My-Poznaniacy – Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenie My-Poznaniacy   
piątek, 29 kwietnia 2011


W minioną środę, 27 kwietnia br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia My-Poznaniacy. Podsumowało ono działalność Stowarzyszenia, podjęło uchwały i dokonało wyboru władz na drugą, 3-letnią kadencję – zarząd i komisję rewizyjną.
Stowarzyszenie zawiązało się w lutym 2008 r., zaś w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane 7 maja 2008 r. Wówczas wybrane władze kierowały Stowarzyszeniem do teraz, choć „po drodze” miały miejsce pewne zmiany personalne. Po przedłożeniu zgromadzonym sprawozdań z działalności Stowarzyszenia te władze otrzymały w środę absolutorium. Samo Zgromadzenie poprzedziła dyskusja na liście mailowej My-Poznaniacy – zarówno o naszej sytuacji i problemach, jak i nad przedłożonymi projektami uchwał. Na liście wstępnie, nieformalnie zgłaszano kandydatury do nowych władz. Dzięki temu obrady udało się zmieścić w 3,5 godzinach.

Nowe władze

W wyniku tajnego głosowania (do koszyka ;-) do zarządu Stowarzyszenia – statut określa jego liczebność na 2-7 osób – zostały wybrane cztery osoby dotychczas w nim obecne: Andrzej Białas, Arleta Matuszewska, Lech Mergler i Włodzimierz Nowak oraz trzy „nowe”: Anna Wachowska-Kucharska, Maciej Wudarski i Agnieszka Ziółkowska.
Komisja rewizyjna (według statutu minimum trzy osoby) to Jacek Hryniewiecki (dotąd przewodniczący) i Stanisław Schupke (dotąd członek komisji), oraz „nowi”: Hanna Grzeszczak-Brendel, Jan Mausch, Maria Mykowa i Lesław Rachwał.
Prezes i wiceprezesi zarządu zostaną wybrani na posiedzeniu zarządu w ciągu dwóch tygodni od Walnego zgromadzenia, bowiem statut pozostawia te sprawę bez rozstrzygnięcia – organem władzy Stowarzyszenia miedzy Walnymi zgromadzeniami członków jest zarząd i on ponosi odpowiedzialność za decyzje.

Skład personalny nowych władz oddaje podstawowy wynik Walnego zgromadzenia: jest nim kontynuacja naszej obywatelskiej, społecznikowskiej, silnie zakorzenionej lokalnie tożsamości oraz zmiany konieczne dla rozwoju naszego ruchu, otwierające na wyzwania, które przyniosły wybory samorządowe. W tych wyborach komitet wyborczy My.Poznaniacy, składający się w dużej części z naszych członków uzyskał poparcie blisko 9,5% wyborców, ponad 15 tys. osób, a kandydat na prezydenta popierany przez Stowarzyszenie blisko poparcie blisko 7,5% wyborców.

Strategiczne decyzje

Ta postawa (robimy to, co dotąd, tylko lepiej, więcej i szerzej) znalazła swój wyraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia: przyjęliśmy cztery uchwały mówiące o tym, generalnie co i jak będziemy dalej robić jako Stowarzyszenie oraz jedną o zmianach w statucie.

Wyjściowa jest Uchwała o kierunkach i sposobach działania, która przynosi odpowiedź na pytania kim/czym chcemy być naszym mieście oraz jakie są nasze cele i sposób obecności w Poznaniu po tym, jak uzyskaliśmy wyraźne, wyborcze poparcie społeczne. To jest dla Stowarzyszenia jakościowo nowa sytuacja – wielkie wyzwanie! Nie uchylamy się od odpowiedzialności, którą to poparcie na nas nakłada, i chcemy sprostać zaufaniu, którym zostaliśmy obdarzeni. Jeśli myślimy o następnych wyborach to poprzez wypracowanie sobie autorytetu w Poznaniu opartego na działaniu dla miasta i mieszkańców – poznaniaków.

Trzy następne uchwały zawierają wewnętrzne ustalenia o tym, jak mamy działać: mówią o dążeniu do budowaniu instytucji społecznej jako trwałej podstawy aktywności Stowarzyszenia, tworzeniu struktur organizacyjno-zadaniowych i o zasadach przejrzystego finansowania jego działalności.

Dokonaliśmy też zmian w Statucie precyzując i rozszerzając nasz podstawowy cel. Dotychczasowe sformułowanie:
„Celami działania Stowarzyszenia są:
1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej…”
zostało zmienione i dodaliśmy też cel 2, co ostatecznie przynosi zapis następujący:

„Celami działania Stowarzyszenia są:
1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego, zrównoważonego transportu, ochrony środowiska przyrodniczego, na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa i zrównoważonej, lokalnej gospodarki, dla wspierania kultury w przestrzeni miasta.”
2. Dążenie do zagwarantowania mieszkańcom Poznania „prawa do miasta”, przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju demokracji miejskiej w Poznaniu….”

                                                 *  *  *

W najbliższym czasie, poza ukonstytuowaniem się zarządu i komisji rewizyjnej, wyborem prezesów i wice, załatwieniem licznych spraw formalnych – przede wszystkim rejestracji zmian w KRS, Stowarzyszenie zajmuje się szeregiem tematów nowych lub takich, w których „siedzimy” od dawna. To jest dramatyczny problem z bazą F16 na Krzesinach i monitoringiem hałasu (przystępujemy do postępowania administracyjnego w tej sprawie), udział w procedurach uchwalania planów miejscowych – najpilniejszy jest mpzp Park Golęcin, budżet partycypacyjny – na 2012 r., strefa Tempo30 w Śródmieściu, bezczynność prokuratury ws. skargi na wiadukt-widmo w ul. Bukowskiej, odpłatność za żłobki, konferencja naukowa ws. rewitalizacji, kontenery „socjalne”, ustawa prezydencka o upodmiotowieniu mieszkańców gmin i miast i szereg innych.
Utrzymujemy też ożywione kontakty z obywatelskimi organizacjami i ruchami miejskimi w największych miastach w całym kraju, m.in. w związku ze zmianami w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będą się one nasilać.


Oprac. Lech Mergler, foto: Kacper Pobłocki


Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: niedziela, 01 maja 2011 14:01