Kim jesteśmy, program dla Poznania

Jesteśmy stowarzyszeniem skupiającym grupy mieszkańców Poznania , których łączy chęć wspierania drugiego filaru współczesnej demokracji – DEMOKRACJI OBYWATELSKIEJ. Chcemy działać na rzecz współpracy DEMOKRACJI INSTYTUCJONALNEJ, w tym Rady Miasta Poznania i jej komisji z obywatelami – wyborcami.

Naszą działalność rozumiemy jako istotny element społecznej, demokratycznej kontroli władzy.  Chcemy informować o konfliktach i pomóc w ich rozwiązaniu, aby organy administracji działały zawsze kompetentnie i demokratycznie, ekologicznie i zgodnie z naszymi wspólnymi, europejskimi wartościami.

 

Cele Stowarzyszenia My-Poznaniacy to:

 

1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego, zrównoważonego transportu, ochrony środowiska przyrodniczego, na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa i zrównoważonej, lokalnej gospodarki, dla wspierania kultury w przestrzeni miasta.

2. Dążenie do zagwarantowania mieszkańcom Poznania „prawa do miasta”, przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju demokracji miejskiej w Poznaniu.

3.Rozpoznawanie problemów lokalnych społeczności i różnych środowisk oraz współpraca z władzami miasta w ich rozwiązywaniu.

4.Ochrona godnych warunków życia mieszkańców oraz działania na rzecz ich poprawy.

5.Budowanie powiązań pomiędzy różnymi grupami mieszkańców w celu poznawania problemów w różnych rejonach Poznania.

6.Uczestnictwo w formułowaniu strategii rozwoju miasta i aglomeracji.

7.Pomoc przy tworzeniu koncepcji rozwiązywania lokalnych i środowiskowych problemów.

8.Wypracowanie praktyki konsultacji społecznych dotyczących długofalowych działań inwestycyjnych dotyczących społeczności lokalnych i ogólnomiejskich.

9.Kształtowanie obywatelskich kompetencji społeczności lokalnych i środowisk społecznych w dziedzinach związanych z funkcjonowaniem Poznania.

10.Dbanie o aktualny i rzetelny przekaz informacji o wszelkich działaniach instytucjonalnych mających wpływ na warunki życia społeczności lokalnych i środowisk społecznych w Poznaniu.

11.Budowanie poparcia społecznego dla działań nakierowanych na ważne potrzeby ogółu mieszkańców.

12.Wspieranie zrównoważonej gospodarki naturalnymi zasobami dla zachowania korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia mieszkańców oraz na równowagę przyrodniczą,

13. Ochrona fragmentów rodzimej przyrody, w szczególności terenów zieleni stanowiących zasoby dostępne wszystkim mieszkańcom.


NASZ PROGRAM DLA POZNANIA – czytaj jako plik pdf

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar