowa� potrafi ka�dy poznaniak. Czym jest ZTM? Niezorientowanym podpowiadamy, �e jest to Zarz�d Transportu Miejskiego. Powo�any na pocz�tku bie��cego roku operator komunikacji miejskiej. Mamy wi�c w poznaniu przedsi�biorstwo odpowiedzialne za je�d�enie i mamy te� jednostk�, która mówi temu pierwszemu dok�d i z jak� cz�stotliwo�ci� ma to robi�. Istny cyrk.
Czytaj ca�o��
 
To�my si� nagadali
Redaktor: Krzysztof Ulas ([email protected])   
19.07.2009.

Jak relacjonowali�my w artykule po�wi�conym lipcowemu spotkaniu Rowerowego Zespo�u Konsultacyjnego, umówili�my si� z dyrektorem Zarz�du Dróg Miejskich Jackiem Szuka�� na robocze spotkanie w mniejszym zespole. Odby�o si� ono dziesi�tego lipca i mia�o na celu przedstawienie naszych postulatów, a tak�e poznanie zapatrywa� drogowców na sposób funkcjonowania samego Zespo�u.

Czytaj ca�o��
 
�le si� dzieje na Helu
Redaktor: Lechos�aw Lerczak   
18.07.2009.
Stan z ubieg�ego roku
W mojej blisko 25 letniej dzia�alno�ci zwi�zanej z ochron� przyrody i �rodowiska, g�ównie w Polskim Klubie Ekologicznym, nie spotka�em si� z takim obrazem zdziczenia i dewastacji. Nie pomagaj� dyrektywy unijne, park krajobrazowy, Natura2000. Napór deweloperów na ka�dy kawa�ek ziemi na Pó�wyspie Helskim jest nie do zatrzymania
Czytaj ca�o��
 
Reforma jednostek pomocniczych - sztuk� kompromisu
Redaktor: Stanis�aw Schupke   
18.07.2009.

Samorz�dno�� lokalna nie powinna kojarzy� si� ludziom z polityk�. Mieszka�cy powinni si� wspiera� w celach podnoszenia jako�ci �ycia na osiedlu. Samorz�dno�� lokalna powinna s�u�y� nie politykom lecz lokalnej spo�eczno�ci. Samorz�d lokalny winien sprawowa� rol� s�u�ebn� wzgl�dem spo�eczno�ci lokalnej i powinien by� wzmacniany dodatkowymi kompetencjami, jak równie� mie� mo�liwo�� dysponowania wi�kszymi zasobami finansowymi na rozwój i utrzymanie struktury osiedla.

Czytaj ca�o��
 
Prawo mieszka�c�w do miasta - to prawo naturalne
Redaktor: Andreas Billert   
12.07.2009.
Andreas Billert
Rozszerzona wersja wyst�pienia wyg�oszonego przez Dr. Andreasa Billerta, cz�onka  "My Poznaniacy", na spotkaniu Stowarzyszenia Kultura Miejska w dniu 18 czerwca 2009 w Gda�sku - Wrzeszczu
Czytaj ca�o��
 
Min�� rok
Redaktor: Lech Mergler   
09.07.2009.
fot. Kacper Pob�ocki
8 lipca 2009 r. mia�o miejsce sprawozdawcze walne zgromadzenie cz�onków Stowarzyszenia My-Poznaniacy. Porz�dek obrad zosta� uuzupelniony, obok spraw zwi�zanych ze sprawozdawczo�ci�, o kwestie programowe i zmiany w zarz�dzie.
Czytaj ca�o��
 
Baza F16 na Krzesinach
Redaktor: Lech Mergler   
07.07.2009.
Je�li masz takie zabwki nie czujesz potrzeby dialogu.
Mimo �e ha�as powodowany przez samoloty F16 doskwiera mieszka�com Lubonia i okolic znacznie, na dzisiejsze spotkanie z pos�em Markiem Zieli�skim w Bibliotece Miejskiej przysz�o ledwie kilkana�cie osób, w tym burmistrz Lubonia Dariusz Szmyt. Zapewne z powodu straszliwego upa�u i przedburzowej duchoty
Czytaj ca�o��
 
Rowerowe gadanie w ZDMie
Redaktor: Krzysztof Ulas ([email protected])   
07.07.2009.
Zdj�cia s� z ubieg�ego miesi�ca, w ko�cu spotkanie by�o identyczne
Pierwszego lipca po raz trzeci w salce konferencyjnej Zarz�du Dróg Miejskich odby�o si� spotkanie Rowerowego Zespo�u Konsultacyjnego. Przybyli na nie przedstawiciele szeregu organizacji rowerowych i oczywi�cie pracownicy „firmy” odpowiedzialnej za remonty i rozbudow� sieci drogowej w Poznaniu. Brzmi �adnie, niestety nie przyby� na nie nikt z kierownictwa Zarz�du Dróg Miejskich, spotkanie zosta�o otwarte i poprowadzone przez Andrzeja Billerta.
Czytaj ca�o��
 
Poznaniak coraz cz�ciej broni drzew
Redaktor: Justyna Suchecka (Gazeta Wyborcza)   
06.07.2009.

Justyna Suchecka
2009-07-05, ostatnia aktualizacja 2023-07-05 20:49  

Widz� wycink� za oknem i od razu chwytaj� za telefon. Domagaj� si� interwencji od urz�dników i mediów. Tak post�puje dzi� coraz wi�cej mieszka�ców naszego miast.

�ród�o

Czytaj ca�o��
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 21 - 30 z 41

Menu witryny

Kalendarium wydarze�

« < Wrzesie� 2009 > »
N P W C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Kto jest online

Odwiedza nas 3 go�ci

Logowanie


Nie pami�tasz has�a?
Konto? Zarejestruj si�!

Naszym okiem


Marsz Klimat Teraz

Nadchodz�ce wydarzenia

wto wrz 08 @01:00 - 03:00
* Dora�na Komisja ds. reformy jednostek pomocniczych miasta Poznania
wto wrz 08 @04:30 - 07:00
Komisja Samorz�dowa
�ro wrz 09 @11:30 - 01:30
Komisja Ochrony �rodowiska i Rewitalizacji
�ro wrz 09 @04:00 - 08:00
Komisja Polityki Przestrzennej