Uwaga do Studium III Rama- Z.O. Edwardowo r. 2007
Administrator   
czwartek, 16 października 2008
Zarząd Osiedla Edwardowo
Adres do korespondencji
Andrzej Białas
60-194 Poznań
ul.Gałczyńskiego 58Nasz znak: ED IV 0015- 01 2007

Poznań 20 stycznia 2007


Ryszard Grobelny
Prezydent
Miasta Stołecznego Poznania
Miejska Pracownia Urbanistyczna
Poznań
ul.Bolesława Prusa 3W związku z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Poznania o wyłożeniu do wglądu „projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru - III RAMA KOMUNIKACYJNA - odcinek południowo -zachodni w Poznaniu na podstawie Ustawy o planowaniu przestrzenny (Dz.U. z 2003 r Nr 80,poz 717, z 2004 r Nr 6 ,poz 41, Nr 141, poz 1492 z 2005 Nr 113, poz 954, nr 130, poz 1087 oraz z 2006 Nr 45 poz 319 ,oraz uchwały Nr L/529/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 lipca 2004 oraz zgodnie z art.18 pkt 1w/w ustawy sprawie wnoszenia uwag do projektu wnosimy, jako Zarząd Osiedla Edwardowo wnosimy w imieniu mieszkańców następujące uwagi do projektu.

Mieszkańcy Osiedla Edwardowo oraz Zarząd Osiedla Edwardowo kwestionują przyjęty w projekcie przebieg odcinka III Ramy komunikacyjnej przez obszar lasku Marcelińskiego w proponowanej aktualnie trasie, wyrażając swoją negatywną opinię i PROTEST co do jej planowanego przebiegu.

Składamy również PROTEST przeciwko zaplanowaniu w Lasku Marcelińskim , na terenach leśnych węzła rozjazdowego III Ramy na wysokości wylotu ulicy Ptasiej

Po raz kolejny zwracamy uwagę, że zaprojektowana trasa szybkiego ruchu poprzez obszar Leśny Marcelin powstała bez konsultacji społecznych oraz bez wiedzy mieszkańców tego obszaru.

Jednocześnie składamy wniosek przesunięcia i zaprojektowania przebiegu III Ramy Komunikacyjnej zgodnie z przedstawianym załącznikiem graficznym nr 1.

Proponowany przez nas przebieg III RAMY w znacznym stopniu złagodziłby skutki i wpływ budowy III RAMY na środowisko Leśne Marcelin oraz osiedle Edwardowo.

Jednocześnie przypominamy , że swoje zdanie opieramy na opinii mieszkańców oraz na bazie opinii wydanej przez profesorów AR oraz UAM, którą to opinię załączaliśmy w poprzednich protestach a treść tej opinii jest znana Panu Prezydentowi oraz MPU.

Pragniemy więc ponownie złożyć protest co do prowadzenia drogi szybkiego ruchu przez Lasek Marcelinski w proponowanej przez PLAN formie, ze względów ochrony ekologicznej Lasu w jak najszerszym zakresie.

Pragnąc ochronić jak największy obszar leśny oraz zachować w najszerszym zakresie jego spójność domagamy się rozważenia możliwości poprowadzenia trasy III ramy z zachowaniem wymogów Unijnych w zgodzie z programem ochrony środowiska Natura 2000 oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami o „Ochronie Przyrody". Domagać się również będziemy maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu tej drogi na otoczenie np. przez wykonanie spornych odcinków drogi w TUNELU, w celu ograniczenia emisji hałasu oraz zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko leśne oraz osiedle Edwardowo, przez które ta trasa przebiega.

Oczekujemy:

1. Zmiany trasy prowadzenia III RAMY zgodnie z wnioskiem przedłożonym w załączniku graficznym

2. Pełnego wglądu w opinie wykonane na rzecz MPU lub stanowiące podstawę zgodności z przywołanymi przepisami uzasadniającą projektowanie budowy III Ramy przez obszar Lasku Marcelińskiego. W szczególności dotyczy to opinii Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Lasów Miejskich oraz przywoływanych przez MPU w dniu 04 stycznia 2007 w UM na dyskusji publicznej nad planem zagospodarowania opinii o braku negatywnego wpływu na Las Marceliński III Ramy w projektowanym aktualnie kształcie .

3. Powołując się na konstytucyjną jawność i dostęp do dokumentów urzędowych prosimy o przedstawienie nam w formie pisemnej opinii Pana Prezydenta oraz wglądu w uzasadnienie Pana Prezydenta , w sytuacji odrzucającej nasz wniosek o zmianę trasy prowadzenia III Ramy we wnioskowanym odcinku.


Załączniki:

1. Załącznik Graficzny nr 1 proponowanej zmiany przebiegu III Ramy Komunikacyjnej

2. Lista Protestujących i Wnioskujących mieszkańców

Łącznie stron Załączników................
Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar