Notatka służbowa z konsultacji w sprawie Programu Zdrowy Poznań w ramach Strategii Rozwoju Miasta Po
Agata Michalska (Urząd Miasta)   
środa, 20 stycznia 2010
W dniu 7 stycznia br. w Sali Sesyjnej Nr 2 Urzędu Miasta Poznania odbyły się konsultacje
w sprawie Programu Zdrowy Poznań, koordynowanego przez p. Marię Remiezowicz– dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Programu Poznań Wrażliwy Społecznie koordynowanego przez p. Włodzimierza Kałka, z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działających na terenie Miasta Poznania w obszarach ochrony i promocji zdrowia, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, oraz pomocy społecznej.

 

Na spotkaniu obecni byli członkowie zespołów ds. opracowywania ww. programów : p. prof. UM dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak – kierownik Zakładu Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, p. prof. dr hab. n. farm. Ewa Florek – kierownik laboratorium badań Środowiskowych, z-ca dyrekotra WZiSS – p. Dorota Potejko, kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego WZiSS –  p. Urszula Piaszczyńska, pracownik Oddziału Zdrowia Publicznego – p. Agata Michalska, p. Alicja Szcześniak – kierownik Oddziału Polityki Społecznej UMP, p. Beata Opoń-Gibczyńska – kierownik Oddziału ds. Uzależnień oraz p. Izabela Leśniak – kierownik Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Pani dyrektor WZiSS – Maria Remiezowicz rozpoczęła spotkanie prezentując główne założenia Programu Zdrowy Poznań, natomiast Pan Włodzimierz Kałek – dyrektor MOPR zaprezentował założenia Programu Poznań Wrażliwy Społecznie.
Po zapoznaniu się z programami uczestnicy spotkania wysunęli następujące propozycje:

Pan Lech Mergler, v-ce prezes stowarzyszenie „My Poznaniacy” zgłosił propozycje, aby do pracy nad projektem włączyły się organizacje pozarządowe. Zwrócił również uwagę na fakt, iż w jego odczuciu w karcie zabrakło badań oraz diagnozy sytuacji zdrowotnej Poznaniaków, należałoby również przejrzyście przedstawić problemy społeczne. Strategia wydaje się być zebraniem istniejących już projektów, brak jest hierarchii beneficjentów. Pan Mergler stwierdził, iż w karcie strategicznej brakuje odniesień do ludzi w średnim wieku, mających specyficzne problemy zdrowotne wymagające podejmowania działań profilaktycznych. Powinno się również wziąć pod uwagę problemy zdrowotne osób samotnych. Na ręce p. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP oraz Dyrektora MOPR Pan Lech Mergler złożył uwagi do Strategii Rozwoju Miasta Poznania do 2030 r. opracowane przez Stowarzyszenie My Poznaniacy.

Pan Jarosław Urbański, z OZZ Inicjatywy Pracowniczej stwierdził, iż w programach Poznań Wrażliwy Społecznie brak jest wskaźników oraz szczegółowej oceny istniejących problemów społecznych oraz brak jest mierników wg. których można by ocenić realizację programu. Wskazał również na brak odniesienia ilości środków przeznaczanych na potrzeby społeczne do ogólnej wielkości budżetu Miasta. Pan Urbański zwrócił uwagę na użycie sformułowania „klient” oraz „usługi” jako według niego nieadekwatne w stosunku do działań podejmowanych na rzecz obywateli. Zdrowy Poznańoraz

Pani Prof. Alicja Krzyżaniak zgodziła się z przedmówcą, iż terminy „usługa” czy „klient” mogą budzić pewne kontrowersje jednakże narzucone są przez ustawodawcę, a do ich stosowania obligują akty prawne. Pani Profesor podkreśliła również, że strategia oraz wszystkie działania w jej obrębie zostały podjęte w oparciu o dokumenty światowe tj. WHO, priorytety Narodowego Programu Zdrowia. Istnieją badania diagnozujące problemy społeczne, co 10 lat odbywa się diagnoza społeczna, a standardy dla organizacji form opieki nad dziećmi opracowane są przez Instytut Matki i Dziecka.

Pani Ewa Stankiewicz z Fundacji Dobrze że Jesteś stwierdziła, iż sytuacja osób przewlekle chorych i umierających w szpitalach nie została ujęta w strategii.

Pani Eunika Lech z Towarzystwa Osób Niesłyszących  TON odniosła się do programu Poznań wrażliwy społecznie oraz ulg w systemie miejskim, które nie obejmują osób głuchych bądź niewidomych, które nie są niezrzeszone. Według Pani Euniki Lech samo orzeczenie lekarskie powinno wystarczyć, by otrzymać ulgę. Prezes Stowarzyszenia TON wskazała również na potrzebę stworzenia hosteli dla dzieci upośledzonych umysłowo, którymi rodzice ze względu na wiek nie mogą się opiekować.

Pan Dariusz Godlewski z Fundacji Ludzie dla Ludzi podkreślił, iż należałoby prowadzić stały monitoring potrzeb zdrowotnych, aby dostosować programy do pojawiających się potrzeb. Zwrócił również uwagę na nierówności w zdrowiu, które są widoczne w Poznaniu. Stwierdził również, iż należałoby realizować Miejski Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, który wpisywałby się w Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, ponieważ biorąc pod uwagę zmiany demograficzne można się spodziewać wzrostu zachorowań na nowotwory.

Pan Wiesław Zięcina, Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia stwierdził, iż reprezentowana przez niego organizacja jest gotowa by szerzyć ideę promocji zdrowia i wyraził chęć do współpracy.

Pani Prof. Ewa Florek odpowiedziała na zarzuty formułowane przez część przedstawicieli organizacji pozarządowych stwierdzając, iż do wszystkich programów została opracowana diagnoza oraz prowadzone są coroczne badania, a wszystkie działania poparte są danymi zebranymi z całego regionu. Programy z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym
i narkomanii skierowane są nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do dorosłych. Pani profesor zwróciła również uwagę na fakt, iż po raz pierwszy w Miejskim Programie Zdrowotnym zaproponowano działania antynikotynowe. Pani prof. potwierdziła, iż wszystkie działania zawarte w Programie Zdrowy Poznań są poparte Narodowym Programem Zdrowia oraz strategiami WHO.

Pan Lech Mergler reprezentujący stowarzyszenie „My Poznaniacy” odniósł się do kwestii traktowania osób starszych przedmiotowo. Stwierdził, iż należałoby stworzyć seniorom warunki do pracy, a nie realizować tylko i wyłącznie programy opiekuńcze.

Pan Włodzimierz Kałek stwierdził, iż Miasto dostrzegło tę lukę, dlatego też powstał Program Seniorzy, którego celem jest wykorzystanie potencjału osób starszych.

Pan Władysław Reichelt stwierdził, iż należałoby podjąć działania zmierzające do wprowadzenia całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych.

Pan Marcin Janasik, prezes zarządu Stowarzyszenia „Lepszy Świat” stwierdził, iż w obu programach brakuje odniesienia do infrastruktury socjalnej, którą należałoby rozbudować. Zgłosił propozycje budowy Centrum Wspomagania Wolontariatu.

Pan Andrzej Bielerzewski, radny Rady Miasta Poznania stwierdził, iż zabrakło w dyskusji konstruktywnych propozycji. Dodał również, iż tworzenie strategii powinno odbywać się na zasadzie ścisłej współpracy radnych, profesorów oraz obywateli. Należałoby stworzyć strategie, która mogłaby przynieść korzyści dla przyszłych seniorów.

Pani Maria Remiezowicz wysunęła propozycje ponownego spotkania i uzgodnienia szczegółowych celów strategii.

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: wtorek, 31 sierpnia 2010 16:37