Samochody: nasza "nowa tradycja"
26.08.2009.

W ci´┐Żgu ostatnich 5 lat Polska sta´┐Ża si´┐Ż z´┐Żomowiskiem Europy
W jednym z udzielonych ostatnio wywiadów, prezydent Grobelny stwierdzi´┐Ż, ´┐Że w Polsce “nie ma tradycji rowerowych” s´┐Ż natomiast tradycje samochodowe. Dane przytoczone przez Andrzeja Kublika (Gazeta Wyborcza 25 sierpnia 2009, ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż tekstu poni´┐Żej) stanowczo temu przecz´┐Ż. Samochód przesta´┐Ż by´┐Ż w Polsce towarem luksusowym dopiero w przeci´┐Żgu ostatnich pi´┐Żciu lat. Od momentu naszego wej´┐Żcia do Unii,  liczba samochodów w Polsce wzros´┐Ża niemal dwukrotnie. O ile Zachód stopniowo przesiada si´┐Ż na ekologiczne hybrydy, tak Polacy je´┐Żd´┐Ż´┐Ż dzi´┐Ż autami, które w „starej” Unii uznawane s´┐Ż za wraki. A´┐Ż dwie trzecie polskich samochodów ma ponad 10 lat. Efekty tego wida´┐Ż, a raczej czu´┐Ż, w coraz bardziej zanieczyszczonych spalinami miastach. W tym ´┐Żwietle, kuriozalna jest teza prezydenta Grobelnego, który utrzymuje, ´┐Że "je´┐Żli zamkniemy ´┐Żródmie´┐Żcie dla ruchu ko´┐Żowego, to ono umrze." Powolna agonia ´┐Żródmie´┐Żcia zdaje si´┐Ż by´┐Ż nieunikiona w przypadku gdy obecny trend rozwoju motoryzacji w Polsce zostanie utrzymany. Zanim udusimy si´┐Ż spalinami, mo´┐Że warto rozwa´┐Ży´┐Ż alternatywne rozwi´┐Żzania komunikacyjne, takie jak transport publiczny czy rowerowy. Rowery s´┐Ż od dziesi´┐Żcioleci powszechnym ´┐Żrodkiem transportu w Polsce – wbrew temu, co twierdzi prezydent Grobelny. Stary Marych je´┐Żdzi´┐Ż przecie´┐Ż rowerem, a nie dwudziestoletnim audi. Podobnie, tradycje masowej komunikcji zbiorowej s´┐Ż w Polsce o wiele bogatsze ni´┐Ż nowa tradycja zakorkowanych samochodami osobowymi miast. Najwy´┐Ższy czas, aby te tradycje rozpozna´┐Ż i przystosowa´┐Ż nasze miasta do zrównowa´┐Żonej - oraz o wiele bardziej estetycznej - komunikacji. 

 

Od chwili wej´┐Żcia do UE polska motoryzacja rozwija si´┐Ż w nies´┐Żychanym tempie. Od 2004 r. liczba aut zarejestrowanych w Polsce co rok zwi´┐Żksza si´┐Ż o blisko jedn´┐Ż dziesi´┐Żt´┐Ż. Wed´┐Żug og´┐Żoszonych ostatnio danych G´┐Żównego Urz´┐Żdu Statystycznego na koniec 2008 r. w Polsce by´┐Żo ju´┐Ż zarejestrowanych 16,08 mln samochodów osobowych - czyli prawie 5 mln sztuk wi´┐Żcej ni´┐Ż na koniec 2003 r., cztery miesi´┐Żce przed naszym przyst´┐Żpieniem do UE.

Statystycznie niemal dogonili´┐Żmy ju´┐Ż, a czasem nawet przegonili´┐Żmy najbardziej zmotoryzowane pa´┐Żstwa Europy. Na koniec zesz´┐Żego roku na 1000 mieszka´┐Żców Polski przypada´┐Ży 422 samochody osobowe. Nasz rynek samochodowy sta´┐Ż si´┐Ż ju´┐Ż nasycony niemal tak jak w Europie Zachodniej. Wed´┐Żug danych zebranych przez hiszpa´┐Żskie stowarzyszenie motoryzacyjne ANFAC na koniec 2007 r. w Wlk. Brytanii na 1000 mieszka´┐Żców przypad´┐Ży 493 auta, we Francji ten wska´┐Żnik to 497, a w Niemczech - 501. Nasz park samochodowy jest ju´┐Ż porównywalny do tego w Czechach (414 aut na 1000 mieszka´┐Żców na koniec 2007 r.), a nawet wi´┐Żkszy ni´┐Ż w du´┐Żo bogatszej Danii, gdzie na 1000 mieszka´┐Żców przypada´┐Żo 376 aut w 2007 r., a w zesz´┐Żym roku ten wska´┐Żnik znacz´┐Żco si´┐Ż nie zmieni´┐Ż.

Ale dlaczego o tak fantastycznym boomie motoryzacyjnym w Polsce milczy ´┐Żwiatowa prasowa ekonomiczna? Bo nie nap´┐Żdza go sprzeda´┐Ż nowych samochodów, lecz ´┐Żywio´┐Żowy import starych, u´┐Żywanych aut z UE. Po przyst´┐Żpieniu do UE jako jedyne pa´┐Żstwo we Wspólnocie Europejskiej znie´┐Żli´┐Żmy wszelkie ograniczenia w imporcie u´┐Żywanych samochodów i od pi´┐Żciu lat Polacy sprowadzaj´┐Ż rocznie ´┐Żrednio 1 mln starych pojazdów z zagranicy, z których mniej wi´┐Żcej po´┐Żowa, przekraczaj´┐Żc nasz´┐Ż granic´┐Ż, mia´┐Ża ponad dziesi´┐Ż´┐Ż lat.

Na efekty nie trzeba by´┐Żo d´┐Żugo czeka´┐Ż. Na koniec zesz´┐Żego roku ju´┐Ż 68 proc. aut zarejestrowanych w Polsce mia´┐Żo ponad dziesi´┐Ż´┐Ż lat, podczas gdy na cztery miesi´┐Żce przed nasz´┐Ż akcesj´┐Ż do UE by´┐Żo ich 56 proc. A jednocze´┐Żnie stosunkowo nowych aut, które maj´┐Ż mniej ni´┐Ż pi´┐Ż´┐Ż lat, jest u nas zaledwie 12 proc., o jedn´┐Ż trzeci´┐Ż mniej ni´┐Ż przed akcesj´┐Ż do UE.

Zamiast goni´┐Ż europejsk´┐Ż motoryzacj´┐Ż, oddalamy si´┐Ż od niej. Bo w starej UE panuje zdrowy podzia´┐Ż - jedna trzecia aut ma ponad dziesi´┐Ż´┐Ż lat i tyle samo ma mniej ni´┐Ż pi´┐Ż´┐Ż lat. Dotyczy to tak´┐Że Grecji i Portugalii, które nie s´┐Ż od nas du´┐Żo bogatsze.

W tym roku zacofanie naszego parku samochodowego mo´┐Że si´┐Ż jeszcze pog´┐Ż´┐Żbi´┐Ż. Bo w 13 pa´┐Żstwach UE rz´┐Żdy przyznaj´┐Ż premie na zakup nowych aut dla kierowców, którzy oddadz´┐Ż na z´┐Żom pojazd starszy ni´┐Ż dziesi´┐Ż´┐Ż lat, i w tych pa´┐Żstwach zakupy nowych aut gwa´┐Żtownie rosn´┐Ż. Tymczasem Polacy w pierwszej po´┐Żowie roku kupili o blisko jedn´┐Ż pi´┐Żt´┐Ż mniej nowych aut ni´┐Ż przed rokiem - szacuj´┐Ż Polski Zwi´┐Żzek Przemys´┐Żu Motoryzacyjnego oraz Wojciech Drzewiecki, szef Samaru, firmy eksperckiej z bran´┐Ży samochodowej.

Jak ten nap´┐Żyw samochodowych gratów wp´┐Żywa na bezpiecze´┐Żstwo drogowe, które plasuje Polsk´┐Ż na szarym ko´┐Żcu Europy? Ministerstwa Infrastruktury to nie interesuje. - Resort nie zleca´┐Ż bada´┐Ż wp´┐Żywu wieku pojazdów na bezpiecze´┐Żstwo ruchu drogowego - informuje biuro prasowe resortu ministra Cezarego Grabarczyka. Tymczasem Europejska Rada Bezpiecze´┐Żstwa Transportu Drogowego w og´┐Żoszonym w czerwcu raporcie podkre´┐Żla´┐Ża, ´┐Że jednym z najwi´┐Żkszych problemów w dziedzinie bezpiecze´┐Żstwa drogowego w pa´┐Żstwach Europy ´┐Żrodkowej jest stary park aut u´┐Żywanych przez tutejszych kierowców i nap´┐Żyw u´┐Żywanych aut. Pod tym wzgl´┐Żdem Polska zajmuje czo´┐Żowe miejsce w´┐Żród nowych pa´┐Żstw UE.

Andrzej Kublik, Gazeta Wyborcza, 25 sierpnia 2009 

 

tytu´┐Ż oraz wst´┐Żp pochodz´┐Ż od redakcji

fot. Kacper Pob´┐Żocki

Komentarze
Dodaj nowy Szukaj
Napisz komentarz
Nick:
E-mail:
 
Tytu´┐Ż:
UBBCode:
       
 
 
 
Prosz´┐Ż wpisa´┐Ż kod antyspamowy widoczny na obrazku.
Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."