Stanowisko Rady Osiedla Edwardowo w sprawie Studium
Administrator   
czwartek, 16 października 2008
Stanowisko Rady Osiedla Edwardowo w sprawie uchwalenia zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Poznania

Rada Osiedla Edwardowo po raz kolejny wnioskuje o nie uchwalanie Studium w obecnej postaci i wprowadzenie w nim istotnych zmian, w szczególności dotyczących przebiegu III Ramu Komunikacyjnej w rejonie lasku Marcelińskiego i Osiedla Edwardowo.

Uważamy , że w procesie uchwalania zmian w Studium, w którym jako obserwatorzy uczestniczymy od kilku miesięcy nie dopełniono obowiązku przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych, jak również, że proponowane rozwiązania nie są optymalne. Jest to tym bardziej dziwne, że Rada Osiedla formalnie jest umieszczona strukturach miasta jako organ pomocniczy i wydawałoby się, że nie powinna być traktowana jak ciało obce.

Skupienie się na problemie III Ramy wynika z następujących faktów:

- jest to problem najbliższy mieszkańcom naszego osiedla,

- w całym studium właściwie jedynie temat III Ramy został potraktowany tak daleko, że wykonano daleko posunięty projekt trasy, większość pozostałych tematów, które są istotne dla mieszkańców naszego rejonu(np. perspektywiczne rozwiązania komunikacji zbiorowej) to jedynie hasła i slogany nie rozwinięte w rzeczowe propozycje, co do których można by się wypowiedzieć,

- III Rama w postulowanym kształcie zmieni znacząco i nieodwracalnie nie tylko najbliższe nam okolice i w wielu przypadkach będzie to degradacja.

Podkreślamy, że niniejsze stanowisko jest w dużej mierze powtórzeniem wniosków, pytań i opinii przedstawianych członkom Rady Miasta oraz Komisjom w okresie kwietnia, maja oraz lipca 2007, na które to interpelacje nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi.

Poniższy materiał w sposób całościowy zbiera poszczególne problemy podnoszone przez nas podczas ostatnich miesięcy. Problemy te w znakomitej większości czekają chociażby na komentarz ze strony radnych a być może po analizie przyczynią się do poprawienia Studium i przedstawienia rozwiązań, które nie będą powodowały takiego zdecydowanego sprzeciwu jak obecne koncepcje.

1. Podnoszona przez autorów Studium konieczność respektowania wieloletnich ustaleń (przyjmowanych często 20- 30 lat temu) domaga się następującego komentarza:

- Pierwotny przebieg trasy III ramy odbiegał znacząco od obecnego. Pierwsze przymiarki to było poprowadzenie III ramy po trasie obecnej ulicy Malwowej. Później przez wiele lat (tzn do roku 1994 go) rezerwowano na III ramę teren za "starą" częścią osiedla Bajkowego - zaczynający się bezpośrednio przy skrzyżowaniu Bukowska - Złotowska. Ta trasa miała przebiegać przez Lasek Marceliński i przez lotnisko (tunel chyba). W roku 1994 uznano, że budowa tunelu pod lotniskiem jest zbyt kosztowna no i drugi argument to przecięcie Lasku Marcelińskiego na pół (tu akurat musieliby się wypowiedzieć specjaliści czy nie lepiej jednak było mieć dwa spore kompleksy, oprócz tego w końcu i tak lasek został przecięty wyasfaltowaną ulica Perzycką). III rama została więc w rejonie lotniska kuriozalnie wygięta i poprowadzona skrajem osiedla (które zlokalizowano tam 10 lat wcześniej) oraz dalej przez Lasek Marceliński - wówczas rzeczywiście nie cieszący się dobrą sławą. Trasa została poprowadzona metodą "przepchania" jej pomiędzy różnymi - wówczas nietykalnymi obiektami ("obiekt wojskowy" w FVIIa, linia energetyczna). Niestety nikt już wówczas nie zadał sobie trudu aby przebadać przebieg alternatywny po drugiej stronie fortu i skrajem Lasku - wszystkie tereny na Edwardowie i w rejonie Smoluchowskiego , które teraz sprawiają kłopoty były wówczas nieużytkami . Trzeba podkreślić, że dotychczasowy projekt trasy NIE PRZEWIDYWAŁ w Lasku Marcelińskim węzła zajmującego dużą część polany, która ma charakter rekreacyjny a nie jest jak to sugerują autorzy projektu wysypiskiem śmieci!

