Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia MY-POZNANIACY
Stowarzyszenie MY-POZNANIACY   
piątek, 04 maja 2012
W zeszłym tygodniu, 25 kwietnia br., odbyło się sprawozdawcze i nadzwyczajne Walne zgromadzenie członków naszego Stowarzyszenia. Podsumowaliśmy miniony rok działalności, przyjęliśmy sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej. Na walnym nadzwyczajnym wybraliśmy Edgara Drozdowskiego do zarządu Stowarzyszenia, na miejsce opuszczone w marcu br. przez Agnieszkę Ziółkowską, która wyemigrowała za pracą, jako kolejna młoda i zdolna poznanianka – do Warszawy... Przyjęliśmy też trzy uchwały: o zmianach w statucie (nowy statut wkrótce na naszej stronie – zmiany miały na celu formalizację regulacji dla bardziej efektywnej działalności wewnętrznej oraz zewnętrznej), o dużych zmianach w Regulaminie zarządu (only for members ;-) oraz o działaniach na rzecz uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Prezentujemy, z niewielkimi skrótami i bez kilku szczegółowych „danych wrażliwych”, merytoryczne sprawozdanie z działalności za miniony rok i trochę dłużej. Sympatycy, sojusznicy, oponenci i wszyscy zainteresowani Stowarzyszeniem My-Poznaniacy, służbowo i prywatnie, otrzymują w przeglądowej pigułce opis najważniejszych punktów naszej działalności w ciągu minionych 14 miesięcy … Na pytania szczegółowe chętnie odpowiemy (red. :-).
SPRAWOZDANIE z DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA MY-POZNANIACY
                Przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków 25 kwietnia  2012 r.


Okres sprawozdawczy:
Formalnie rzecz biorąc to rok 2011 r., ale ponieważ to sprawozdanie nie jest traktowane formalnie, uzasadnione jest także wzięcie pod uwagę okresu styczeń-luty 2012 r., w którym miały miejsce istotne zdarzenia zwieńczające działania wcześniejsze.

Ocena generalna:
Okres sprawozdawczy to czas dynamicznego rozwoju Stowarzyszenia, ilościowego i jakościowego, do wewnątrz i na zewnątrz, w skali miejskiej jak i krajowej, generalnie w kierunkach wytyczonych przez poprzednie walne zgromadzenie, takich jak wielopłaszczyznowa instytucjonalizacja, w tym tworzenie bazy materialnej i innowacje strukturalne oraz rozszerzanie zakresu działalności dla miasta i jego mieszkańców oraz utrzymanie obecności w sferze publicznej (także w mediach). Kierunkach koncepcyjnie opracowanych w I kwartale ub. roku, kiedy po wyborach do rady miasta, bez uzyskania mandatów radnych, skoncentrowaliśmy się na tym, jak „skonsumować” społecznie potencjał nabyty podczas wyborów. A formalnie przyjętych przez Walne zgromadzenie 27 kwietnia 2011 r.
To jednocześnie okres, zwłaszcza w drugiej połowie ub. roku, i w ostatnim jego kwartale, w którym ujawniły się pewne nowe jakościowo problemy w Stowarzyszeniu, wcześniej nieobecne lub marginalnie, spowodowane tym dynamicznym rozwojem.

Niektóre dane ilościowe

1. Wzrost liczby członków od końca 2010 r. do 10 marca 2012 r. o blisko 120%.

2. Wzrost kilkunastokrotny środków finansowych (przychodów) od końca 2011 r., do końca 2011 r., z prognozą na dalszy wzrost w ciągu roku – głównie dzięki dwóm uzyskanym grantom. (dokładne określenie liczbowe zależy od określenia przeznaczenia środków).

3. Odbyło się 12 zebrań stowarzyszenia oraz 17 posiedzeń zarządu, w tym 14 zarządu II kadencji, wybranych przez Walne zgromadzenie 27 kwietnia ub.r.

4. Liczba posiedzeń miejskich ciał „urzędowych” (komisji rady miasta, sesji, komisji dialogu obywatelskiego), w których w tym czasie braliśmy aktynu udział jest dwu-trzykrotnie wyższa – może i sto?

5. W tym czasie na naszej stronie internetowej ukazało się ponad 200 publikacji,  z nielicznymi wyjątkami oryginalnych i obszernych, często przeglądowych.

6. Naszemu profilowi na FB, poza okresem wyborczym, przybyło ok. 1000 nowych sympatyków  („like’ów”).

Wybrane informacje jakościowe

1. Mamy nową własną siedzibę na Łazarzu.

2. Zaczęły się zgłaszać do Stowarzyszenia całe zespoły mieszkańców z przedmieść Poznania lub aglomeracji z chęcią utworzenia kół terenowych, żeby móc poradzić sobie z lokalnymi problemami z władzami.

3. Członkowie władz stowarzyszenia, acz nie tylko, mieli w tym czasie kilkadziesiąt istotnych wystąpień medialnych – przeglądowych artykułów, wywiadów – w mediach lokalnych, ale także krajowych (listy nie udało się od nich dotąd wydobyć) oraz w debatach publicznych lub innych wystąpieniach na forach publicznych na terenie miasta.

4. Rekomendowani członkowie Stowarzyszenia zostali w tym roku wybrani do władz społecznych ciał miejskich takich jak: Rada Seniorów, Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Obywatelska Rada Kultury, wiceprzew. lub przew. sekcji w Komisjach Dialogu Obywatelskiego.

5. Kilkanaścioro członków Stowarzyszenia zostało wybranych do władz rad lub zarządów blisko 1/3 osiedli poznańskich oraz jeden do władz Porozumienia rad osiedli.

6.
Stowarzyszenie zwyciężyło w miejskim plebiscycie Gazety Wyborczej o Białą Pyrę roku 2011  – przyznaną za Kongres Ruchów Miejskich.

7. W codziennym funkcjonowaniu miasta, przynajmniej w publicznej warstwie zewnętrznej, jesteśmy często traktowani, przez władze i media, jak piąty klub w radzie miasta (bez prawa głosu), ale często jako najważniejszy wyraziciel niezależnej od władz opinii społecznej.

Periodyzacja działalności Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym, przybliżona
Wskazujemy na dominanty w działalności Stowarzyszenia w pewnych okresach czasu, obok których toczyła się równolegle intensywna działalność w rozmaitych innych dziedzinach.

1. Okres od początku ubiegłego roku do przygotowań do walnego zgromadzenia (27.04 ub.r.)  – dyskusje i poszukiwania rozwiązań, które mają służyć wykorzystaniu potencjału nabytego podczas wyborów samorządowych. Rezultaty znajdują się w uchwałach walnego określających strategię działania i generalne jego sposoby.

2. Okres przygotowań i realizacji Kongresu Ruchów Miejskich (18.06), który oznacza wprowadzenie „oficjalne” Stowarzyszenia do działalności na forum ogólnokrajowym i zdecydowane przyspieszenie wprowadzania „problematyki miejskiej” do polityki krajowej, przynajmniej deklaratywne.

3. Okres do wyborów parlamentarnych i realizacji Miejskiego Skanera Wyborczego w Poznaniu i w kraju (wybory 9 października ub.r.) oraz zdarzeń okolicznych – blog My-Wyborcy, w tym okres wakacyjny. Powstały pewne nowe więzi między Stowarzyszeniem a niektórymi posłami, które może w przyszłości zaowocują dla sprawy miejskiej albo i nie (np. Zespół Parlamentarny ds. Polityki Miejskiej).

4. Ostatnie ok. 4 miesiące (poł. października ’11 – luty ’12) – okres  bardzo  intensywnych działań dużej liczby członków Stowarzyszenia na wszystkich polach aktywności wewnętrznej i zewnętrznej, lokalnej a także znowu krajowej, w tym polach nowych. Wielkie zaangażowanie, duże napięcie, wyraźne osiągnięcia i nowe problemy.


