Minął rok
Lech Mergler   
czwartek, 09 lipca 2009

8 lipca 2009 r. miało miejsce sprawozdawcze walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia My-Poznaniacy. Porządek obrad został uuzupelniony, obok spraw związanych ze sprawozdawczością, o kwestie programowe i zmiany w zarządzie.

W części sprawozdawczej zgromadzeni najpierw zapoznali się z uwagami Komisji Rewizyjnej do sprawozdań Zarządu a następnie przegłosowali przyjęcie ich do wiadomości oraz udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej. Potem była dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu - finansowymi i merytorycznym. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zgromadzenie przyjęło do wiadomości sprawozdania i udzieliło w głosowaniu Zarządowi absolutorium za miniony rok. Tekst sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w zeszłym roku jest dostępny... Następnie zgromadzenie przyjęło rezygnację Wojciecha Bratkowskiego z funkcji członka zarządu. W części programowej była relacja z sytuacji transportowej, jaką kształtują w Poznaniu plany najnowszych inwestycji; relacja o dyskusjach na temat ścieżek rowerowych; przygotowaniach do reformy samorządu pomocniczego; relacja ze spotkania SARP - My-POznaniacy; pracach nad modernizacją naszej strony internetowej. Pojawił się też temat celów i formy naszego Stowarzyszenia w dalszej przyszłości.

 

 

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MY-POZNANIACY
w 2008 roku

Okres sprawozdawczy maj-grudzień 2008 r.

 

Stowarzyszenie My-Poznaniacy zostało zarejestrowane w KRS 7 maja 2008 r. Stąd okres sprawozdawczy obejmuje tylko część roku 2008.

 

Do 12 listopada 2008 r. działalnością Stowarzyszenia kierował zarząd w składzie: Jacek Hryniewiecki (prezes), Arleta Matuszewska (v-ce prezes), Andrzej Białas (v-ce prezes), Wojciech Bratkowski, Anna Kolbuszewska, Lech Mergler, Ewa Staniewska. 2 października rezygnację z funkcji w zarządzie złożył Jacek Hryniewiecki, następnie zrezygnowała Anna Kolbuszewska. Podczas walnego zgromadzenia członków 12 listopada 2008 r. na nową prezes zarządu wybrano Arletę Matuszewską, na v-ce prezesa Lecha Merglera i jednocześnie do zarządu wybrano Krzysztofa Ulasa.

 

Działalność Stowarzyszenia w 2008 roku przebiegała na trzech płaszczyznach: wewnętrznej, interwencyjno-kontrolnej oraz wyznaczonej przez tematy strategiczne z punktu widzenia celów statutowych Stowarzyszenia. Część działań miała charakter systematyczny, ciągły, inne to były działania jednorazowe.

Płaszczyzna wewnętrzna to zadania wynikające z konieczności rozwijania podstaw organizacyjnych działania Stowarzyszenia.

Płaszczyzna interwencyjno-kontrolna to działania podejmowane w związku ze zgłoszeniami próśb o pomoc ze strony grup mieszkańców w zakresie spraw, którymi Stowarzyszenie się zajmuje oraz działania mające na celu monitorowanie władz publicznych.

Tematy strategiczne wynikają z podstawowego celu statutowego Stowarzyszenia jakim jest partycypacja społeczna służąca zrównoważonemu rozwojowi Poznania. W okresie sprawozdawczym były to tematy: gospodarka przestrzenna, transport i komunikacja, tereny zieleni i ochrona środowiska, reforma samorządów pomocniczych, baza samolotów F16 na Krzesinach.

 

 

Działania o znaczeniu wewnętrznym

 

1. Podstawowe sprawy instytucjonalne, statutowe i inne, umożliwiające formalne działanie i jego ochronę:

 • sfinalizowanie ochrony prawnej nazwy stowarzyszenia i znaku graficznego,
 • opracowanie i przyjęcie regulaminu zarządu stowarzyszenia,
 • w tym zasad głosowania członków zarządu za pomocą poczty elektronicznej.

 

2. Wypracowanie narzędzi organizacyjno-informacyjnych, służących sprawnemu działaniu Stowarzyszenia i jego władz, nie wszystkie z zapoczątkowanych w okresie sprawozdawczym spraw zostały w nim ostatecznie sfinalizowane:

 • uruchomienie i rozwijanie strony internetowej, wykupienie własnej domeny, utworzenie listy mejlowej My-Poznaniacy do komunikacji wewnątrz Stowarzyszenia
 • uzgodnienia mające na celu sprawne ściąganie składek i prowadzenie księgowości Stowarzyszenia
 • stworzenie sekretariatu organizującego działalność stowarzyszenia, zorganizowanie obiegu informacji, dokumentów i korespondencji
 • nadanie NIPu, regonu, założenie konta w banku, wykonanie pieczątek, listowników itd.
 • zorganizowanie podstaw kontaktów z mediami.

 

3. Członkowie – skonkretyzowane zostały zawarte w statucie zasady i tryb przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia, przygotowana została Deklaracja członkowska i podstawowe informacje dla zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia, zamieszczone na stronie internetowej itd.

 

4. W okresie sprawozdawczym systematycznie zbierał się zarząd i odbywały się spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia, w lokalu Domu Kultury Krąg na Łazarzu. W terminach: 30 maja, 2 lipca, 11 września, 29 października i 26 listopada odbyły się zebrania zarządu, po których miały miejsce otwarte spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia. 12 listopada odbyło się Walne zgromadzenie członków.

