Czym się zajmujemy?

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 5
Celami działania Stowarzyszenia są:
1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej, w
szczególności w zakresie ładu przestrzennego, zrównoważonego transportu, ochrony środowiska
przyrodniczego, na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa i zrównoważonej, lokalnej gospodarki, dla
wspierania kultury w przestrzeni miasta.
2. Dążenie do zagwarantowania mieszkańcom Poznania „prawa do miasta”, przyczynianie się do
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju demokracji miejskiej w Poznaniu.
3. Rozpoznawanie problemów lokalnych społeczności i różnych środowisk oraz współpraca z
władzami miasta w ich rozwiązywaniu.
4. Ochrona godnych warunków życia mieszkańców oraz działania na rzecz ich poprawy.
5. Budowanie powiązań pomiędzy różnymi grupami mieszkańców w celu poznawania problemów
w różnych rejonach Poznania.
6. Uczestnictwo w formułowaniu strategii rozwoju miasta i aglomeracji.
7. Pomoc przy tworzeniu koncepcji rozwiązywania lokalnych i środowiskowych problemów.
8. Wypracowanie praktyki konsultacji społecznych odnośnie do długofalowych działań
inwestycyjnych dotyczących społeczności lokalnych i ogólnomiejskich.
9. Kształtowanie obywatelskich kompetencji społeczności lokalnych i środowisk społecznych w
dziedzinach związanych z funkcjonowaniem Poznania.
10. Dbanie o aktualny i rzetelny przekaz informacji o wszelkich działaniach instytucjonalnych
mających wpływ na warunki życia społeczności lokalnych i środowisk społecznych w Poznaniu.
11. Budowanie poparcia społecznego dla działań nakierowanych na ważne potrzeby ogółu
mieszkańców.
12. Wspieranie zrównoważonej gospodarki naturalnymi zasobami dla zachowania korzystnego ich
wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia mieszkańców oraz na
równowagę przyrodniczą.
13. Ochrona fragmentów rodzimej przyrody, w szczególności terenów zieleni stanowiących zasoby
dostępne wszystkim mieszkańcom.
§ 6
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
a) prowadzenie działalności organizacyjnej, naukowo-technicznej i oświatowej, w szczególności
inspirowanie i popieranie badań i projektów sprzyjających postępowi ochrony środowiska i
przyrody.
b) aktywne uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i
przyrody, planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także spraw dotyczących zapobiegania
szkodom w środowisku przyrodniczym, w szczególności: postępowań o wydanie decyzji
środowiskowych, warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, udziału w
postępowaniach planistycznych, konsultacjach społecznych oraz inne formy aktywności
przewidzianych w przepisach określających zasady udostępniania informacji o środowisku
naturalnym, ochronę środowiska naturalnego, przyrody, w tym również przepisów prawa Unii
Europejskiej;
c) inicjowanie oraz udział w postępowaniach cywilnych (w tym postępowań przed sądami
arbitrażowymi), których przedmiotem są sprawy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności
sprawy przeciwko przedsiębiorstwom o zaniechanie naruszania środowiska, naprawienie szkody
związanej z naruszeniem przepisów o ochronie środowiska, zakazanie bądź ograniczanie
działalności zagrażającej środowisku naturalnemu, na warunkach określonych przepisami
normującymi postępowanie w sprawach cywilnych, w tym również przepisów prawa Unii
Europejskiej;
d) współdziałanie z organami władzy publicznej oraz innymi organizacjami obywatelskimi i
ekologicznymi;
e) opracowywanie na rzecz i w imieniu społeczności lokalnych opinii i ekspertyz w zakresie
zbieżnym z celami Stowarzyszenia;
f) prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, w tym współdziałanie w organizowaniu
przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i przyrody oraz budowanie świadomości
obywatelskiej;
g) prowadzenie akcji propagandowej dotyczącej problematyki ochrony środowiska i przyrody;
h) współpracę i wzajemną pomoc, wymianę doświadczeń wszystkich członków Stowarzyszenia;
i) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o tym samymlub podobnym profilu;
j) podejmowanie działań propagujących cele statutowe Stowarzyszenia;
k) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia przez aktywność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską;
l) prowadzenie działalności dobroczynnej przez organizowanie pomocy, zbiórek i gromadzenie
funduszy w celu popierania ochrony środowiska i przyrody oraz wspierania inicjatyw społeczności
lokalnych.
2. Działalność określona w ust. l powyżej jest prowadzona na rzecz ogółu społecznościlub
członków Stowarzyszenia i jest działalnością pożytku publicznego.
3. Działalność określona w ust. l powyżej jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia.
Podejmowane przez Stowarzyszenie działania nie mogą wykraczać poza zakres wskazany w ust. l
powyżej i powinny mieścić się całkowicie w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 ust. l oraz
w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.).
4. Działalność statutowa Stowarzyszenia może przyjmować zarówno formę działalności
nieodpłatnej, jak i odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.).
5. Cały osiągany dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową określoną w ust. l
powyżej.
§ 7
Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w
granicach prawem dopuszczonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>