                           PANORAMA DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA
                           W okresie sprawozdawczym w poszczególnych dziedzinach

Najważniejsze działania ogólnomiejskie oraz niektóre – wyróżnione ze względu na przewlekłość, skalę, natężenie i zaangażowanie – działania w problemach miejscowych

1. Gospodarka przestrzenna  
● Ciągły monitoring i udział w konsultacjach kilkunastu mpzp, opracowanie i zgłoszenie do nich wniosków i uwag, w tym Jeżyce płn., Grunwald, Volkswagen, Wola, jez. Rusałka, Golęcin, jez. Kierskie, Południowy klin zieleni, Stare miasto, rez. Żurawiniec, os. Zwycięstwa...
● Utworzenie sekcji gospodarki przestrzennej w KDO przy wydz. ochrony środowiska, uchwała o „systemie ostrzegania”
● Przystąpienie lub kontynuacja udziału w szeregu postępowaniach o warunki zabudowy, w tym wygrana przed WSA o odmowę udziału: – Krzyżowniki, paw. Newa, stadion Szyca, Żurawiniec, osiedle przy. Baraniaka, inwestycja przy Piłsudskiego, dwór Marcelin..
● Stałe uczestnictwo w posiedzeniach komisji polityki przestrzennej rady miasta.

2. Komunikacja i transport 
Utworzony został zespół transportowy, dysponujący do celów komunikacji wewn etzrnej własną listą mejlową
● Opracowanie z sojusznikami, wypromowanie, przewalczenie w mediach i przed opinią publiczną systemowych zmian w projekcie Strefa 30.
● Wylansowanie, opracowanie i negocjowanie kompleksowego projektu usprawnień systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, do realnego wdrożenia.
● Bieżące opiniowanie projektów w zakresie rozwiązań komunikacyjnych w całym mieście – najmniej kilka.
● Parę akcji medialno-publicznych: nienormatywne przystanki, w sprawie korków i rezygnacji z samochodów w związku z remontami, zaprowadzenie buspasów w ul. Grunwaldzkiej.
+ przegrana sprawa w sądzie przeciw R. Grobelnemu ws wiaduktu-widmo w Bukowskiej.3. Zieleń i środowisko
● Uczestniczymy jako strona w szeregu postępowaniach w sprawie zgody na wycinanie drzew, ostatnie nowe to stadion Szyca i przesadzenie lip k. pawilonu Newa oraz postępowaniach środowiskowych np. osiedle IKEA n. Wartą...
● Nieformalny, personalny udział w działaniach na rzecz utworzenia użytku ekologicznego na os. 1000-lecia (traszki).
● Udział stały w posiedzeniach komisji ochrony środowiska oraz eko-KDO

4. Rewitalizacja miasta  
● Debaty wewnętrzne merytoryczne z Andreasem Billertem i Hanką Brendel
● Uczestnictwo w zespole roboczym debaty ogólnomiejskiej ws odrodzenia Śródmieścia.
● Udział w komisjach, debatach publicznych, poparcie apelu PO o uchwalenie ustawy rewitalizacyjnej.

5. Samorządy  
Mimo braku skoordynowanej akcji kilkanaście osób ze stowarzyszenia My-Poznaniacy znalazło się we władzach 11 rad osiedli i jedna – Porozumienia osiedli.

6. Budżet Poznań 2012  
Wynegocjowanie z dwoma klubami radnych udziału w pracach nad budżetem, opracowanie z sojusznikami systemowego pakietu uwag i poprawek do projektu budżetu, z pewnym sukcesem, czyli doprowadzenie do uwzględnienia ich w budżecie w istotnym zakresie, udział w szeregu komisjach oraz sesjach rady nt budżetu.

7. Edukacja  
Szeroka społeczna akcja przeciw „restrukturyzacji” sieci szkół (likwidacja, łączenie, przenoszenie, prywatyzacja), ze zbudowanym w marszu zapleczem intelektualnym.
● Udział w dziesiątkach spotkań w szkołach, urzędzie, sesjach, komisjach, debatach publicznych, wystąpienia.
● Zainicjowanie Porozumienia Szkolnego i Przedszkolnego.
● Wystąpienia medialne i publikacje, kontakty z ogólnopolskim ruchem społecznym przeciw likwidacji szkół i przedszkoli miejskich – organizacja pikiety.
● Wystąpienia formalno-prawne do wojewody i pomoc rodzicom w tym zakresie.

