Wybrane fragmenty Prognozy środowiskowej dotyczącej planu miejscowego dla Sołacza
Administrator   
piątek, 05 lutego 2010

 

DEKLARACJE – OBIETNICE – ZAPEWNIENIA

 

Konkluzja ze Streszczenia na str. 46:

„W prognozie wykazano, że realizacja zapisów projektu mpzp ‘Sołacz’ nie będzie miała negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego przedmiotowego obszaru, ani jego otoczenia. Co więcej, realizacja tych zapisów przyczyni się do poprawy stanu środowiska, przede wszystkim poprzez nałożenie obowiązku ochrony zieleni istniejącej i zaprojektowanie nowej zieleni w obrębie wszystkich terenów przewidzianych pod zabudowę. Projekt planu umożliwia realizację harmonijnej kompozycji urbanistycznej, odpowiadającej randze otoczenia, ale będącej równocześnie zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju.”

 

Deklaracja str. 33: „Ustawa (...) określa, że w mpzp muszą być uwzględnione cele ochrony przyrody, wśród których do najbardziej istotnych należą:

- utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,

- zachowanie różnorodności biologicznej,

- zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony,

- ochrona walorów krajobrazowych, zieleni oraz zadrzewień.

Zapisy projektu są zgodne z powyższymi celami ochrony przyrody. Podtrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów zagwarantowane jest poprzez zapisy ustalające relatywnie wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej na wszystkich terenach, za wyjątkiem terenów przeznaczonych pod komunikację, ale i tam na wielu odcinkach zachowuje się i wprowadza nowe zadrzewienia. Ponadto plan gwarantuje zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych założeń parkowych oraz ochronę innych istniejących zbiorowisk roślinnych.

Obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę pozwoli na zachowanie różnorodności biologicznej. (trawka i iglaki jako bioróżnorodność).

 

Podsumowanie str. 44: „Zapisy projektu planu – mając na uwadze kontekst przestrzenny terenu, położenie w mieście, uznaje się za poprawne pod względem ochrony środowiska. (...)

 

ale WARUNKI na str.45: „Ustalenia projektu nie spowodują, jak wykazano w poprzednich rozdziałach Prognozy, negatywnego oddziaływania na środowisko, jeżeli będą prowadzone przez doświadczonych i świadomych istniejących na obszarze uwarunkowań fizjograficznych specjalistów"

 

RZECZYWISTOŚĆ

 

Str. 26: „Ewentualne niekorzystne zmiany w środowisku, szczególnie zmniejszanie terenów zieleni, ingerencja w stosunki gruntowo-wodne i tym samym warunki siedliskowe, może w efekcie być odczuwalne nie tylko na obszarze planu i w jego sąsiedztwie, ale także w centrum miasta (znaczenie bioklimatyczne klina zieleni)”.

Cały rozdział 6.4.2 Oddziaływanie na warunki gruntowe (str. 36-38 wybór):

Str. 36: „Warunki podłoża ulegną zmianie w miejscach, w których projekt planu wprowadza nowe zainwestowanie (...) Będzie tu miało miejsce uszczelnienie powierzchni kosztem zmniejszenia obszarów obecnie biologicznie czynnych."

„Z największymi przekształceniami gruntowymi należy się liczyć w południowo-zachodnim fragmencie opracowania, na terenie pomiędzy ul. M. Drzymały a parkiem Wodziczki oraz poniżej parku Wodziczki, w rejonie trasy PST i ul. K. Pułaskiego. Obecnie w większości są to tereny nieużytkowane lub stanowią je ogrody działkowe. Charakteryzują się skomplikowaną budową geologiczną i niekorzystnymi warunkami budowlanymi.

 

I dalej str. 37: "Lokalizacja fundamentów zabudowy na tych terenach odbywaćsię musi na warstwach położonych poniżej nasypów i gruntów organicznych. Miąższość nasypów dochodzi miejscami nawet do 4m. Grunty organiczne cechują się różnym rozprzestrzenieniem i zróżnicowaną miąższością, miejscami dochodzącą do 10m (ogrody działkowe przy ul. Pułaskiego). (...) Zalegające niżej mułki zastoiskowe stanowią również słabe podłoże pod fundamenty."

„Dodatkowo prace ziemne bardzo utrudni wysoko zalegająca woda gruntowa. Powoduje to konieczność wcześniejszego odwodnienia wykopów fundamentowych i zastosowania odpowiednich izolacji wszystkich podziemnych elementów konstrukcji budynków.

„Realizacja zabudowy i dróg na tych obszarach wymagać będzie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a także sporych NAKŁADÓW FINANSOWYCH".

 

Str. 38: „Adaptacja gruntów na cele budowlane, przystosowanie do posadowienia fundamentów może doprowadzić do znaczących zmian w podłożu, także w zakresie warunków wodnych i obiegu wody – mogą powstać lokalne leje depresyjne, co może negatywnie oddziaływać na warunki siedliskowe".

„Zaburzenia obiegu wody na omawianym obszarze może spowodować realizacja nowych elementów zagospodarowania. Powiększenie obszarów zabudowanych spowoduje mniejszenie zdolności infiltracyjnych gruntów przypowierzchniowych oraz zintensyfikuje spływ powierzchniowy kosztem gruntowego. (...) Doprowadzić to może do nadmiernego wzrostu szybkości infiltracji wód opadowych. Nowe elementy infrastruktury technicznej doprowadzić mogą do zaburzenia ciągłości obiegu wody i materii. Prowadzić to może do okresowego obniżenia poziomu zalegania wód podziemnych, co jest niekorzystnym zjawiskiem dla zieleni miejskiej."

 

Str. 39: „Na wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowę spodziewać się można ubytków powierzchni zielonych. Dotyczy to zwłaszcza fragmentów obecnie niezabudowanych, które stanowią bądź nieużytki, porośnięte roślinnością spontaniczną i ruderalną lub ogrody działkowe przeznaczone do likwidacji (...). Realizacja ustaleń spowoduje na tych terenach zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych, ingerencję w istniejące zadrzewienia, a w konsekwencji zmniejszenie bioróżnorodności,wyrażającej się spadkiem liczby występujących gatunków roślin".

 

Str. 41: „...należy stwierdzić, że nowoprojektowana zabudowa o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych, może znaleźć się w zasięgu ponadnormatywnego hałasu. Dotyczy to zwłaszcza zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w południowo-zachodniej części opracowania oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej w rejonie ul. Urbanowskiej i trasy PST.

 

Str. 44: „Intensyfikacja zabudowy w tak wrażliwym środowisku, jak wykazano wyżej, spowoduje zmiany, szczególnie w warunkach gruntowo-wodnych, a w konsekwencji w warunkach siedliskowych, kondycji i różnorodności zieleni..."

 

 

 

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: wtorek, 27 lipca 2010 11:15