Joomla! powered Site Joomla! site syndication http://my-poznaniacy.org 2009-09-10T02:12:44+01:00 Powered by Joomla! http://my-poznaniacy.org http://my-poznaniacy.org/images/M_images/joomla_rss.png text/html 2009-09-07T09:21:48+01:00 http://my-poznaniacy.org Nie/cykliczny nie/satyryczny, nie/obiektywny nie/tygodnik* http://my-poznaniacy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=55 Tydzie� 36 Roku Pa�skiego 2009 przelecia� niczym puszka z bombardy wystrzelona. Huku za du�o nie by�o, ale temperatura podnosi�a si� chwilami znacznie. Na niedobór emocji narzeka� wi�c nie mogli�my, wiele starych spraw nieza�atwionych do dzi�, ci�gn�o si� niczym psy wyg�odnia�e za konduktem �a�obnym. text/html 2009-09-07T02:00:00+01:00 http://my-poznaniacy.org O co chodzi ze spalarni�? http://my-poznaniacy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=37 Rzecz jest zbyt kosztowna - obecnie pisze si� o kwocie 640 mln PLN na wybudowanie - �eby w ogóle mog�o nie chodzi� o pieni�dze. Zarówno nasze, mieszka�ców, jako tych którzy inwestycj� w du�ym stopniu sfinasuj�. Ale tak�e pieni�dze do zarobienia na tak du�ym przedsi�wzi�ciu: samej realizacji inwestycji jak i na jej pó�niejszym funkcjonowaniu. Bo jak si� du�o wydaje to i du�o si� zarabia, aczkolwiek w tym przypadku nie musi zarabia� ten co wk�ada. W tej sprawie my�l�, �e jako mieszka�cy nauczeni smutnym do�wiadczeniem aquanetowych inwestycji i horrendalnym nast�pnie wzrostem cen za wod�, którzy musz� jako� sfinansowa� wk�ad w�asny miasta Poznania w spalarni�, czyli ok. 300 mln PLN - mamy podstawy by� bardzo podejrzliwi. text/html 2009-09-06T21:34:41+01:00 http://my-poznaniacy.org Konsultacje czy PR z ludzk� twarz�? http://my-poznaniacy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=37 @font-face { font-family: Cambria Math; } @font-face { font-family: Calibri; } @page Section1 P.MsoNormal { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Calibri","sans-serif"; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US } LI.MsoNormal { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Calibri","sans-serif"; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US } DIV.MsoNormal { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Calibri","sans-serif"; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US } .MsoChpDefault { FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-style-type: export-only; mso-default-props: yes; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri } DIV.Section1 { page: Section1 }Czym ró�ni si� pesymista od optymisty? Optymista na cmentarzu zamiast krzy�y widzi plusy. W nastroju wzajemnego nieporozumienia rozpocz�y si� „konsultacje spo�eczne” w sprawie podpozna�skiej spalarni �mieci. text/html 2009-09-06T18:59:45+01:00 http://my-poznaniacy.org Czym dla Ciebie jest przestrze� publiczna http://my-poznaniacy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=55 @font-face { font-family: Cambria Math; } @font-face { font-family: Calibri; } @page Section1 P.MsoNormal { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Calibri","sans-serif"; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US } LI.MsoNormal { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Calibri","sans-serif"; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US } DIV.MsoNormal { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Calibri","sans-serif"; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US } .MsoChpDefault { FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-style-type: export-only; mso-default-props: yes; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri } DIV.Section1 { page: Section1 }Id� wybory i wind of change du� zaczyna mocniej coraz. Z tej okazji tradycyjne „poca�ujcie misia w…” zast�puje si� konsultacjami i dysputami. KIlka miesi�cy temu w Poznaniu odby�a si� debata o przestrzeni publicznej. Niektórzy obwo�ali j� mianem kawokonferencji i ci�ko z tym polemizowa�, bowiem w programie wy�erka by�a podkre�lana bardzo dobitnie. Inni z kolei wi�zali i wci�� wi��� z ni� spore nadzieje. Przy okazji debaty omawiano projekt karty przestrzeni publicznej. Mi�o, ale na usta ci�nie si� pytanie, czy po ca�ym tym dyskutowaniu i kartowaniu zostanie jeszcze jakie� miejsce do zagospodarowania. Deweloperka i handlowe multipleksy skutecznie i bezwzgl�dnie powi�kszaj� swoje panowanie. text/html 2009-09-05T18:37:35+01:00 http://my-poznaniacy.org So�acz na st�!!! (obrad) http://my-poznaniacy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=114 W �rod� 26 sierpnia br. po oko�o pi�ciu latach rozmaitych podchodów, prób, przymiarek i odwrotów stan�� na posiedzeniu komisji polityki przestrzennej rady miasta, jako jedyny punkt porz�dku obrad – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla So�acza. W �rod� najbli�sz�, 9 wrze�nia, temat b�dzie kontynuowany.