Notatka służbowa z otwartego zebrania zespołu ds. Programu Zdrowy Poznań w ramach Strategii Rozwoju
Agata Michalska   
środa, 20 stycznia 2010
W dniu 14 stycznia br. w Sali Sesyjnej Nr 2 Urzędu Miasta Poznania odbyło się otwarte zebranie zespołu ds. Programu Zdrowy Poznań. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zespołu ds. ww. programu: p. Maria Remiezowicz – dyrektor Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych UMP, p. Elżbieta Dybowska – zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, p. prof. UM dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak – kierownik Zakładu Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, p. Alicja Szcześniak – kierownik Oddziału Polityki Społecznej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP oraz p. Agata Michalska– pracownik Oddziału Zdrowia Publicznego WZiSS. W zebraniu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Pani Dyrektor Maria Remiezowicz zapoznała uczestników zebrania z protokołem
ze spotkania, które miało miejsce 7.01.2023 r. oraz zaprezentowała zmiany, które zostały naniesione na kartę strategiczną Programu Zdrowy Poznań, wynikające
z sugestii organizacji pozarządowych wniesionych na spotkaniu 7.01.2023 r. Odniosła się również do poruszonych na wcześniejszym spotkaniu kwestii. Pani Dyrektor poinformowała, iż jest to ostatnie spotkanie zespołu na tym etapie prac nad Programem. Podkreśliła jednak, iż organizacje pozarządowe mogą wnosić swoje uwagi na temat Programu Zdrowy Poznań oraz całej Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku na dalszym etapie konsultacji. Następnie Pani Dyrektor poprosiła o ustosunkowanie się do naniesionych zmian oraz przedstawienie kolejnych sugestii przez uczestników zebrania.

Pani Maria Nowicka – radna, prezes Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” stwierdziła, iż brak jest wyraźnego akcentu na zdrowie ludzi starszych oraz podnoszenia jakości ich życia. Wysunęła również propozycję, aby w dokumentach strategicznych wymienionych w karcie była również zawarta Karta współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi. Zauważyła również, iż w karcie nie wspomniano o programie Seniorzy.

Pani Dyrektor Maria Remiezowicz stwierdziła, iż osoby starsze zostały wskazane w Programie Zdrowy Poznań jako jedni z   beneficjentów, jednocześnie dodała, iż w programie Poznań Wrażliwy Społecznie również znajdują się działania podejmowane na rzecz osób starszych. Ustosunkowała się także do kwestii umieszczenia w programie Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. Według oceny Pani Dyrektor dokumenty, które zostały przytoczone w Programie mają charakter merytoryczny, natomiast karta może ulec zmianie.

Pan Jarosław Woźniak – członek Stronnictwa Demokratycznego stwierdził, iż opieka hospicyjna powinna zostać ujęta w Programie Zdrowy Poznań

Pani Magdalena Krysińska-Sowa, członek Stowarzyszenia na rzecz Kobiet i Ich Rodzin NEFTIS odniosła się do Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi, w której, według niej, powinny się znaleźć uregulowania dot. ułatwienia nowym organizacjom możliwości ubiegania się o realizację zadania publicznego i uzyskania na ten cel stosownej dotacji z Miasta.

Pani Magdalena Stawicka – członek zarządu Fundacji na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci  ZERO-PIĘĆZdrowy Poznań) brak jest odniesień do działań podejmowanych na rzecz zdrowia psychicznego dzieci. stwierdziła, iż w Programie

Pan Lechosław Lerczak – członek zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wielkopolskiego zwrócił uwagę na właściwe planowanie przestrzenne jako ważny aspekt
w działaniach podejmowanych na rzecz zdrowia. Podkreślił również wagę promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia w szkołach.

Pani Elżbieta Dybowska – zastępca dyrektora WZiSS odniosła się do kilku przytoczonych kwestii. Stwierdziła, iż uwagi Pani Magdaleny Krysińskiej-Sowy dot. problemów
z otrzymaniem dotacji przez nowe organizacje pozarządowe są słuszne, dlatego też należało by rozważyć zmianę kryteriów oceny ofert organizacji pozarządowych, z podziałem na nowe organizacje oraz na te, które mają większy staż w realizacji zadań publicznych powierzanych lub wspieranych przez Miasto. Pani Elżbieta Dybowska odniosła się do kwestii opieki zdrowotnej dla osób starszych oraz zdrowych szkół, które zostały ujęte szerzej w Założeniach do Planu Zdrowotnego na lata 2009-2013. 

Sporządziła:

Agata Michalska

stanowisko ds. profilaktyki i promocji zdrowia

Poznań, dnia 15 stycznia 2010 r.

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: poniedziałek, 09 sierpnia 2010 19:28