Statut

Stowarzyszenie MY-POZNANIACY ● 60-784 Poznań, ul. Św.Marcin 80/82, p.315
KRS 0000305396 ● Regon 300878182 ● NIP 7792339082 ● www.my-poznaniacy.org
Poznań, dn. 2023.02.11
STATUT STOWARZYSZENIA MY-POZNANIACY
ROZDZIAŁ l
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie MY-POZNANIACY” i nazywane jest dalej
Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu, przepisów ustawy Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 roku Nr 20 poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z
późn. zm.) oraz posiada osobowość prawną.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
4. Szczegółowo działalność Stowarzyszenia jest regulowana przez regulaminy, którym określa się
zbiór przepisów wewnętrznych opracowanych przez Zarząd i zatwierdzony przez WZC.
§ 2
1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń
o podobnym charakterze działania.§3
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 4
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak
zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 5
Celami działania Stowarzyszenia są:
1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej, w
szczególności w zakresie ładu przestrzennego, zrównoważonego transportu, ochrony środowiska
przyrodniczego, na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa i zrównoważonej, lokalnej gospodarki, dla
wspierania kultury w przestrzeni miasta.
2. Dążenie do zagwarantowania mieszkańcom Poznania „prawa do miasta”, przyczynianie się do
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju demokracji miejskiej w Poznaniu.
3. Rozpoznawanie problemów lokalnych społeczności i różnych środowisk oraz współpraca z
władzami miasta w ich rozwiązywaniu.
4. Ochrona godnych warunków życia mieszkańców oraz działania na rzecz ich poprawy.
5. Budowanie powiązań pomiędzy różnymi grupami mieszkańców w celu poznawania problemów
w różnych rejonach Poznania.
6. Uczestnictwo w formułowaniu strategii rozwoju miasta i aglomeracji.
7. Pomoc przy tworzeniu koncepcji rozwiązywania lokalnych i środowiskowych problemów.
8. Wypracowanie praktyki konsultacji społecznych odnośnie do długofalowych działań
inwestycyjnych dotyczących społeczności lokalnych i ogólnomiejskich.
9. Kształtowanie obywatelskich kompetencji społeczności lokalnych i środowisk społecznych w
dziedzinach związanych z funkcjonowaniem Poznania.
10. Dbanie o aktualny i rzetelny przekaz informacji o wszelkich działaniach instytucjonalnych
mających wpływ na warunki życia społeczności lokalnych i środowisk społecznych w Poznaniu.
11. Budowanie poparcia społecznego dla działań nakierowanych na ważne potrzeby ogółu
mieszkańców.
12. Wspieranie zrównoważonej gospodarki naturalnymi zasobami dla zachowania korzystnego ich
wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia mieszkańców oraz na
równowagę przyrodniczą.
13. Ochrona fragmentów rodzimej przyrody, w szczególności terenów zieleni stanowiących zasoby
dostępne wszystkim mieszkańcom.
§ 6
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
a) prowadzenie działalności organizacyjnej, naukowo-technicznej i oświatowej, w szczególności
inspirowanie i popieranie badań i projektów sprzyjających postępowi ochrony środowiska i
przyrody.
b) aktywne uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i
przyrody, planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także spraw dotyczących zapobiegania
szkodom w środowisku przyrodniczym, w szczególności: postępowań o wydanie decyzji
środowiskowych, warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, udziału w
postępowaniach planistycznych, konsultacjach społecznych oraz inne formy aktywności
przewidzianych w przepisach określających zasady udostępniania informacji o środowisku
naturalnym, ochronę środowiska naturalnego, przyrody, w tym również przepisów prawa Unii
Europejskiej;
c) inicjowanie oraz udział w postępowaniach cywilnych (w tym postępowań przed sądami
arbitrażowymi), których przedmiotem są sprawy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności
sprawy przeciwko przedsiębiorstwom o zaniechanie naruszania środowiska, naprawienie szkody
związanej z naruszeniem przepisów o ochronie środowiska, zakazanie bądź ograniczanie
działalności zagrażającej środowisku naturalnemu, na warunkach określonych przepisami
normującymi postępowanie w sprawach cywilnych, w tym również przepisów prawa Unii
Europejskiej;
d) współdziałanie z organami władzy publicznej oraz innymi organizacjami obywatelskimi i
ekologicznymi;
e) opracowywanie na rzecz i w imieniu społeczności lokalnych opinii i ekspertyz w zakresie
zbieżnym z celami Stowarzyszenia;
f) prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, w tym współdziałanie w organizowaniu
przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i przyrody oraz budowanie świadomości
obywatelskiej;
g) prowadzenie akcji propagandowej dotyczącej problematyki ochrony środowiska i przyrody;
h) współpracę i wzajemną pomoc, wymianę doświadczeń wszystkich członków Stowarzyszenia;
i) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o tym samymlub podobnym profilu;
j) podejmowanie działań propagujących cele statutowe Stowarzyszenia;
k) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia przez aktywność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską;
l) prowadzenie działalności dobroczynnej przez organizowanie pomocy, zbiórek i gromadzenie
funduszy w celu popierania ochrony środowiska i przyrody oraz wspierania inicjatyw społeczności
lokalnych.
2. Działalność określona w ust. l powyżej jest prowadzona na rzecz ogółu społecznościlub
członków Stowarzyszenia i jest działalnością pożytku publicznego.
3. Działalność określona w ust. l powyżej jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia.
Podejmowane przez Stowarzyszenie działania nie mogą wykraczać poza zakres wskazany w ust. l
powyżej i powinny mieścić się całkowicie w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 ust. l oraz
w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.).
4. Działalność statutowa Stowarzyszenia może przyjmować zarówno formę działalności
nieodpłatnej, jak i odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.).
5. Cały osiągany dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową określoną w ust. l
powyżej.
§ 7
Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w
granicach prawem dopuszczonych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- Zwyczajnych – w tym członków-założycieli, o których mowa w § 9 pkt 2;
- wspierających;
- honorowych.
§ 9
1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski, posiadający
pełną zdolność do czynności prawnych, który uznaje cele Stowarzyszenia i pragnie wnieść swój
wkład pracy społecznej w ich urzeczywistnienie.
2. Członkiem-założycielem Stowarzyszenia zostają osoby obecne na pierwszym zgromadzeniu,
które podjęły decyzję o powołaniu Stowarzyszenia.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji oraz
pisemnych rekomendacji, o których mowa w ust. 4 poniżej.
4. Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu jest złożenie pisemnych
rekomendacji danej osoby przez co najmniej trzech członków-założycieli Stowarzyszenia. Jednej
osobie rekomendacji można udzielić tylko jeden raz.
§ 10
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
2. Udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
3. Zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
4. Korzystania z pomocy i urządzeń i innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom
Stowarzyszenie.
5. Wglądu w dokumenty stowarzyszenia wraz z żądaniem wyjaśnień ze strony Zarządu i/lub
Komisji Rewizyjnej.
§ 11
Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 12
1. Uiszczanie składek członkowskich przez członków zwyczajnych jest obowiązkowe.
2. Składkę członkowską opłaca się z góry w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym, gotówką
lub na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani złożyć do
końca stycznia deklarację w tym zakresie dotyczącą roku bieżącego.
3. Zarząd Stowarzyszenia może ustalić maksymalną wysokość składki członkowskiej.
4. Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka zwyczajnego z obowiązku wnoszenia składek
członkowskich na jego pisemny wniosek.
§ 13
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub osoba fizyczna, która uznaje cele
Stowarzyszenia i pragnie je wspierać przez deklarowanie określonych świadczeń oraz uiszczanie
składek członkowskich.
2. Każdy członek wspierający niebędący osobą fizyczną obowiązany jest opłacać miesięczną
składkę członkowską.
3. Składkę opłaca się z góry w terminie do trzeciego dnia miesiąca, za który uiszczana jest składka,
na aktualny rachunek bankowy Stowarzyszenia. Za termin zapłaty uważa się dzień uznania
rachunku bankowego Stowarzyszenia kwotą składki.
4. Wysokość składki określa Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia może również określić
inne niż ustalone w statucie zasady uiszczania składek przez członków wspierających, w
szczególności ustalić inny termin zapłaty lub zwolnić niektórych bądź wszystkich członków
wspierających z obowiązku uiszczania składek.
5. Członkowie wspierający mogą korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia, a ponadto składać
wnioski w sprawach działalności Stowarzyszenia i brać udział w zebraniach z głosem doradczym.
6. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez swojego
przedstawiciela.
7. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
8. Do przyjmowania członków wspierających zastosowanie ma przepis §9 ust. 3 niniejszego statutu.
§ 14
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje i skreśla Zarząd Stowarzyszenia przy
zachowaniu postanowień § 9 i § 16.
§ 15
1. Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu nadaje Walne Zgromadzenie Członków osobom
szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub celów, do których realizacji powołane zostało
Stowarzyszenie.
2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego.
3. Członkowie honorowi niebędący obywatelami polskimi nie posiadają czynnego i biernego prawa
wyborczego.
4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
5. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
ZarząduStowarzyszenia.
§ 16
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do zarządu Stowarzyszenia.
2. Śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia;
b) naruszenia w sposób rażący postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
lub
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo;
d) niezapłacenia w terminie co najmniej trzech miesięcznych składek członkowskich, o których
mowa w statucie, pomimo pisemnego wezwania.
§ 17
Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnieńw
sprawie postawionych zarzutów w terminie 30-dniowym od dnia przekazania członkowiinformacji
o tych zarzutach.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Kadencja
pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej biegnie od pierwszego wyboru po zarejestrowaniu i trwa
do czasu odbycia kolejnego Walnego Zgromadzenia.
3. Członkom wybranym do władz nie ogranicza się w razie ponownego wyboru liczby kadencji.
4. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
5. Jeżeli w okresie kadencji władz zaprzestanie w niej działalności więcej niż 1/3 jego członków,
Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dobrać do swojego składu brakującą liczbę członków, pod
warunkiem że zarząd i/lub KR przed kooptacją spełniają wymagania statutowe co do liczby
członków.
6. Stowarzyszenie może powołać Radę Stowarzyszenia o charakterze doradczym, której
kompetencje określi walne zgromadzenie.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§ 19
1. Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Podejmowanie uchwał w sprawach kierunków działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie budżetu.
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
6. Podejmowanie uchwał o nadaniu i pozbawieniu godności członka honorowego na wniosek
Zarządu.
7. Zatwierdzanie regulaminów.
8. Rozpatrywanie odwołań od postanowień i uchwał Zarządu.
9. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 21
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych na
zgromadzeniu, chyba że w szczególnych wypadkach Statut stanowi inaczej.
2. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie
Stowarzyszenia wymagają większości kwalifikowanej głosów 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Stowarzyszenia, w tym co najmniej połowy członków-założycieli. W
drugim terminie wymogi te nie obowiązują.
3. W braku wymaganej liczby członków Zarząd może zwołać kolejne Walne Zgromadzenie w tym
samym dniu, nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od terminu pierwszego Zgromadzenia.
§ 22
1. W Walnym Zgromadzeniu członków z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie
zwyczajni i honorowi posiadający obywatelstwo polskie.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym biorą udział członkowie honorowi,
obywatele innych państw, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
§ 23
1. O terminie, miejscu, porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków
pisemnie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na 14 dni przed
terminem Zgromadzenia. Zawiadomienie może być w szczególności przesłane drogą elektroniczną
na adres podany przez członka Stowarzyszenia.
§ 24
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz na trzy lata,a sprawozdawcze –
jeden raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 14 dni
od dnia złożenia wniosku, w sposób przewidziany w § 23 Statutu. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie obraduje na sprawami, dla których zostało zwołane.
ZARZĄD
§ 25
1. Zarząd składa się z dwóch do siedmiu osób.
2. Przynajmniej jeden członek Zarządu jest wybierany spośród członków-założycieli.
3. W skład Zarządu wchodzą:
a) prezes;
b) wiceprezes;
a w wypadku większej ilości członków:
c) prezes;
d) dwóch wiceprezesów,
e) członkowie zarządu.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać
udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Szczegóły pracy i zasady działania Zarządu określa jego regulamin.
6. Do składania oświadczeń woli i do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest:
a) w wypadku zarządu dwuosobowego – jednoosobowo Prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu;
b) w wypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu lub wiceprezes działający wspólnie z
przynajmniej jednym Członkiem Zarządu.
§ 26
Do zadań Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i
uchwałami Walnego Zgromadzenia.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3. Uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej preliminarza budżetowego i
zatwierdzanie bilansów.
4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku Stowarzyszenia
i prowadzenia jego działalności finansowej.
6. Decydowanie o przystąpieniu do organizacji krajowych i zagranicznych.
7. Określenie zasad i kierunków współdziałania z władzami samorządowymi i administracyjnymi,
innymi organizacjami i zakładami pracy.
8. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nienależących do kompetencji Walnego
Zgromadzenia.
9. Przyjmowanie instrukcji, które stanowią opisy zaleceń odnoszących się do działalności
Stowarzyszenia i dotyczą w szczególności realizacji:
a) kompetencji lub zadań jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;
b) dobrych praktyk obowiązujących w Stowarzyszeniu;
c) przepisów zawartych w Statucie i regulaminach.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem nadzoru odrębnym od Zarządu.W
zakresie wykonywania nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi.
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków, którzy wybierają ze swego grona
przewodniczącego.
3. Przynajmniej jeden z członków Komisji Rewizyjnej jest wybierany spośród członków-
założycieli.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą zostać tylko osoby, które:a) nie są członkami Zarządu ani
nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa,powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia;b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola nad przestrzeganiem przez Zarząd i członków Stowarzyszenia postanowień Statutu i
regulaminów.
2. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i
gospodarności gromadzenia i wydawania środków finansowych.
3. Przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz sprawozdań
pokontrolnych.
4. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli z żądaniem wyjaśnień.
5. Występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 29
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 30
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, wpływów z
nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu lub posiadaniu Stowarzyszenia, dotacji,
spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest:
a) w wypadku zarządu dwuosobowego – Prezes Zarządu, wiceprezes zarządu;
b) w wypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający wspólnie z przynajmniej
jednym Członkiem Zarządu.
§ 31
1. Środki finansowe Stowarzyszenia przechowywane będą na rachunku bankowym.2. Za rok
obrachunkowy i sprawozdawczy Stowarzyszenia przyjmuje się rok kalendarzowy.
§ 32
Zakazane jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”.
2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Stowarzyszenia określonego
w § 5 Statutu.4. Dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub jego
pracownicy oraz ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ VI
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§ 33
1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:
a) podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie;
b) wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o likwidacji stowarzyszenia.
2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków powziętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
wszystkich członków Stowarzyszenia.
3. Ostatni Zarząd jest komisją likwidacyjną.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>