 

 

Działania o charakterze interwencyjno-kontrolnym

 

1. Systematyczny i aktywny udział przedstawicieli Stowarzyszenia w posiedzeniach komisji rady miasta: polityki przestrzennej i ochrony środowiska i rewitalizacji, a sporadycznie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, samorządowej i rewizyjnej. Udział z własnym głosem w niektórych sesjach Rady Miasta Poznania. Udział w niektórych konsultacjach społecznych i dyskusjach publicznych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

 

2. Inspirowanie, udział lub autorstwo co najmniej kilkunastu publikacji prasowych lub audycji w mediach elektronicznych dotyczących tematów istotnych z punktu widzenia Stowarzyszenia. W tym kilku obszernych artykułów w prasie lokalnej.

 

3. Udział w konkretnych sprawach interwencyjnych:

 • przystąpienie jako strona do dwóch postępowań administracyjnych (PA) o wydanie warunków zabudowy (WZ) na Ratajach na terenie, na którym zaplanowany jest park (infrastruktura + osiedle) – czerwiec-lipiec
 • wystąpienie ws przebiegu przez osiedla w Kamionkach linii energetycznej Plewiska Kromolice, ws studium przestrzennego dla gminy Kórnik i MPZP dla Kamionek – lipiec-sierpień
 • przystąpienie do PA ws wzruszonych warunków zabudowy na terenie w bezpośrednim sąsiedztwie Cytadeli w związku z planowanymi inwestycjami (m.in. hotel Trawiński) na prośbę RO Stare Winogrady – wrzesień-październik
 • pismo protestacyjne ws likwidacji basenu nad Wartą – październik
 • wystąpienie do SKO o bycie stroną w postępowaniu o usunięcie drzew koło pawilonu Newa na Winogradach – październik-listopad
 • wystąpienie do WSA o uznanie za stronę w związku ze sprawą sądową o wydanie WZ i samowolę budowlaną dotyczącą inwestycji pod nazwą „Dwór Marcelin” przy ul. Lubeckiego-Marcelińska-Włodkowica – w grudniu 2008

 

 

Działania w zakresie tematów strategicznych

 

1. Gospodarka przestrzenna:

 • debata w CK Zamek nt zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju Poznania podczas Kongresu Architektury Polskiej – maj
 • wyjazd do Frankfurtu n/Odrą i spotkanie z przedstawicielami służb miasta zajmujących się rozwojem i prezentacja dokonań w zakresie rewitalizacji Frankfurtu czerwiec
 • udział w warsztatach planistycznych z mieszkańcami w Puszczykowie nt. zagospodarowania zakola Warty – czerwiec
 • wnioski do MPZP Dolina Szklarki – sierpień-wrzesień
 • doprowadzenie do podjęcia przez Porozumienie Rad Osiedli uchwały w sprawie potrzeby powołania poznańskiego okrągłego stołu polityki przestrzennej – październik
 • wystąpienie z prezentacją na konferencji urbanistycznej Katowicach organizowanej przez związek samorządowy miast, gmin i powiatów śląskich na temat konfliktów społecznych o przestrzeń w Poznaniu – grudzień

 

2. Transport i komunikacja miejska:

 • udział w pracach sekretariatu transportu Klubu Radnych PO w radzie miasta – jesień
 • spotkania w urzędzie miejskim i radzie miasta w Swarzędzu ws przebiegu wschodniego odcinka III ramy, uzgodnienie spotkania radnych Poznania i Swarzędza – sierpień, wrzesień i listopad
 • spotkania z posłami (m.in. D. Lipiński) i radnymi Poznania (N.Napieraj) ws nowelizacji Studium przestrzennego i wschodniego odcinka III ramy – lato i jesień
 • wnioski do MPZP ul. Grunwaldzka do torów kolejowych – listopad
 • wystąpienie na sesjach rady miasta nt. polityki drogowej w lipcu i podczas uchwalania Programu drogowego we wrześniu
 • wydobycie ekspertyzy uzasadniającej zadłużenie miasta na budowę III ramy komunikacyjnej – sierpień-wrzesień

 

3. Ochrona środowiska

 • udział w cyklu Eko-Malta z happeningami dotyczącymi parku Rataje z kołem Zielonych 2004 i grupą teatralną w ramach festiwalu Malta – czerwiec
 • spotkanie z Magdaleną Zowsik rzeczniczką Greenpeace’u nt. promocji zrównoważonego rozwoju Poznania podczas Konferencji Klimatycznej – październik
 • wystawa fotograficzna: Piękno i zagrożenia Poznania – od października
 • konferencja Klimatyczna w Poznaniu: przygotowanie i udział w marszu „Klimat teraz”, udział w panelu dyskusyjnym w Zamku, wystąpienie (list) do świata nt. zrównoważonego rozwoju Poznania, publikacja w GWyb. – grudzień

 

4. Reforma samorządu pomocniczego

 • udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez urząd miejski w związku z „prezydenckim” projektem reformy, m.in. na Strzeszynie, Ratajach, Smochowicach – lato-jesień.
 • udział w ogólnopolskiej konferencji w Urzędzie Miasta nt. reformy (wrzesień?)
 • powołanie własnego zespołu ds. reformy – lipiec.

 

5. Baza F16 na Krzesinach – działania na rzecz inspirowania i wspierania okolicznych  inicjatyw obywatelskich dotyczących bazy, zwłaszcza w Luboniu, Kamionkach + monitorowanie zdarzeń i działań władz.

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: piątek, 03 września 2010 13:54