Postulaty rady osiedla Jeżyce
Stanisław Gorzelańczyk (Przewodniczący RO Jeżyce)   
środa, 27 maja 2009
Rada Osiedla Jeżyce odpowiadając na skierowane pytania w zakresie samorządu zgłasza następujące postulaty:

1.Ocena obecnego zakresu zadań i kompetencji jednostek pomocniczych.

Zauważamy że należało by w przyszłych uprawnieniach ująć takie kompetencje ,które rozwiązują problemy mieszkańców na etapie ich powstawania jak np. zagrożenia agresją ,czy tworzenie planów zagospodarowania. Tworzenie planu zagospodarowania bez udziału niższego szczebla samorządu jest niekorzystnym ,konfliktowym związaniem. Jaskrawym przykładem jest opracowanie planu zagospodarowania dla zajezdni -Gajowa gdzie plan ten został narzucony, a wnioski RO-Jeżyce nie zostały uwzględnione. Przyznanie większych kompetencji decyzyjnych spowoduję większe zaufanie do Rad Osiedlowych i pozwoli rozwiązać problemy mieszkańców w znacznie skuteczniej niż działania administracyjne.

2. Ocena obecnego sposobu finansowania zadań jednostek pomocniczych.

Przyznanie zwiększonych środków będzie związane z przyjęciem przez Radnych Miasta planu działania i jego zaakceptowania poprzez zapisanie tych zadań w budżecie na następny rok budżetowy. Niezależnie od tego Rada Miasta na zadania ,które przewiduje jako zadania dodatkowe powinna wydzielić środki , a ich realizacje powierzyć Samorządom niższego stopnia.

3.Ocena obecnej obsługi administracyjnej jednostek pomocniczych.

W tym zakresie obsługa jest sprawna, jednocześnie Wydział Obsługi podejmuje działania o które Rada Osiedla Jeżyce wnioskuje ustnie. Pośredniczy w ustaleniach i załatwieniu zadań niezbędnych do realizacji przyjętego planu.

4. Ocena istniejącego układu terytorialnego jednostek pomocniczych.

Rada Osiedla Jeżyce działa w miejscu obszaru historyczne związanym z wsią Jeżyce. Układ ten odpowiada ukształtowaniu administracyjnemu tej części miasta z architektonicznie zwartą zabudową. Ze względu na niezbędne zmiany należało by do przyszłej dzielnicy dołączyć za zgodą istniejących samorządów ościennych te rady w których mieszkańcy wyraża wolę wyboru przyszłej jednostki samorządowej.

5.Wskazanie innych problemów zauważonych przez Radę Osiedla w obecnym systemie j.p.m. w Poznaniu.

Problemy z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego . Powtarzające się problemy polegający na powieleniu błędu przyjętego w dotychczasowym sposobie pracy przez MPU. Przyszłe samorządy powinny od początku ogłoszenia prac nad planem ,poprzez swoich ustawowo wybranych przedstawicieli uczestniczyć w pracach na jego uzgodnieniem. Przedstawiciele dzielnicy powinni uczestniczyć w spotkaniach roboczych MPU współtworzyć plan, który w ten sposób w głównych kwestiach umożliwi uniknięcie konfliktów. Uczestnictwo przedstawicieli samorządu przy określaniu pomocy społecznej rozdzielanej przez MOPR. Obecnie środki te docierają ciągle do tych samych osób , często nadużywających alkoholu, a przyznane środki nie przyczyniają się do rozwiązania ich problemów,pomoc w znalezieniu pracy stałej lub czasowej jest zadaniem w których powinny uczestniczyć samorządy. Koordynacja działań nad realizacją skarg mieszkańców w zakresie naruszania ich praw i problemów związanych z mieszkaniami ,bezpieczeństwem, brakiem środków do życia i złożonych spraw życiowych zgłaszanych w Wydział Spraw Obywatelskich  w zakresie miejscowym -dzielnica .

 Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: poniedziałek, 16 sierpnia 2010 15:57