Nowa komisja i nowe nadzieje – Komisja Rewitalizacji
Stow. My-Poznaniacy   
piątek, 07 stycznia 2011
  Nowym ciałem w nowej Radzie Miasta Poznania jest nowa Komisja Rewitalizacji pod  przewodnictwem Mariusza Wiśniewskiego (PO). Cieszy fakt formalnego dostrzeżenia przez organ stanowiący władzy publicznej ogromnego problemu wszechstronnej degradacji znacznych połaci miasta w wyniku, było nie było, dotychczasowej polityki tejże władzy. Pokazujemy zamysły Komisji, której powstaniem jesteśmy szczerze przejęci.

"Formalne dostrzeżenie" oznacza instytucjonalizację problemu, co jest krokiem zrozumiałym. Tak m.in. działa demokracja miejska – władza publiczna nie może wykonywać swoich zadań inaczej niż poprzez struktury... Wyzwanie wszechstronnego odrodzenia Śródmieścia (szerokiego, historycznego) przestaje być tylko głośnym i gorącym tematem publicystyki i swobodnej debaty publicznej – staje się oficjalnym zadaniem władzy publicznej.

Komisja Rewitalizacji, w niej także nowi radni, na posiedzeniu 4 stycznia br. przyjmowała swój plan pracy oraz opiniowała projekt budżetu. Byli tam obecni jako goście, niemal wszyscy dyrektorzy wydziałów urzędu miasta, oraz zastępca prezydenta T.Kayser – co wskazuje, mamy nadzieję, na zrozumienie złożoności i wielostronności problematyki rewitalizacji przez kierowniczą kadrę urzędu oraz jej przejęcie się tematem.

Z naszej strony dwie kwestie, nieco studzące zachwyt:

1. W niżej przestawionym planie pracy Komisji zabrakło słowa, ale także ogromnego problemu GENTRYFIKACJI, która może być być traktowana jak patologia działań rewitalizacyjnych. W naszym mieście ofiarą procesów gentryfikacji padła już historyczna Śródka – początkowy program rewitalizacji spowodował wzrost cen nieruchomości i exodus znacznej części mieszkańców – niemożliwe, żeby nie wiedzieli o tym członkowie i kierownictwo Komisji.

2. Przedstawiliśmy na posiedzeniu apel o poprawkę do budżetu na sfinansowanie wstępnego studium na potrzeby Strategii Odrodzenia Śródmieścia. Karta Lipska wprost i stanowczo postuluje budowanie zintegrowanych programów rozwoju miast. Taka strategia weryfikująca zapisy innych strategii i polityk miejskich jest absolutnie niezbędna, żeby działania na rzecz odrodzenia Śródmieścia, i generalnie rewitalizacji dzielnic zdegradowanych, nie przypominały chaotycznych ruchów Browna, nie były cząstkowe i niespójne. Apel nasz nie został uwzględniony, z powodów formalnych

(LM)                                     PLAN PRACY KOMISJI REWITALIZACJI
                                     Rady Miasta Poznania
                                                 na rok 2011


1.    Zapoznanie się z dotychczasowymi założeniami i stanem realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji (MPR). Omówienie wytycznych (kierunków) do dalszych aktualizacji MPR.

2.    Zapoznanie się z potencjalnymi źródłami zewnętrznymi i wewnętrznymi finansowania działań rewitalizacyjnych na terenie miasta Poznania, w tym z Inicjatywą JESSICA.

3.    Przegląd istniejących oraz opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie śródmieścia. Wnioski (propozycje).

4.    Wizja śródmieścia Poznania (centrum miasta – Stare Miasto, a także Jeżyce, Łazarz, Wilda, Chwaliszewo, Ostrów Tumski i Śródka) – dyskusja i konsultacje z mieszkańcami (rady osiedli), przedstawicielami zewnętrznych organizacji i instytucji, ekspertami oraz kierownictwem miejskich jednostek organizacyjnych. Wnioski (propozycje) do aktualizacji MPR.

5.    Ulice i place na Starym Mieście, ze szczególnym uwzględnieniem ul.Św.Marcin i 27 Grudnia – możliwe działania rewitalizacyjne. Standardy modernizacji ulic w śródmieściu.

6.    Ożywienie Placu Wolności -  możliwe formy działań rewitalizacyjnych. Wnioski (propozycje).

7.    Problem czystości, hałasu, porządku publicznego i parkowania na  ulicach i chodnikach w śródmieściu. Wnioski (propozycje).

8.    Mała architektura w śródmieściu jako element działań rewitalizacyjnych. Tworzenie przyjaznych przestrzeni w mieście. Wnioski (propozycje).

9.    Parki i zieleń w śródmieściu – stan faktyczny a nowe miejsca na zieleń i skwery.  Wnioski (propozycje).

10.    Dyskusja nad uspokojeniem ruchu samochodowego w śródmieściu. Tworzenie deptaków i preferencji dla komunikacji publicznej. Ograniczanie prędkości ruchu samochodowego w centrum – program „Tempo 30”. Wnioski (propozycje).

11.    Projekt budowy tramwaju w ul.Ratajczaka.

12.    Projekt rewitalizacji Starej Gazowni i powstania centrum kultury.

13.    Budowa Centrum Historycznego na Ostrowie Tumskim – stan realizacji.

14.    Budowana nowego skrzydła Biblioteki Raczyńskich – stan realizacji.

15.    Śródka, Ostrów Tumski, Chwaliszewo, Łazarz i Jeżyce – stan realizacji MPR.

16.    Stan realizacji programu Trakt Królewsko-Cesarski.

17.    Renowacja kamienic - analiza skutków uchwały Rady Miasta Poznania ws. zwolnień z podatku od nieruchomości. Wnioski (propozycje).

18.    Zezwolenia na tworzenie kawiarnianych ogródków na śródmiejskich ulicach i placach – aspekty prawne.

19.    Omówienie możliwych form wspierania działalności kulturalnej, społecznej i naukowej prowadzonej przez poznańskie firmy, instytucje i organizacje pozarządowe w śródmieściu (galerie, księgarnie, klubokawiarnie itp.). Wnioski (propozycje).

20.    Wykorzystanie potencjału turystycznego centrum Poznania. Spotkanie z organizacjami turystycznymi i przewodnikami miejskimi. Wnioski (propozycje).

21.    Handel w śródmieściu -  stan faktyczny a oczekiwania. Spotkanie z poznańskimi kupcami i sklepikarzami. Wnioski (propozycje).

22.    Wykorzystywania walorów architektonicznych Poznania w promocji miasta.

23.    Omówienie inwestycji zewnętrznych mogących wpłynąć na ożywienie śródmieścia.

24.    Akcja ,,Odmień swoje podwórko” - efekty i propozycje do dalszych działań.

25.    Omówienie działań społecznych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych wspierających proces rewitalizacji śródmieścia. Rola Miasta we wspieraniu działań zewnętrznych w procesie rewitalizacji.

26.    Zagospodarowanie Wolnych Torów - styk Starego Miasta, Wildy, Łazarza i Jeżyc.

27.    Przyszłość Starego Koryta rzeki Warty - dyskusja. Działania na dziś i na przyszłość. Wnioski (propozycje).

28.    Wykorzystanie obszarów poprzemysłowych w Poznaniu.

29.    Zapoznanie się z doświadczeniami w rewitalizacji w miastach w Polsce i Europie. Możliwe wzorce do zastosowania w Poznaniu.

30.    Sprawy wniesione

Komentarze (1)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze
Projekt BUDOWY tramwaju!
Ciekawe jak zamierzają zbudować tramwaj na ulicy Ratajczaka? :)
pz , 08 styczeń 2011

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: sobota, 08 stycznia 2011 14:52