2. Uchwalane w roku 1994 plany (obejmujące przesunięcie III Ramy w obecną lokalizację) nie były w sposób obecnie przyjęty konsultowane. W roku 1994 nie działała rada osiedla Edwardowo nie było więc możliwości zgłoszenia protestów i uwag w formie zorganizowanej. Uwagi zgłaszane indywidualnie przez mieszkańców zostały pominięte. W roku 2002 uchwalano miejscowy plan zagospodarowania dla Marcelina, który domniemywa ulokowanie III Ramy tak jak obecnie się zakłada. Protesty wówczas składane też nie zostały uwzględnione jako nie dotyczące meritum (były składane przez mieszkańców Osiedla Poetów a plan dotyczył Marcelina).

3. Pomimo formalnego umożliwienia udziału w procesie decyzyjnym odmawia się nam udostępnienia niektórych dokumentów (np. opinii dotyczących wpływu na środowisko), o które zwracamy się do Rady Miasta. To w oczywisty sposób utrudnia zajęcie stanowiska w wielu kluczowych sprawach. Problem ten doczekał się nawet interpelacji poselskiej, która została rozstrzygnięta na naszą korzyść. Po raz kolejny domagamy się więc udostępnienia tych opinii - o ile w ogóle istnieją. Jako mieszkańcy żywotnie zainteresowani inwestycjami, jakie miasto planuje w naszym bezpośrednim sąsiedztwie oczekujemy aby procedury planistyczne były prowadzone z poszanowaniem przepisów i interesu nie tylko miasta jako całości ale również jego mieszkańców.

4. W praktyce wielomiesięczne dyskusje mają charakter „obrony Zbaraża" przez projektantów trasy. Studium przedstawia jeden projekt bez alternatyw podparty stwierdzeniem jego autorów, że jest on „jedyny możliwy" i „optymalny". Tymczasem w każdym punkcie spornym istnieją rozwiązania alternatywne, które nie dość, że nie zostały rzetelnie przeanalizowane to są odrzucane a priori. Stwarza to sytuację, w której środki publiczne są wydawane jednostronnie na jedną koncepcję podczas gdy rzetelne opracowanie rozwiązań alternatywnych musiałoby być właściwie finansowane z własnych środków wnioskodawców.

5. Przedstawiane jako uzasadnienie projektu III Ramy analizy ruchowe mają w zakresie obszaru, na którym mieszkamy i który znamy, zasadnicze wady:

- jak wiele materiału w Studium zostały przeprowadzone tak aby uzasadnić tezę, że III Rama w proponowanej postaci jest jedynym możliwym rozwiązaniem,

- brak analiz jak rozkładałby się ruch w przypadku istnienia dwupasmowej Bułgarskiej (planowana w 2008) , dwupasmowej Alei Polskiej (już jest), być może zbudowania lokalnej trasy łączącej Bukowską z Ptasią a biegnącej głównie po terenach już obecnie zajętych przez drogi,

- teren lotniska Ławica (nawiasem mówiąc przewidywana jest w Studium istotna jego rozbudowa!) jest na planach ruchowych „białą plamą". Brak sensownych rozwiązań transportowych (głównie szynowych) w tym kierunku. To powoduje, że przedstawiane analizy ruchowe zakładają intensywny ruch autobusowo/samochodowy i zupełnie pomijają np. lokalizację parkingu buforowego w okolicach lotniska i dalszą komunikację do centrum za pomocą szybkiego tramwaju.

6. Studium łatwo godzi się z nieuniknioną degradacją części Lasku Marcelińskiego a jest ona sprzeczna z deklaracjami o zachowywaniu obszarów zieleni, odnośnie hałasu studium opiera się na kuriozalnym założeniu że „obszary leśne nie wymagają przeprowadzenia badań wpływu hałasu na środowisko", sprawa naruszenia warunków wodnych i prognozowanych z tego powodu strat w obszarze Lasku jest w studium pominięta.

7. Podstawowe założenia dotyczące roli III Ramy budzą wątpliwości gdyż zależnie od chwilowego klimatu dyskusji przedstawia się tą trasę jako:

- obwodnicę śródmiejską obsługująca przede wszystkim ruch lokalny między dzielnicami,

- trasę tranzytową o charakterze krajowym (droga krajowa!) obsługującą ruch ciężki

- trasę odciążającą centrum Poznania od ruchu generowanego przez okoliczne gminy

Podsumowując oczekujemy, że Radni uwzględnią fakt, że budzący tyle kontrowersji i społecznych sprzeciwów dokument musi być poprawiony i nie będą podejmowali uchwał sankcjonujących obecne rozwiązanie.

Zarząd Osiedla Edwardowo
Andrzej Białas

Przewodniczący

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar