Stanowisko zarządu os. Edwardowo II
Administrator   
czwartek, 16 października 2008
Poznań 08.05.2023

Stanowisko Zarządu Osiedla Edwardowo - Jednostki Pomocniczej Miasta Poznania
Komisja Polityki Przestrzennej, Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji,
Radni Rady Miasta Poznania

W nawiązaniu do naszego poprzedniego pisma, jak również po zapoznaniu się ze stanowiskiem Ministra Budownictwa oraz Ministerstwa Środowiska odnośnie konsultacji społecznych projektu planu zagospodarowania przestrzennego (wywołanych interpelacją poselską nr 5904) chcielibyśmy po raz kolejny zająć stanowisko w sprawie przebiegu III ramy w rejonie Lasku Marcelińskiego i przekazać do rozważenia nasze stanowisko:

- jak wynika z przywołanego wyżej stanowiska obu Ministerstw odmawianie przedstawicielom samorządu wglądu do opinii dotyczących wpływu proponowanego przebiegu III ramy na środowisko jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Po raz kolejny domagamy się więc udostępnienia tych opinii - o ile w ogóle istnieją. Jako mieszkańcy żywotnie zainteresowani inwestycjami, jakie miasto planuje w bezpośrednim sąsiedztwie oczekujemy aby procedury planistyczne były prowadzone z poszanowaniem przepisów i interesu nie tylko miasta jako całości ale również jego mieszkańców. Domagamy się więc aby decyzje radnych były podejmowane przy znajomości opinii ekspertów i to dotyczących różnych wariantów przebiegu trasy a nie tylko „jedynego słusznego",

- pozwalamy sobie zwrócić uwagę na fakt, iż opieranie decyzji w sprawach spornych jedynie na opinii projektanta trasy jest dziwne gdyż trudno wymagać aby ze strony autorów opracowania padła odpowiedź : „owszem istnieją rozwiązania lepsze ale my wybraliśmy gorsze". Brakuje tu rzetelnej analizy sytuacji (być może istnieje ale nie została ani udostępniona publicznie ani nie usłyszeliśmy żadnych informacji na ten temat na posiedzeniach Komisji, w których braliśmy udział),

- Autorzy projektu wykluczają przebieg alternatywny na podstawie dyskusyjnych lub nieprawdziwych przesłanek:

§ Konflikt z zabytkowym fortem - nie przedstawiono żadnych opinii na ten temat, nie wiemy czy chroniony jest fort jako taki czy wraz z otaczającą go zielenią, nie przedstawiono żadnych porównań co do skali ingerencji w fort i jego otoczenie w obu propozycjach przebiegu trasy,

§ Przebieg linii wysokiego napięcia - to kuriozalny argument w odniesieniu do linii napowietrznej przebiegającej w terenie, który ma być urbanizowany. Prowadzenie linii napowietrznych przez takie tereny (zapewne najtańsze możliwe rozwiązanie) to relikt minionych czasów, z którym chyba warto zerwać. W niewielkiej odległości (rejon Bułgarska/ Marcelińska) rzeczoną linię wprowadzono pod ziemię na odległości kilkuset metrów i żądne względy techniczne nie stały temu na przeszkodzie,

§ Chęć minimalnego uszczuplenia ogródków działkowych przy ul. Bukowskiej - dyskusyjne jest przedkładanie struktury ogródków działkowych ( z definicji na terenach miejskich ogródki działkowe maja charakter tymczasowy) nad interes ogólnodostępnych terenów zielonych i stałej infrastruktury mieszkaniowej.

Reasumując w dalszym ciągu uważamy, że przebieg III ramy w omawianym rejonie wart jest i wymaga bardzo wnikliwego przedyskutowania i domagamy się umożliwienia pełnego uczestniczenia w tej dyskusji.

Dodatkowo chcielibyśmy się odnieść ( również jako Państwa wyborcy) do publikowanych w ostatnim czasie (już po przyznaniu Poznaniowi prawa do organizacji EURO 2012) opinii, że mieszkańcy swoimi uwagami wstrzymują uchwalanie planu, denerwują inwestorów i psują wizerunek miasta. Takie opinie były publikowane również na podstawie wypowiedzi niektórych Radnych.

Otóż szanowni Państwo Radni - to nie mieszkańcy uchwalają rzeczony plan od 13 lat! To działania - prowadzone w sposób fragmentaryczny a nie kompleksowy powodują problemy gdyż prace nad planem prowadzone są tak długo, że często zanim decyzje zapadną są już tylko zatwierdzeniem zastanej sytuacji. Kilka lat temu w wielu miejscach w otoczeniu obecnie planowanej trasy III ramy były puste pola i nieużytki! Była możliwość poprowadzenia trasy w sposób mniej konfliktowy. To nie jest wynik sytuacji przez Radę Miasta zastanej - przecież wielu radnych działa w niej kolejną kadencję. A już opinia, że lepiej na razie uchwalić zły plan a potem go poprawiać woła o pomstę. Raz podjęte decyzje zaowocują bowiem kolejnymi lokalnymi rozstrzygnięciami na terenach przyległych i nic już Państwo Radni nie będziecie wstanie poprawić! Zostawicie swoim następcom rozwiązania trudne albo niemożliwe do realizacji, za które kolejne pokolenia mieszkańców będą Radnych obwiniać a nie chwalić.

Dlatego tez uważamy te głosy za wysoce niesprawiedliwe gdyż prawem mieszkańców reprezentowanych przez Jednostkę Pomocnicza Miasta Poznania ,jest zgłaszać uwagi a obowiązkiem Radnych uwzględniać interesy mieszkańców przy podejmowaniu decyzji.


Andrzej Białas

Przewodniczący Zarządu Osiedla Edwardowo

Jednostki Pomocniczej Urzędu Miasta PoznaniaKomentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar