Kim są uczestnicy Kongresu Ruchów Miejskich
Redakcja   
piątek, 17 czerwca 2011
Poniżej przedstawiamy szczegółowe opisy organizacji-uczestników Kongresu Ruchów Miejskich.

 

DNA Miasta, Warszawa

www.dnamiasta.pl

Zespół „DNA Miasta” funkcjonuje przy kwartalniku „Res Publika Nowa” – wspólnie od 2009 r. upominamy się o włączenie mieszkańców miast – ich opinii, oczekiwań i potrzeb – do kształtowania miejskiej polityki. Interesuje nas przede wszystkim kultura miejska. Nie tylko ta, którą można spotkać w teatrach, kinach i na koncertach, ale przede wszystkim taka kultura, która dzieje się w przestrzeni publicznej i decyduje o jakości życia. Chcemy urzeczywistnienia „prawa do miasta”, czyli idei miasta obywatelskiego, w którym mieszkańcy mają prawo do decydowania o tym, jak miasto ma wyglądać, czemu miasto ma służyć i jak miasto ma funkcjonować.

Promujemy kulturę budowaną w dialogu, opartą na interakcji mieszkańców, twórców i władz miejskich. Szukamy odpowiedzi na pytanie o tożsamość miasta – jego kod DNA, aby na tej podstawie budować świadomą i opartą na zasadach współuczestniczenia i współodpowiedzialności strategię rozwoju kultury.

Wypracowaliśmy własną metodę partnerskiego dialogu – „DNA Miasta”, która poprzez połączenie serii warsztatów i dyskusji daje szansę na realizację dobrej, czyli uwzględniającej zainteresowania mieszkańców i możliwości miasta polityki kulturalnej. Prowadzimy badania uspołecznienia kultury i organizujemy dyskusje poświęcone miastu i jego mieszkańcom („DNA Miasta: Diagnoza).FEDERACJA ANARCHISTYCZNA – s. Kraków

www.fakrakow.wordpress.com

Krakowska sekcja Federacji Anarchistycznej działa nieprzerwanie od 1989 roku. Na przestrzeni tego okresu przez grupę przewinęło się wielu aktywistów. Do najważniejszych działań podejmowanych niegdyś przez krakowską sekcję należy zaliczyć „Akcję Kontrbal” czyli protesty przeciwko pseudocharytatywnemu balowi organizowanemu corocznie przez prezydenta Krakowa, pomoc prawną dla obdżektorów, szereg inicjatyw związanych z ludobójczą wojną w Czeczenii m.in. Komitet Wolny Kaukaz, protesty antywojenne czy angażowanie się w ruchy protestu uczniów i studentów. W ostatnich latach nastąpiła w grupie znaczna zmiana pokoleniowa. Obecnie koncentruje ona swoje działania na promocji demokracji bezpośredniej oraz rozwiązań takich jak budżety partycypacyjne. Aktywnie wspiera grupy społecznie i ekonomicznie wykluczone: m.in. lokatorów i bezdomnych. Krakowska sekcja Federacji Anarchistycznej prowadziła w ostatnich latach punkt pomocy prawnej dla osób zagrożonych eksmisją, włączała się w liczne protesty, związane ze skutkami postępującego procesu gentryfikacyjnego w mieście. Grupa skupia się również na działalności informacyjnej: spotkania filmowe, wydawanie broszur, prowadzenie strony internetowej i biblioteki.

Oczekiwania wobec Kongresu:

Chcielibyśmy poszerzyć swoją wiedzę na temat działań prowadzonych przez inne oddolne, obywatelskie ruchy i organizacje miejskie, zapoznać się z problemami miast, w których działają. Liczymy na możliwość wymiany informacji i doświadczeń. Jednocześnie sądzimy, że Kongres może być dobrym punktem wyjścia do podjęcia współpracy pomiędzy organizacjami tam, gdzie będzie ona możliwa ze względu na wspólne cele.FORUM ROZWOJU AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ.

www.frag.org.pl

 

Jesteśmy grupą mieszkańców aglomeracji gdańskiej, w większości gdańszczan. Łączy nas zainteresowanie kierunkiem rozwoju Trójmiasta i okolic. Powstaliśmy i istniejemy, by inicjować oraz wspierać rozmaite działania, zmierzające do rozwoju aglomeracji gdańskiej. Szczególnie bliskie są nam zagadnienia przestrzenne, dla których odwołujemy się do dominujących już w świecie zachodnim zjawisk, takich jak: reurbanizacja, rewitalizacja, partycypacja społeczna itd. Dostrzegamy kluczową rolę komunikacji w funkcjonowaniu miasta i zależy nam na jej zrównoważonym rozwoju. Uważamy, że należy dążyć do zwiększania udziału aktywnych form mobilności oraz transportu publicznego za pomocą wszelkich dostępnych działań, także planistycznych. Zdajemy sobie sprawę, że warunkiem budowy atrakcyjnego do życia miasta jest silna, lokalna gospodarka. Popieramy zatem wszelkie działania przyciągające do aglomeracji nowych inwestorów oraz wspierające już obecnych na lokalnym rynku, pod warunkiem, że nie przyczynia się to do pogorszenia warunków życia oraz stanu zdrowia mieszkańców.FORUM ROZWOJU LUBLINA

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Lublina jest organizacją społeczną powstałą w 2007 r. na bazie międzynarodowego forum architektoniczno-urbanistycznego „Skyscrapercity.com”. Wśród członków FRL znajdują się profesjonaliści (architekci, inżynierowie drogownictwa, historyk sztuki), a także osoby, które swoją wiedzę zdobyły poprzez aktywną działalność i zainteresowanie sprawami miasta. Na strukturę Stowarzyszenia składają się trzy grupy robocze: Komisja Boni Ordinis (estetyka przestrzeni publicznej, ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego), Grupa Komunikacyjna (inwestycje drogowe i rowerowe, komunikacja zbiorowa) oraz Grupa Inwestycyjna (prowadzenie informatora inwestycyjnego na stronie internetowej).

FRL jest członkiem społecznej Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublina oraz Specjalnego Zespołu Zadaniowego UM Lublin ds. infrastruktury rowerowej, dodatkowo oczekuje na przyznanie mu statusu Społecznego Opiekuna Zabytków dla zabytków nieruchomych w granicach miasta Lublin. Utrzymuje stałą współpracę z Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków, Urzędem Miasta Lublina, Zarządem Transportu Miejskiego i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Lublinie, lubelskim środowiskiem architektów i urbanistów, innymi organizacjami pozarządowymi w mieście i w innych częściach Polski oraz z lokalnymi mediami.

Wśród zrealizowanych projektów warto wspomnieć o dwóch edycjach konkursu „Pandemia estetyki” – wybory najładniejszego szyldu lubelskiego Śródmieścia, mającego za zadanie kształcenie pozytywnych postaw społecznych w kwestiach dbałości o wspólną przestrzeń. Taki sam cel miały również – wystawiane w wielu miejscach – wystawy o lubelskim modernizmie. W 2010 r. FRL współorganizowało obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w ramach których wykonano m.in. specjalny plakat (Przestrzeń zajęta przez 45 osób w samochodzie / na rowerze / w autobusie) oraz przygotowano lubelski Park(ing) Day. Członkowie Stowarzyszenia brali aktywny udział w organizacji, przeprowadzonych na szeroką skalę, konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania lubelskiego Podzamcza oraz byli jedną z sił napędowych zakończonej sukcesem walki mieszkańców Lubelszczyzny o realizację drogi S17. FRL żywiołowo wspiera również starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. będąc członkiem Społecznego Komitetu Organizacyjnego – SPOKO.

Codzienna działalność Forum Rozwoju Lublina obejmuje liczne interwencje we wszystkich sprawach będących przedmiotem zainteresowania poszczególnych grup roboczych, od ochrony cennych zabytków przed dewastacją po przygotowywanie projektów organizacji ruchu na ulicach miasta. Liczba członków: 32 osobyFORUM ROZWOJU OLSZTYNA

www.fro.net.pl

Jesteśmy grupą olsztyniaków i sympatyków Olsztyna, ludzi w różnym wieku. FRO nie optuje za żadną opcją polityczną. Jesteśmy entuzjastami wielopłaszczyznowego rozwoju naszego miasta. Nasze Stowarzyszenie jest niekomercyjne.

Głównym celem FRO jest wspieranie opartego na rozsądnym i perspektywicznym planowaniu, zrównoważonego i harmonijnego rozwoju Olsztyna. Nasze plany i wizje to przyjazne, uporządkowane urbanistycznie miasto z wyjątkową architekturą.

Stowarzyszenie bierze swój początek z największego na świecie forum internetowego dot. szeroko pojętych inwestycji, architektury i urbanistyki itp. – www.skyscrapercity.com

Pierwszym projektem FRO, który ujrzał światło dzienne był „Olsztyn – Powrót Tramwaju”. Kolejnymi istotnymi przedsięwzięciami był realizowany projekt rewitalizacji Tartaku Raphaelsohnów na „Muzeum Nowoczesności”, opracowanie metodologii rewitalizacji Placu Dunikowskiego oraz szereg propozycji dotyczących komunikacji w mieście.

FRO stara się brać udział w dyskusjach na poziomie ogólnopolskim i europejskim, min. „Wspólna Przestrzeń”, „Olsztyn-Dortmund dwa ogrody” itd...FORUM ROZWOJU WARSZAWY

wyłoniło się w 2007 roku z grupy użytkowników forum internetowego www.skyscrapercity.com . W 2010 roku zostaliśmy zarejestrowani jako organizacja pożytku publicznego.