8. Kultura 
● Udział w Kongresie Kultury, uczestnictwo w KDO kultura i posiedzeniach komisji rady miasta.
● Uczestnictwo w Otwartym Forum Kultury.
● Wybór dwóch osób z zarządu My-Poznaniacy do Obywatelskiej Rady Kultury.

9. Kongres Ruchów Miejskich   (17-18 czerwca ub.r.) i publiczna polityka miejska 
● Pomysł, przygotowanie, realizacja, sfinansowanie i nagłośnienie kongresu na 47 organizacji i ok. sto osób, który doprowadził (m.in.) do przełomu jeśli chodzi status polityki miejskiej w Polsce, m.in. Tezy Miejskie, akcja przybijania do drzwi ratuszy w miastach, uznanie ogólnopolskie My-Poznaniacy za lidera tematu (przez chociaż pół roku ;-); szykowanie następnego Kongresu.
● W kontynuacji – ogólnopolski i lokalny Skaner wyborczy  podczas wyborczej kampanii parlamentarnej, potem powołanie Zespołu parlamentarnego w Sejmie, działania ws ustawy prezydenckiej o zwiększeniu władzy prezydentów miast, i in.

10. Sprawy socjalno-mieszkaniowe
● Wspólne przyblokowanie (z szeregiem organizacji) eksmisji do kontenerów w marcu na komisji gospodarki mieszkaniowej.
● Akcje medialne, publikacje, wystąpienia publiczne, udział w debatach ma temat kontenerów i eksmisji, rozmowy z władzami.
● Okrągły stół polityki społeczno-mieszkaniowej: pomysł, organizacja – szansa niewykorzystana przez władze.
● Udział i wiceszefostwo w KDO przy wydziale zdrowia i spraw społecznych.

11. Opieka nad małymi dziećmi  
● Wspieranie działań Porozumienia Żłobkowego na rzecz: niepodnoszenia opłat za żłoby, dopłat do żłobków prywatnych, podniesienia progów ulg finansowych, podwyżek dla pracownic. Również poprzez propozycje poprawek do budżetu.
● Wystąpienia na komisjach i w debatach, w mediach, publikacje, demonstracje i happeningi.
● Realistyczny, satysfakcjonujący sukces – Poznań mniej nieprzyjazny małym dzieciom i młodym rodzicom.

12. Baza F-16 i lotnisko Ławica  
● Kilka wystąpień medialnych i publikacji (trzy listy otwarte, w tym do marszałka), dwa spotkania w urzędzie marszałkowskim w sprawie F-16 i Ławicy.
● Skupienie ludzi do współdziałania z okolic lotniska Ławica i bazy na Krzesinach, ale generalnie niemoc, wojsko zrobi co chce a nakłady na Ławicę muszą się finansowo zwrócić.
● Przygotowywane dwa wystąpienia do RDOŚa o uznanie za stronę ws monitoringu hałasu i stref OOU.
● Satysfakcja i sukces moralny – raport NIK o bazie na Krzesinach + ekspertyzy kosztów odszkodowań ws Ławicy (nawet miliardy???).

13. Informacja i PR
● Celem naszym było utrzymanie w okresie powyborczym poziomu obecności w mediach i utrzymanie na wcześniejszym poziomie standardu naszej strony i działań PR oraz informacyjnych, mimo straty współpracowników (strona – ponad 200 publikacji tekstów).
● Stabilne działanie FB, zatykająca się lista mejlowa – prace nad forum internetowym.
● Częsta obecność w mediach jako stali aktorzy poznańskiej sceny społeczno-politycznej.
● Inspirowanie debat i wątków (incydentów) medialnych, pewna liczba przedruków   i cytatów w mediach mainstreamowych.

14. Dwa projekty grantowe działające + trzeci wniosek złożony
● Fundacji Batorego „Mieszkańcy dla ładu przestrzennego – Anty-Bezradnik”, projekt do lutego 2013, ma dominujący wymiar poznański, który przekłada się na ogólnopolski.
● My-Obywatele, Fundusze szwajcarskie jako partner Nowego Obywatela z Łodzi, nasz kawałek to temat „Media obywatelskie w Poznaniu”, promocja sieci na rzecz demokracji i film o nas.
● Złożony list intencyjny do funduszy szwajcarskich jako partner Res Publiki Nowej w projekcie realizowanym pod marką Kongresu Ruchów Miejskich.

15. Biuro Stowarzyszenia
Prawie wyposażone w podstawowym zakresie, dokumentacja skupiona w jednym miejscu, wdraża się do funkcjonowania w dwuosobowym sekretariacie w bardziej profesjonalnym trybie niż dotąd, określane i wdrażane procedury w poszczególnych zakresach czynności.

16. Koncepcje innowacji na rzecz organizacji i struktur.
Opracowanie, przedyskutowanie, uchwalenie, wdrożenie koncepcji koordynatorów lokalnych (okręgowych, osiedlowych) i tematycznych jako podstawy zadaniowej struktury organizacyjnej Stowarzyszenia. Koncepcja jest cały czas wdrażana i w zasadzie działa.                                      Problemy miejscowe, duże/przewlekłe

17. Park Rataje
● W marcu ostatecznie wygrana przed NSA sprawa przeciw miastu i deweloperowi – prawomocne unieważnienie warunków zabudowy, które mogły oznaczać wielomilionowe odszkodowania dla dewelopera ze strony miasta.
● Monitorowanie działań urzędu i rady miasta w tym zakresie – konkursu, debat itd..
● Ocen wyników konkursu architektonicznego, wnioski i uwagi.
18. Pawilon Newa
.
Udział w szeregu postępowaniach administracyjnych o drzewa i budowę pawilonu handlowego, w tym dwóch nowych, sprawa jest trudna, mieszkańcy niemal bezbronni.

19. Dwór Marcelin
Kilka postępowań administracyjnych z naszym udziałem o warunki zabudowy w kolejnych instancjach, pozwolenie na budowę podważone, sprawa w toku, deweloper blokowany od 3 lat poniósł straty, ale wzmacnia swoje pozycje (przychylne SKO), zatem osiedle Ostroróg jest wciąż zagrożone ekspansją tej budowy.

20. Złotniki, gm. Suchy Las
Przystąpienie do postępowania ws decyzji środowiskowej dla budowy supermarketu przez firmę Nikel sp. z o.o., wsparcie i doradztwo dla mieszkańców przy uchwalaniu mpzp, którzy wstępują do Stowarzyszenia.

21. MPZP Volkswagen i Zieliniec.
Wsparcie i doradztwo społeczności mieszkańców, przystąpienie z wnioskami do mpzp dla Volkswagena, wystąpienie w trybie ustawy o informacji publicznej nt. planu, udział w spotkaniach, publikacje. Nieformalne koło My-Poznaniacy na Zielińcu.

22. Przystanek Folwarczna 
Wsparcie i doradztwo dla mieszkańców osiedla, wystąpienie do władz, udział w spotkaniach i debatach, podobnie – nieformalne koło My-Poznaniacy.

23. Hipodrom Wola  
Działania perswazyjne u marszałka przeciw prywatyzacji 50 ha publicznych terenów rekreacyjnych, publikacje, pilnowanie mpzp, organizacja współdziałania społeczności lokalnych – rad osiedli, molestowanie posłów.

24. Mirosławki n/jez. Tomice, gm. Stęszew.
Kurnik na 30 tys. ptaków w terenie bliskim Natura 2000 – doradztwo, uwagi do postępowania i wniosek o uznanie za stronę w postępowaniu środowiskowym – skuteczny.

