http://my-poznaniacy.org

AKTUALNO�CI
Wzmocnijmy kompetencje !
Redaktor: Stanis�aw Schupke   
27.05.2009.
Czy Radni dadz� osiedlowym kolegom wi�ksze kompetencje?
We wst�pie do Projektu Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania, autorzy projektu prof. Jerzy Regulski oraz Dominik Górski przedstawiaj� i� poj�cie Samorz�d oznacza �e ludzie rz�dz� si� sami. Jego kompetencja opiera si� na za�o�eniu �e mieszka�cy okre�lonego obszaru stanowi� �wiadom� swych potrzeb i celów wspólnot�, zdoln� do samodzielnego zarz�dzania w�asnymi sprawami o charakterze lokalnym
Czytaj ca�o��
 
Prawo do miasta na �wiecie
Redaktor: Kacper Pob�ocki   
25.05.2009.
Demonstracja przeciwko gentryfikacji, Nowy Jork,19 marca 2009
Od kilku dobrych lat jak grzyby po deszczu wyrastaj� na ca�ym �wiecie ruchy spo�eczne, które w centrum swoich dzia�a� i zainteresowa� stawiaj� kwesti� miejsk�. Ide�, która ��czy te wszystkie wysi�ki ��czy, jest w�a�nie poj�cie prawa mieszka�ców do miasta w którym �yj�. Cho� idea ta powsta�a podczas rewolty studentów w Pary�u 1968, to dopiero teraz staje si� spoiwem ��cz�cym ludzi o bardzo ró�nych pogl�dach politycznych i wywodz�cych si� z róznych �rodowisk.
Czytaj ca�o��
 
W sumie to my nic nie mo�emy
Redaktor: Krzysztof Ulas   
23.05.2009.
Temperatura na komisji niekiedy by�a do�� wysoka
Tytu�owe has�o co jaki� czas przewija si� podczas dyskusji o miejscowych planach w kontek�cie wydawania Warunków Zabudowy. Tym razem hojnie nim szafowa� dyrektor Wydzia�u Urbanistyki i Architektury, Tadeusz Jurga. W �rod� 20 maja 2009 radni z Komisji Polityki Przestrzennej dyskutowali o wnioskach o ustalenie Warunków Zabudowy, które forsuj� koncepcje niezgodne z zapisami Studium.
Czytaj ca�o��
 
Quo vadis Szklarko?
Redaktor: Krzysztof Ulas   
20.05.2009.
Bloki wci�ni�te mi�dzy domy jednorodzinne
W ci�gu ostatniego roku mieszka�cy Antoninka dowiedzieli si� kilku bardzo istotnych rzeczy. Po pierwsze dowiedzieli si�, �e na terenie zat�oczonego osiedla o zabudowie pi�ciokondygnacyjnej, wielorodzinnej planowane s� kolejne inwestycje.
Czytaj ca�o��
 
Pozna� sp�ka z o.o.
Redaktor: Kacper Pob�ocki   
19.05.2009.

W ubieg�ym roku mieszka�cy Je�yc dali prezydentowi miasta czerwon� kartk�
Panuje przekonianie, i� g�ównym zadaniem w�adz lokalnych jest promowanie “dobrego klimatu biznesowego” – czyli takiego, który zach�ca�by inwestorów. W�adze Poznania tak daleko si� w tym zap�dzi�y, �e zacz�y traktowa� miasto jak firm�.

Czytaj ca�o��
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 31 - 35 z 35

Menu witryny

Kalendarium wydarze�

« < Wrzesie� 2009 > »
N P W C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Kto jest online

Odwiedza nas 4 go�ci

Logowanie


Nie pami�tasz has�a?
Konto? Zarejestruj si�!

Nadchodz�ce wydarzenia

Brak wydarze