Staramy się realizować ambitne cele statutowe przyświecające nam od powstania stowarzyszenia. Najważniejsze z nich to:

1. działalność na rzecz rozwoju Warszawy i jej aglomeracji;

2. popularyzacja wiedzy o Warszawie i jej okolicach, jej historii i dziedzictwie, sprawach bieżących i planach na przyszłość;

3. popularyzacja wiedzy o współczesnej architekturze i urbanistyce; wsparcie dla tworzenia architektury na wysokim poziomie estetycznym i funkcjonalnym, sprzeciw wobec architektury niedbałej i szkodliwej przestrzennie;

4. promowanie miastotwórczych rozwiązań urbanistycznych i idei zrównoważonego rozwoju, lobbing na rzecz tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

5. poparcie dla rozwoju i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, organizowania przestrzeni publicznych przyjaznych pieszym, troska o małą architekturę i zieleń;

Nasze cele chcemy osiągnąć dzięki współpracy z włodarzami miasta oraz mobilizowaniu ich do ciągłych zmian na lepsze, poprzez działalność projektową, konsultacyjną, czy medialną.

Kongres Ruchów Miejskich to dla nas przede wszystkim okazja do nawiązania kontaktów z przedstawicielami organizacji działających w innych miastach. Ponadto równie istotne dla nas jest wypracowanie przez uczestników kongresu wspólnej koncepcji lobbingu na rzecz zmian w obowiązującym obecnie ustawodawstwie – szczególnie w zakresie planowania przestrzennego i przestrzeni publicznej.Grupa M20 – Warszawa

Jesteśmy grupą nieformalną, warszawiakami o różnym wykształceniu, entuzjastami miasta.  Wychodzimy z założenia, że bycie obywatelem Warszawy to nie tylko punktowanie słabości miasta, ale przede wszystkim wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie. Chcemy aby miasto było dla ludzi

Nasze cele

Wspieramy nowoczesne rozwiązania urbanistyczne rozumiane nie jako rysunki na mapie, lecz działania podnoszące poziom życia mieszkańców w przestrzeni publicznej i poszerzające ofertę Warszawy dla przyjezdnych. Jesteśmy za rozwojem architektury, która podnosi atrakcyjność życia w mieście. Popularyzujemy ideę przyziemi budynków otwartych dla ogółu. Jesteśmy za jak największą dostępnością dla zwykłych ludzi budynków i terenów publicznych, które teraz służą tylko administracji. Popieramy dbałość o estetykę miasta, o staranną małą architekturę, stan budynków publicznych, atrakcyjną i dostępną dla zwykłych ludzi zieleń. Monitorujemy powstające plany zagospodarowania oraz inwestycje. Inicjujemy działania i zgłaszamy własne propozycje ożywienia konkretnych przestrzeni Warszawy.

Jak działamy

Wykorzystujemy możliwości prawne zagwarantowane dla obywateli: zgłaszamy wnioski i uwagi do nowo powstających planów miejscowych, interweniujemy w urzędzie miasta, aktywnie uczestniczymy o w obradach miejskich ciał kolegialnych, wykorzystujemy istniejące narzędzia dialogu społecznego. Wyrażamy swoje opinie w mediach. Popularyzujemy swoje idee za pomocą strony internetowej i własnych wydawnictw. Chcemy aby naszą specjalnością były sporządzane przez nas projekty zmian w przestrzeni publicznej.

Partycypacja społeczna

Zależy nam na tym, żeby planowanie miasta i zarządzanie nim nie było wykrojone z obszaru kompetencji przysługujących społeczeństwu na korzyść zamkniętego kręgu fachowców i „fachowców”. Domagamy się, aby Warszawa była współtworzona przez mieszkańców.

Widzimy ogromny sens udziału społeczności lokalnej w tworzeniu miasta, bo to mieszkańcy wiedzą najlepiej w jakie miejsca chcą przychodzić, gdzie jest potrzebne przejście dla pieszych, gdzie przedszkole, a gdzie przystanek. Często mają najlepsze, niestandardowe pomysły na ożywienie danego miejsca. Przedsiębiorcy natomiast najlepiej orientują się gdzie i jakie lokale usługowe powinny się znajdować, jakie powinny być ich powierzchnie itd. Tego wszystkiego nie zapewnią urzędnicy ani architekci i urbaniści.

Oczekiwania wobec kongresu

Spodziewamy się integracji z osobami prowadzącej podobne działania jak my w innych miastach i ewentualne zawiązanie współpracy w powstającym projekcie edukacyjno-informacyjnym. Liczymy na to, że uda się w toku kongresu odnaleźć głębszy sens kongresowania.INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH (INSPRO) – Łódź.

www.inspro.org.pl

Opis organizacji

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest niezależną od partii i grup interesu organizacją pożytku publicznego.

„Rozwijać, kształtować i promować postawy obywatelskie” to misja Instytutu. Naszym marzeniem jest społeczeństwo, w którym obywatele są zaangażowani w życie publiczne, dbają o dobro wspólne, mają świadomość swoich praw i obowiązków, potrafią ze sobą współpracować.

Action tank + think tank = INSPRO tank. Co to oznacza w praktyce ? Działanie i myślenie to według nas najlepsza kombinacja. Nie skupiamy się tylko na akcjach w terenie, budujemy także bazę merytoryczną – czytamy, śledzimy najnowsze badanie i trendy, starając się, by podejmowane przez nas działania były jak najbardziej aktualne, by trafiały w swój czas i miejsce. Naszą aktywność miejską realizujemy w ramach programów:

● Tiry na tory – www.tirynatory.pl

● Miasto w ruchu – www.miastowruchu.pl

● Aktywność obywatelska – www.lodzianiedecyduja.pl


INWESTYCJE dla POZNANIA

www.idp.org.pl

Stowarzyszenie istnieje od 2006 roku i zajmuje się wspieraniem rozwoju aglomeracji poznańskiej. Monitorujemy problemy inwestycyjne i zagrożenia stojące na drodze do uzyskania przez Poznań statusu metropolii europejskiej – dobrego miejsca do życia, pracy oraz inwestowania. W sposób szczególny interesuje nas transport lotniczy i kolejowy, komunikacja miejska, estetyka i przestrzeń publiczna, zagospodarowanie obszarów inwestycyjnych oraz architektura.

Oczekiwania: wymiana poglądów i doświadczeń, możliwość nawiązania współpracy z innymi organizacjami

 


 

MY-POZNANIACY

www.my-poznaniacy.org

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Stowarzyszeniem skupiającym grupy mieszkańców Poznania , których łączy chęć wspierania drugiego filaru współczesnej demokracji – DEMOKRACJI OBYWATELSKIEJ. Chcemy działać na rzecz współpracy DEMOKRACJI INSTYTUCJONALNEJ, w tym Rady Miasta Poznania i jej komisji z obywatelami – wyborcami.

Naszą działalność rozumiemy jako istotny element społecznej, demokratycznej kontroli władzy.  Chcemy informować o konfliktach i pomóc w ich rozwiązaniu, aby organy administracji działały zawsze kompetentnie i demokratycznie, ekologicznie i zgodnie z naszymi wspólnymi, europejskimi wartościami.

Cele statutowe

Celami działania Stowarzyszenia są:

1.      Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego, zrównoważonego transportu, ochrony środowiska przyrodniczego, na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa i zrównoważonej, lokalnej gospodarki, dla wspierania kultury w przestrzeni miasta.

2.      Dążenie do zagwarantowania mieszkańcom Poznania „prawa do miasta”, przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju demokracji miejskiej w Poznaniu.

3.      Rozpoznawanie problemów lokalnych społeczności i różnych środowisk oraz współpraca z władzami miasta w ich rozwiązywaniu.

4.      Ochrona godnych warunków życia mieszkańców oraz działania na rzecz ich poprawy.

5.      Budowanie powiązań pomiędzy różnymi grupami mieszkańców w celu poznawania problemów w różnych rejonach Poznania.

6.      Uczestnictwo w formułowaniu strategii rozwoju miasta i aglomeracji.

7.      Pomoc przy tworzeniu koncepcji rozwiązywania lokalnych i środowiskowych problemów.

8.      Wypracowanie praktyki konsultacji społecznych dotyczących długofalowych działań inwestycyjnych dotyczących społeczności lokalnych i ogólnomiejskich.

9.      Kształtowanie obywatelskich kompetencji społeczności lokalnych i środowisk społecznych w dziedzinach związanych z funkcjonowaniem Poznania.

10.  Dbanie o aktualny i rzetelny przekaz informacji o wszelkich działaniach instytucjonalnych mających wpływ na warunki życia społeczności lokalnych i środowisk społecznych w Poznaniu.

11.  Budowanie poparcia społecznego dla działań nakierowanych na ważne potrzeby ogółu mieszkańców.

12.  Wspieranie zrównoważonej gospodarki naturalnymi zasobami dla zachowania korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia mieszkańców oraz na równowagę przyrodniczą,

13.   Ochrona fragmentów rodzimej przyrody, w szczególności terenów zieleni stanowiących zasoby dostępne wszystkim mieszkańcom.

 


 

RUMSKIE UGRUPOWANIE MŁODYCH i AKTYWNYCH R-U-M-I-A

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.mlodzi-rumia.pl

Stowarzyszenie RUMiA powstało pod koniec 2010 roku z inicjatywy kilku młodych rumian. Przez pół roku działało jako stowarzyszenie zwykłe, a obecnie oczekujemy na decyzję sądu w sprawie rejestracji w KRS.

Profil działania jest dosyć ogólny, bo rzeczywiście chodzi nam o całościowe podniesienie konkurencyjności naszego miasta w gdańskim obszarze metropolitalnym. Zamierzamy to realizować poprzez różnorakie nasze projekty.

Cele statutowe stowarzyszenia to:

1. Aktywizacja życia społecznego w Rumi.

2. Dążenie do wzmocnienia pozycji naszego miasta w aglomeracji.

3. Promowanie idei „Powiatu Grodzkiego Rumia”.

4. Budowanie tożsamości rumskiej i chęci identyfikacji z miastem.

5. Promocja i wsparcie dla młodych talentów.

6. Wspieranie przedsiębiorczości wśród młodych rumian.

7. Stworzenie centrum miasta.

8. Stworzenie wspólnoty na bazie pozytywnych więzi pomiędzy aktywnymi młodymi rumianami – na zasadzie „razem łatwiej”

9. Promocja miasta.

Zazwyczaj historie stowarzyszeń rozpoczynają się od skupienia się grupy ludzi wokół jednej idei lub zdarzenia. Tak też było w naszym przypadku. Podczas wyborów samorządowych podniosła się dyskusja na temat miejsca miasta Rumi w potencjalnej Metropolii Gdańskiej, zwanej też Trójmiejską. Doszliśmy do wniosku, że nasze miasto też powinno stanowić część metropolii, a żeby udało się to bez wielkich przemian administracyjno-terytorialnych, Rumia powinna ubiegać się o status miasta na prawach powiatu. Jest to dla nas wyjście idealne, choć mało realne w tej chwili.

Kolejna sfera, w której działamy to przestrzeń publiczna. Chcemy, żeby tak jak w większych miastach stanowiła czynnik, dzięki któremu chętniej żyje się i odwiedza nasze miasto. Zależy nam również na stworzeniu centrum z prawdziwego zdarzenia poprzez skupienie wszystkich budynków centrotwórczych w jednym miejscu (nowy ratusz, nowoczesna biblioteka, sala konferencyjna etc.)

Oczekiwania wobec Kongresu

Rumia jest miastem poszukującym swojego miejsca. Zmaga się z problemem podmiotowości i tożsamości miasta, które jest nijakie ponieważ próbuje rozwijać się pod ogromnym oddziaływaniem dużych miast. Jest klasycznym przykładem miasta-satelity, czy miasta-sypialni. Obecne władze naszego miasta nie mają koncepcji układu przestrzennego, twierdząc jednocześnie, że obecny stan jest rozwojowy. Z kolei wg urbanistów Rumia w planie zagospodarowania przestrzennego zakwalifikowana jest do obszaru najbardziej zdegradowanego.

Problemy z uchwaleniem studium zagospodarowania przestrzennego, ze zlokalizowaniem centrum miasta, z poczuciem tożsamości jego mieszkańców.... to tylko kilka z problemów z jakimi zmagają się miasta „na uboczu”. Rumia w położeniu niedalekim do mniejszego od niej Sopotu, wydaje się bezbarwna na mapie Zatoki Gdańskiej. Jako Stowarzyszenie szukamy rozwiązań dla naszego miasta, aby reprezentując swój szczególny charakter wpisywało się harmonijnie w rdzeń metropolii a nie tylko stanowiło jej obszar funkcjonalny.

Na kongresie chcielibyśmy pokazać problemy miast satelickich, zmierzyć się z projektami ustaw metropolitalnych, porozmawiać o tworzeniu wysokiej jakości, przyjaznej dla mieszkańców, przestrzeni publicznej.

 


 

SOPOCKA INICJATYWA ROZWOJOWA

 

To grupa kilkunastu mieszkańców Sopotu, która działa na rzecz demokratycznego podejmowania decyzji w sprawach miasta i zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy grupą nieformalną, nie ma więc u nas składek, prezesa czy grantów (które czasem co prawda by się przydały).

Naszym podstawowym celem jest wprowadzenie w Sopocie budżetu obywatelskiego, który ma umożliwić mieszkańcom współdecydowanie o wydatkach z budżetu miasta. Pomysł ten zyskał poparcie części sopockich radnych i rada miasta przyjęła w maju rezolucję, w której wyraziła wolę wprowadzenia go w życie. Pierwsze spotkania z mieszkańcami zaplanowane są już na koniec czerwca.

W  ramach kampanii "Demokracja to nie tylko wybory", którą prowadzimy wspólnie z mieszkańcami Gdańska-Wrzeszcza, zaproponowaliśmy w ubiegłym roku wprowadzenie w Sopocie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, na co rada miasta się zgodziła i wymagana u nas liczba podpisów wynosi 200. Korzystając z nowej możliwości, jaką daje prawo mieszkańców do składania projektów uchwał, zebraliśmy ponad 300 podpisów i wnieśliśmy projekt regulaminu konsultacji społecznych, którego celem jest usprawnienie konsultacji społecznych w naszym mieście (ma on być wkrótce dopiero poddany pod głosowanie).

Oprócz rozwiązań systemowych zajęliśmy się także sprawą Parku Grodowego, pięknego i dzikiego obszaru w okolicy grodziska, i teren ten, jak dotąd, udało się uchronić przed zabudową. Chcielibyśmy, aby mostek nad potokiem w parku czy nowe nasadzenia, pojawiły się dzięki możliwościom, jakie daje mieszkańcom budżet obywatelski.

 Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM

http://www.siskom.waw.pl

Działa od 2004 r., początkowo nieoficjalne, a od 2006 r. jako stowarzyszenie rejestrowe. Od 2009 r. jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzi 40 osób, związanych zawodowo z branżą komunikacyjną, jak i z innych sektorów. Do naszych głównych celów należą:

 • informowanie społeczeństwa o planowanych inwestycjach transportowych,
 • wspieranie procesów planowania i tworzenia ładu przestrzennego,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • edukacja studentów z różnych środowisk w zakresie infrastruktury transportowej.

Od początku działalności opowiadamy się za transparentnością procesów inwestycyjnych. W naszej ocenie jest to klucz do sprawnego rozwoju infrastruktury transportowej, tworzonej w poszanowaniu dla środowiska społecznego i przyrodniczego, czemu daliśmy wyraz angażując się m.in. w sprawy Doliny Rospudy i Via Baltica. Głównym narzędziem jest dla nas strona internetowa http://www.siskom.waw.pl, odwiedzana przez ok. 100 tys. internatów miesięcznie. Jesteśmy jedyną organizacją, która pełni funkcję swego rodzaju think tanku, szczegółowo prezentując dokumenty strategiczne i inwestycje transportowe w aglomeracji warszawskiej, a także częściowo w Polsce.

Nasi członkowie wspierali swoją wiedzą:

 • Bank Światowy, Instytut Sobieskiego, Jones Lang LaSalle, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Najwyższą Izbę Kontroli, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), PL.2012, Polską Akademię Nauk i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie,
 • Urzędy miast podwarszawskich, urzędy dzielnic m.st. Warszawy, a także samorządowców, parlamentarzystów i organizacje pozarządowe z całego kraju,
 • studentów i doktorantów KUL, PWSFTiT w Łodzi, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, SGGW w Warszawie, SGH w Warszawie, UJ, UŚ, UW.

Nasi przedstawiciele są także członkami Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Warszawie, Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy oraz ds. Architektury i Planowania Przestrzennego przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego.

Oczekiwania wobec Kongresu Ruchów Miejskich:

 • wymiany wiedzy i doświadczeń,
 • nawiązania nowych kontaktów i wzmocnienia istniejących,
 • pozyskania aktualnych informacji nt. stopnia rozwoju miejskich NGO’s.Stowarzyszenie na rzecz Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju ZIELONA ZIEMIA, Opole

 Działamy na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Prowadzimy zaawansowane czynności proceduralne z wykorzystaniem polskiego i unijnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych, mające na celu zapobiegać niekorzystnemu planowaniu przestrzennemu w skali lokalnej. Realizujemy projekty, związane z kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego.

Obecnie prowadzimy działania na szczeblu wojewódzkim ubiegając się o uwzględnienie w wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego woj. opolskiego oraz w wojewódzkiej strategii rozwoju woj. opolskiego objęcie formą ochrony zespołu parkowo-zabytkowego , zwanego Pomologią, w gminie i mieście  Prószków w woj. opolskim wraz z przyległymi gruntami, które mają jednolitą 150 letnią historię. Sporządziliśmy ”Studium zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zespołu parkowo-zabytkowego w Pomologii wraz z przyległymi gruntami. Rada Naukowa stowarzyszenia  zajmuje wdrażaniem strategii ratującej Pomologię z koncepcją  założenia i prowadzenia ogrodu botanicznego na  terenie. Byłoby to  centrum rekreacyjno-edukacyjne dla  mieszkańców odległego o 10 km Opola.

Współredagujemy obywatelską stronę internetową eko.opole.pl, której celem jest edukacja obywatelska, ze szczególnym uwzględnieniem spraw  ekologii i ochrony środowiska.
Stowarzyszenie NOVA PODKOVA Podkowa Leśna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.novapodkova.pl

Opis organizacji: Stowarzyszenie Nova Podkova powstało w mieście Podkowa Leśna k. Warszawy w 2010 roku. Jest stowarzyszeniem zwykłym, organizacją o charakterze non-profit. Stowarzyszenie stara się uczestniczyć aktywnie w życiu obywatelskim miasta. W trakcie wyborów samorządowych 2010 roku wystawiło kandydatów na radnych (z częściowym sukcesem) oraz kandydata na burmistrza miasta (zajął II miejsce).

 Stowarzyszenie OBYWATELE OBYWATELOM, Łódź

zawiązane z intencją realizowania i inspirowania działań zgodnych z programem i wartościami propagowanymi na łamach „Obywatela” (samorządność, (re)animacja społeczeństwa, „demokracja przemysłowa”, sprawiedliwe prawo i praktyka jego egzekwowania, media obywatelskie, wolna kultura, rozwój autentyczny, nie pozorny, ochrona dzikiej przyrody, solidarne społeczeństwo, sprawiedliwe państwo, gospodarka trójsektorowa, ekonomia dla człowieka, przeszłość i różnorodność dla przyszłości ), stało się instytucjonalnym wsparciem dla pisma, a z czasem – jego wydawcą.

W latach 2004-2010 swoje cele statutowe realizowało nie tylko poprzez edycję pisma, ale także organizując liczne spotkania dyskusyjne, w tym ogólnopolski Festiwal Obywatela, prowadząc społeczno-ekologiczną audycję radiową „Czy masz świadomość?” oraz publikując książki o tematyce społecznej.

Od września 2010 Stowarzyszenie postanowiło skoncentrować się na działaniach stanowiących wyróżnik kwartalnika „Obywatel”, jak propagowanie nowoczesnego modelu szeroko rozumianej gospodarki społecznej, w twórczym dialogu z tradycjami samoorganizacji obywatelskiej i myśli egalitarnej. Jednocześnie, w celu zaakcentowania zmian w profilu organu prasowego Stowarzyszenia, jakie zaszły na przestrzeni lat wraz z dojrzewaniem poglądów jego redakcji, zdecydowano o zmianie nazwy pisma na „Nowy Obywatel”, z początkiem 2011 r.

Na przestrzeni lat ewolucji podlegała także formuła organizacyjna Stowarzyszenia. Przykładowo, od 2010 r. działa w jego ramach agencja kreatywna Kooperatywa.org, stanowiąca zaplecze graficzne organizacji, a docelowo istotne narzędzie finansowania realizacji celów statutowych.Stowarzyszenie PRZESTRZEŃ-LUDZIE-MIASTO – Kraków

http://przestrzen.krakow.pl

Założone 2 marca 2009 roku.  Geneza powstania stowarzyszenia sięga kilku lat wstecz, kiedy rozpoczęło swoją działalność małopolskie subforum skyscrapercity.com.  Forum gromadziło wokół siebie rzesze sympatyków wieloaspektowego rozwoju Krakowa i otaczającego go regionu. Przedmiotem zainteresowania piszących oraz czytelników były takie dziedziny jak architektura, urbanistyka , transport, a także wiele innych skupionych wokół głównego tematu jakim są inwestycje. Z czasem nasza współpraca zaczęła przybierać formę coraz bardziej sformalizowanych działań.

W końcu, za przykładem naszych kolegów z innych polskich regionów istniejących na skyscrapercity.com postanowiliśmy założyć nasze wspólne stowarzyszenie. Tak narodziła się idea krakowskiego stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto.

Główne cele naszego Stowarzyszenia to m. in.:

1.      Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Krakowa.

2.      Propagowanie korzystnych dla rozwoju miasta rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych.

3.      Sprzeciwianie się rozwiązaniom pogarszającym jakość przestrzeni publicznej.

4.      Propagowanie zrównoważonych form transportu.

5.      Działanie na rzecz rewitalizacji istniejących i tworzenia nowych przestrzeni publicznych.

6.      Ochrona i odnowa wartościowej i zabytkowej tkanki miasta Krakowa.

7.      Popularyzowanie wiedzy nt. dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego Krakowa oraz architektury XX wieku i współczesnej.

Oczekujemy głównie wymiany myśli, doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów.Stowarzyszenie SĄSIEDZKIE WŁOCHY – Warszawa

www.wlochy.org.pl

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy powstało w 2002r .Skupia społeczników tej części dzielnicy Włochy m.st.Warszawy, która w 1928r powstawała w wyniku parcelacji majątku rodziny Koelichenów wg zasad modnego wtedy w urbanistyce miasta - ogrodu.
Budujemy społeczeństwo obywatelskie. Stowarzyszenie było
•    inicjatorem ogólnopolskiej akcji „dość chaosu – planuj z głową” (www.petycja.org.pl), (2008)
•    współtwórcą ruchu organizacji warszewskich przeciwko „palikotowej” nowelizacji prawa budowlanego likwidującej pozwolenia na budowę (2009) zakończonej wspólnym sukcesem 20 kwietnia 2011 w Trybunale Konstytucyjnym
•    sygnatariuszem Listu  ponad 40 organizacji pozarządowych do Premiera RP (2010) w sprawie kompleksowej reformy prawa zapewniającej ład przestrzenny w Polsce zamiast kolejnych kosztownych nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na poziomie miasta Stowarzyszenie jest członkiem Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego przy Prezydent m.st. Warszawy, która z inicjatywy Stowarzyszenia, wspólnie z Urzędem Miasta przygotowuje „instrukcję obsługi planów miejscowych dla mieszkańca”.
W 2011 r w wyborach samorządowych Stowarzyszenie uzyskało jeden mandat w samorządzie dzielnicy Włochy.Stowarzyszenie SZCZECINIANIE RAZEM

www.szczecinianierazem.org

 

Założone w sierpniu 2009 r.

Nasze motto: Nie pytaj co Szczecin może zrobić dla Ciebie, ale co Ty możesz zrobić dla Szczecina?

Działamy na rzecz miasta Szczecina i jego mieszkańców.

W naszych działaniach koncentrujemy się szczególnie na budowaniu świadomości oraz tożsamości szczecinian. Popieramy i promujemy pro szczecińskie inicjatywy, tworzymy płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń. Nasi członkowie w 2009 r. byli inicjatorami akcji: „Szczecin. Przepuszczamy pieszych. Europejska Stolica Kultury”. Działania miały na celu nakłonić szczecinian-kierowców do bezwzględnego ustępowania pieszym-przechodniom. Promowały kulturę codzienną, kulturę bycia kierowców (prowadzących pojazdy) względem pieszych mieszkańców Szczecina. W marcu 2010 r. zorganizowaliśmy debatę obywatelską dotycząca priorytetów Szczecina w batalii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

W maju 2011 r. zainicjowaliśmy działania z cyklu „I ♥ Szczecin”.

Głównym celem akcji „I ♥Szczecin” jest zwrócenie uwagi szczecinian na nasze miasto, zasygnalizowanie, że można kochać swoje miasto. Pierwszym działaniem jest pokazanie szerokiej publiczności przedsiębiorczych mieszkańców Szczecina. Właścicieli mikrofirm – szczecinian prowadzących działalność propagującą i wzmacniającą szczecińską tożsamość. Na początek przedstawiliśmy Pasztecik Szczeciński(wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego) oraz Szczecińską Galerię Pamiątek – projektującą i produkującą niepowtarzalne prezenty ze Szczecina.

Na Kongres Miejski jedziemy po naukę, po doświadczenia.Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE

Misja – ożywianie przestrzeni Łodzi i dążenie do tego, aby miasto uzyskało atrakcyjność na miarę swojej historii i wielkości, nie zmuszając młodych ludzi do wyjazdu w poszukiwaniu ciekawszej oferty kulturalnej.

Stowarzyszenie istnieje od 2007, jego działalność skupia się wokół tematyki miejskiej. Jesteśmy grupą ludzi, którzy uwierzyli w Łódź i chcą działać na rzecz swojego miasta. Wierzymy, że poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i naukowych o różnym zasięgu oddziaływania, uda nam się – we współpracy z innymi organizacjami i podmiotami kulturalnymi – przyczynić do stworzenia wizerunku Łodzi jako przestrzeni pełnej atrakcji.

 • Gry miejskie
 • Festiwal Działań Miejskich Miastograf
 • Łódzkie Spotkania Fotografii Awangardowej Lomografie
 • akcje edukacji regionalnej
 • naukowe projekty poświęcone Łodzi m.in. zbieranie historii mieszkańców Łodzi
 • portal „Topografie.pl – Łódź miejscami opisana”


Stowarzyszenie Upiększania Miasta WARSZTAT KOSZALIN

 

Powstało: 2011

Jesteśmy młodą organizacją złożoną z przedstawicieli różnych dyscyplin (architektura, dziennikarstwo, ekonomia, psychologia, urbanistyka, wzornictwo). Chcemy zmieniać Koszalin na plus w zakresie szeroko rozumianej kultury przestrzeni. Rok temu wpisaliśmy Koszalin na mapę światowej PechaKuchy. Cykliczne kreatywne burze mózgów znacząco przyczyniły się do pobudzenia mieszkańców i mediów do dyskusji o mieście. Obecnie nasz główny projekt to „TAK na Deptak”, który dotyczy transformacji komunikacyjnej centrum Koszalina z szerokim zaangażowaniem lokalnej społeczności i władz. Im bardziej poważna dyskusja, tym więcej odkrywamy problemów analogicznych do innych miast.

Na kongresie chcemy zaczerpnąć wiedzy, doświadczeń i wsparcia o tym, jak skutecznie działać dalej. Od siebie możemy na razie dać dużo pozytywnej energii.Towarzystwo Ochrony Herpetofauny TRYTON Warszawa

Jest strażniczą organizacją ekologiczną. Działa od 2009 roku. Zajmuje się zachowaniem siedlisk płazów i gadów na terenie Warszawy oraz całego kraju. Drugim, realizowanym w praktyce celem Stowarzyszenia jest ochrona zieleni miejskiej (w szczególności drzew).TOWARZYSTWO UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA

Zajmujemy się estetyką Wrocławia, jego architekturą i urbanistyką. Ale także głównymi problemami, z którymi boryka się stolica Śląska: niewydolną komunikacją i nieustaloną tożsamością miasta. Mamy „Wrocław w sercu” i z tym hasłem chcemy zrobić coś pozytywnego dla naszego miasta. Stronimy od polityki, ale będziemy współpracować z każdym, kto chce zmieniać nasze miasto na lepsze. Swoim zaangażowaniem i ekspercką wiedzą jesteśmy gotowi wesprzeć każde przedsięwzięcie, dzięki któremu będziemy bardziej dumni z Wrocławia.ZIELONY SULECHÓW

to inicjatywa wyrosła na bazie ostatnich wyborów samorządowych. Jeden z kandydatów zaczął wówczas poruszać problemy miejskie, o których nigdy nie mówiono. Zaraz po wyborach pojawił się pomysł, by zawiązać inicjatywę mającą na celu realizację tych postulatów. Jednym z nadrzędnych celów inicjatywy jest przekonanie zarówno mieszkańców Sulechowa, jak i włodarzy tego miasta, do idei deptaka na miejskiej starówce, gdyż obecnie można zaparkować samochód dokładnie pod miejskim ratuszem. Kolejną kwestią o którą walczy Zielony Sulechów są rozwiązania infrastrukturalne służące rowerzystom. I w tym miejscu to miasto ma spore zapóźnienia, cały czas priorytetowo traktuje się samochody i ich kierowców.

Zielony Sulechów oczekuje od kongresu miejskiego spójnego przekazu do władz państwa w sprawie promocji tych samorządów, które podejmą się na swoim terenie politykę rozwoju zrównoważonego. Uważamy, że tylko taki rozwój, biorący pod uwagę zarówno potrzeby mieszkańców, jak i globalne uwarunkowania, jest w stanie budować miasta szczęśliwych obywateli. Oczekujemy, by mieszkanie w naszych miastach kojarzyło się z przyjaźniami i szczęściem, a nie z całoroczną gonitwą. By nasze miasta były miejscem życia, a nie tylko pracy.


Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: środa, 29 czerwca 2011 00:49