To oczywiście nie wszystko, jedynie działania „dość duże” – miał miejsce cały szereg pomniejszych, w różnych obszarach życia miasta, ale nie ma tu miejsca na ich przywoływanie, np. wsparcie terroryzowanych przez administratorów mieszkańców kamienicy przy ul. Piaskowej, udział w akcji ws dymisji wiceHinca po klęsce Poznania w staraniach o tytuł ESK  i awanturze z Teatrem 8. Dnia, współpraca z naukowcami (WNS, PPG, Antropologia) i spotkania ze studentami, spotkania z przedstawicielami władz, „tydzień z K.Nawratkiem” – nasz udział, wsparcie i zainicjowanie powstania stowarzyszeń kupców z Dolnej Wildy oraz gastronomików, udział w mediacjach ws fabryki  w Gm. Suchy Las, i szereg innych – kilka w miesiącu.


                                                             
                                         

                                                    OCENY GENERALNE ZARZĄDU


Trzeba stwierdzić, że w ogromną większość powyższych działań z pojedynczymi, znakomitymi wyjątkami (budżet, żłobki, park Rataje, transport… gdzie sprawy w części działy się z inicjatyw oddolnej i tylko przy wsparciu zarządu), zaangażowani intensywnie byli członkowie zarządu – jako inicjatorzy, organizatorzy, wykonawcy lub współwykonawcy, przy wsparciu zarządu jako organu zarządzającego Stowarzyszenia. Dlatego trudno oddzielić działalność członków i zarządu od działalności Stowarzyszenia jako całości, ale na pewno to drugie jest zdecydowanie szersze niż pierwsze. Działania Stowarzyszenia, powyższe i inne, realizowała grubo ponad połowa jego członków!

1. Problemy istniejące w Stowarzyszeniu wynikają z intensywnego rozwoju – w efekcie nie zawsze nadążamy z trafnym reagowaniem na wyzwania, które on przynosi, uczymy się nowej sytuacji i samych siebie w nowej sytuacji wolniej, niż ona się zmienia, ale to my te zmiany wywołujemy oraz sprzyjająca nam (jednak!) sytuacja wyczerpywania się przywództwa politycznego w mieście.

2. Strategia budowania niezależnej od układów oddolnej siły społecznej nie ulegającej doraźnym wahaniom „koniunktury” (np. głośnych, efektownym tematom), żeby na koniec roku okrzepnąć jako silny, stabilny podmiot – jest realizowana i się potwierdza.

3. Uzyskujemy autorytet społeczny (i polityczny) nie tylko w wyniku naszych działań, ale także dlatego że niezależne od nas szacowne podmioty potwierdzają to, co głosimy od lat – najbardziej ewidentne przykłady to raport NIK o bazie F16, lotnisko Ławica i eksperci od odszkodowań, rewitalizacja i komisja rewitalizacji i projekt ustawy rewitalizacyjnej zainicjowany przez PO, poglądy zrównoważone na transport w samym magistracie, potrzeba publicznej polityki miejskiej, potwierdzany autorytatywnie chaos przestrzenny, nawet poparcie ws. żłobków…

4. Dzięki w części (jak dużej?) naszej aktywności, widać to w kolejnych dziedzinach (kumulacja przejawów w ostatnich miesiącach), w Poznaniu już funkcjonują podstawy społeczeństwa obywatelskiego, którego władza nie może ignorować, ale próbuje je obchodzić, ogrywać, manipulować z zachowaniem pozorów, ale czasami musi go posłuchać. My jesteśmy jakby nieformalną i nieortodoksyjną reprezentacją „polityczną” społeczności obywatelskiej.

Problemy, spory, błędy (ad. 1)

W naszych działaniach popełniliśmy pewnie błędy, chyba jednak ani tak liczne, ani znaczące, by poważniej zaszkodziły rozwojowi Stowarzyszenia. Punkt wyjścia działalności nowego zarządu był taki: siedem silnych osobowości w połowie słabo się znających i bez doświadczeń codziennej współpracy wzięła wspólną odpowiedzialność za poważne, szybko rozrastające się przedsięwzięcie społeczne. Uczenie się współpracy następowało „w marszu” i trwa nadal. Były dwie głośniejsze sytuacje sporne:

Pierwsza dot. naszych działań wobec akcji eksmisyjnej władz. Weszliśmy w tę problematykę w marcu, spontanicznie i bez przygotowania, organizując poparcie kilkudziesięciu organizacji przeciw eksmisjom do kontenerów i zajmując publicznie stanowisko, a potem przeciw masowym eksmisjom zadłużonych lokatorów. Nigdy nie poparliśmy niepłacenia czynszów, ale taką etykietę przyczepili nam oponenci. Wywołało to krytykę ze strony sympatyków i dezorientację części członków Stowarzyszenia. Odbyła się na ten temat debata (2.11.11) zarządu i sprawy poukładaliśmy. Byliśmy zapewne nie dość spójni w organizacji działań w tym obszarze i nie zawsze dość przebiegli w wypowiedziach – w nieprzyjaznym wobec słabych społecznie mieszkańców środowisku poznańskim. Obecnie działamy na rzecz Okrągłego Stołu polityki społeczno-mieszkaniowej jako lider tematu w mieście.

Druga sytuacja sporu, który nauczyła nas jeszcze więcej, dotyczyła Porozumienia Szkolnego i Przedszkolnego i pryncypiów działania w sprawie tzw. „restrukturyzacji” sieci szkół. Jak wyżej – nowy temat, edukacja, został narzucony z marszu, wymuszony przez władze i społeczny opór, bez przygotowania i czasu na zaprogramowanie działań, w warunkach napięć w mieście, emocji, krytyki. Koncepcje działań kształtowały się żywiołowo, nie do końca precyzyjnie. Zewnętrzna presja czasowa i szybkie, improwizowane decyzje, na pograniczu naszych procedur, sprzyjały sporom. Zarząd przedyskutował te problemy (11.01.12) po zainicjowaniu Porozumienia, zostały sformułowane wnioski, głównie proceduralne. Eskalacja pomysłów władz destrukcyjnych wobec oświaty miejskiej, odsunęła na bok różnice, w stronę współdziałania w celu coraz b. skutecznego blokowania tych działań władz.

Sytuacje sporne nie wynikały z czyichś złych intencji, prywaty, zaniedbań, przeciwnie – były wynikiem zaangażowania i ofiarności członków zarządu, i przejawem dogrywania się zespołu ludzi jakim jest zarząd, w warunkach silnej presji zewnętrznej i przeciążenia uczestnictwem w konfliktach z władzami, upostaciowionymi przez kilka osób rozgrywających z ich strony te konflikty.

W obu debatach wyjaśniających podczas posiedzeń zarządu (2.11.11 i 11.01.12) uczestniczył mąż zaufania, co miało zagwarantować jawność treści i przebiegu.Zarząd Stowarzyszenia MY-POZNANIACY
Poznań, 18 marca 2012 r.

Komentarze (3)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze
...
To już jesteście jak Łajzy z Łazarza :).Tak trzeba walczyć o tożsamość tego miasta bo tożsamość miast tworzą ludzie a nie kampanie reklamowe wróżek marketingowych. Pozdrawiam wszystkich i dzięki, że jesteście.
Gosia , 05 maj 2012
Trzymam kciuki!! Oby stowarzyszenie się rozrosło!!
Trzymam kciuki!! Oby stowarzyszenie się rozrosło!!
Gosia , 05 maj 2012
Podziękowania
Od samego początku, gdy dowiedziałem się o działalności stowarzyszenia MP, ciepło Wam "kibicuję". Głosowałem na Was w wyborach do rady miejskiej. Szczególnie jestem wdzięczny za monitorowanie i walkę z nadużyciami budowlano-urbanizacyjnymi (casus Dworu Marcelin) oraz szerzenie pozytywnej wizji rozwoju, wyrażającej się w przekonaniu, że to miasto jest dla mieszkańców, a nie na odwrót.
Trzymam kciuki za dalszą działalność MP i dziękuję!
Juliusz , 04 maj 2012

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: piątek, 04 maja 2012 13:41